Senter for psykisk helse

SENTER FOR PSYKISK HELSE

Senter for psykisk helse er en del av NTNUs samling av campus på og ved Gløshaugen i Trondheim og vil inngå i helse - og sosialfagklyngen på Øya. I senteret vil NTNUs fagmiljøer innen psykologi og psykisk helse samles med NTNUs øvrige fagmiljø innen medisin og helse på Øya. Senter for psykisk helse etableres sammen med St. Olavs hospital sitt fagmiljø og behandlingstilbud innen psykisk helsevern.

Illustrasjon av fasade og bro
Illustrasjon som viser muligheter (fra Skissekonseptrapport). Utformet av Nordic Office of Architecture.

Toggler 1

Senter for psykisk helse skal sikre at utdanning, forskning og spesialisering innen helse og medisin optimaliseres ved at NTNUs fagmiljø innen psykologi og psykisk helse og St. Olavs behandlingstilbud innen psykisk helse blir samlokalisert i ett felles senter.   

Senter for psykisk helse er en viktig del av NTNUs samling av campus, hvor en gjennom geografisk samling av fagmiljøer skal styrke forskning, utdanning og innovasjon ved universitetet. 

Senteret skal ligge på Øya og blir dermed en del av helse - og sosialfagklyngen. Senteret vil i tillegg få nærhet til de øvrige fagmiljøene på Gløshaugen og Kalvskinnet. 

Les mer om Senter om psykisk helse.

NTNU, St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge RHF og Sykehusbygg jobber med Senter for psykisk helse sammen i en felles prosjektorganisasjon.

Arbeidet med Senter for psykisk helse inngår som del av NTNU Campussamling, hvor NTNU leder et mottaksprosjekt i tett samarbeid med St. Olavs hospital som byggherre. St. Olav har ansvaret for prosjektutvikling og gjennomføring av byggeprosjektet etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.  Sykehusbygg er innleid som prosessledere for byggeprosjektet.

St. Olavs hospital og NTNU er eiere, forvaltere og brukere av bygget. 

Mottaksprosjektet styres av NTNUs ledelse og konstituert prosjektdirektør for Campusutvikling, Hanna Maria Jones. NTNU skal sikre at universitetets behov blir ivaretatt i prosjektet. 

Prosjektgruppa for Senter for psykisk helse ved NTNU:  

Prosjektleder: Jostein Arve Grytdal    
Administrasjonskoordinator: Kirsti Overgaard Vestad   
Fagansvarlig Plan og byggesak: Sigbjørn Lorås Hessaa
Kvalitetsleder bygg: Elisabeth Lægdheim
Fremdriftskoordinator: Kristin Svee  
Fagansvarlig programmering: Eva Helene Haanæs 
Kommunikasjonsansvarlig: Janne S. Almhjell
Fagressurs kommunikasjon: Anette Bersås
Fagansvarlig brukerinvolvering: Kjersti Bjørkeng Størdal 

Prosjektorganisering

Prosjektet følger prosjektmodell i Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter (HOD 2017). Prosjektorganisasjonen tilpasses de ulike fasene. Organisering i fasene avklares i mandatet til enhver tids inneværende fase. 

Illustrasjon organisasjonskart
Organisasjonskart i konseptfasen for Senter for psykisk helse. Klikk på bildet for å få det større.

Les mer om organiseringen i Senter for psykisk helse.

Hvorfor bygger vi Senter for psykisk helse?

Toggler 2

 

Tidslinje
Illustrasjon: tidslinje Senter for psykisk helse og NTNU Campussamling. Klikk for større bilde.

NTNU skal sikre at Senter for psykisk helse er i tråd med NTNUs strategier, planer og rammer for universitetets campusutviklingsprosjekter.

NTNU, St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge RHF og Sykehusbygg jobber med Senter for psykisk helse sammen i en felles prosjektorganisasjon. St. Olavs hospital er byggherre og Sykehusbygg er innleid som prosessledere for byggeprosjektet.

Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter (HOD 2017) er lagt til grunn for valg av prosjektmodell. Veilederen skal bidra til at prosjektet gjennomføres i tråd med helseforetakets strategi, og gi et godt fundament for oppstart av detaljprosjektering og bygging.

Prosjektmodellen er delt inn faser med milepæler og leveranser som vist under, og er samstemt med prosjektmodellen for NTNUs campusutvikling. Prosjektorganisasjonen tilpasses de ulike fasene.

Les mer om involvering i Senter for psykisk helse. 

Sosiale medier