Forsking ved Institutt for lærarutdanning

Forsking ved Institutt for lærarutdanning

Dei dyktige lærarutdannarane våre driv forskings- og utviklingsarbeid for å få meir kunnskap om kva som kjenneteiknar god skule og utdanning. Forskinga vår går føre seg i sterke fagmiljø og forskingsgrupper med ein tydeleg fagprofil. Instituttet har eit særleg ansvar for forsking på lærerutdanning, som omfattar profesjonsretta og disiplinretta forsking så vel som kunstnarleg verksemd. Målet er å utvikle den samla kunnskapen i samfunnet, haldningar og evner når det gjeld læring, undervisning og samarbeid. I fagmiljøa våre finn du òg arkiv- og samlingsforvalting, som forskar på utfordringar innan dokumentasjonsforvaltning, digitalisering, open forvalting og personvern.


Totaloversyn over forskingsprosjekt og forskingsgrupper

Lærersnakk

Lærersnakk

«Lærersnakk» er ein forskingsformidlingspodcast frå Institutt for lærarutdanning. 

I podcasten diskuterer praksisfeltet og forskarar dagsaktuell tematikk frå skulen.

Høyr alle episodane her.

Logo til podcasten Lærersnakk. PNG

Avsluttede prosjekter - lenke

Nordisk forskarskule

Nordisk forskarskule

NTNU og Institutt for lærarutdanning deltar i det nordiske forskarskulenettverket for lærarutdanningsforsking NorTED.