Forsking ved Institutt for lærarutdanning

Forsking ved Institutt for lærarutdanning

Dei dyktige lærarutdannarane våre driv forskings- og utviklingsarbeid for å få meir kunnskap om kva som kjenneteiknar god skule og utdanning. Forskinga vår går føre seg i sterke fagmiljø og forskingsgrupper med ein tydeleg fagprofil. Instituttet har eit særleg ansvar for forsking på lærerutdanning, som omfattar profesjonsretta og disiplinretta forsking så vel som kunstnarleg verksemd. Målet er å utvikle den samla kunnskapen i samfunnet, haldningar og evner når det gjeld læring, undervisning og samarbeid. I fagmiljøa våre finn du òg arkiv- og samlingsforvalting, som forskar på utfordringar innan dokumentasjonsforvaltning, digitalisering, open forvalting og personvern.


Totaloversyn over forskingsprosjekt og forskingsgrupper

Oppvekst og skole

Kultur og samfunn

Kunst og kropp

Språk og mangfold

Natur og matematikk

Yrke og profesjon

Avsluttede prosjekter - lenke