Helgasetr

HELGASETR

Tett på resten av campus og byens helsetilbud, skal NTNUs helse- og sosialfag og flere av Studentsamskipnadens (Sit) idretts- og serveringstilbud samles under samme tak. 

Illustrasjon: Eggen Arkitekter AS

Toggler 1

Helgasetr skal samle NTNUs helse- og sosialfag innen forskning og undervisning, sammen med flere av Studentsamskipnadens (Sit) idretts- og serveringstilbud. Statsbygg og Studentsamskipnaden (Sit) er eiere av bygget og NTNU er leietaker. 

Statsbygg er byggherre for byggeprosjektet. Totalentreprenør er Backe Trondheim, som har hovedansvar for prosjektering og utførelse.

Studenter og ansatte ved følgende utdanninger skal inn i bygget:

•    Audiograf
•    Barnevern
•    Ergoterapeut
•    Fysioterapeut
•    Sosionom
•    Bevegelsesvitenskap

Helgasetr på totalt 18 800 kvm. NTNU sitt areal er 13 000 kvm, fordelt på undervisningsrom, arbeidsplass, grupperom,  spesialareal og sosiale soner. Sit sitt areal er 5 900 kvm, fordelt på treningsareal, serveringsareal (Sit Kafe AX) og studentfrivilligheten. 

Sambruk av arealer skal bidra til bedre utnyttelse av arealer og legge til rette for samarbeid og sambruk på tvers. Flere fag vil benytte idrettsdelen i sin undervisning og forskning.

Et kombinert undervisnings- og idrettsbygg som inneholder en blanding av undervisning, sosiale møteplasser og treningstilbud, vil være med på å skape en attraktiv, inspirerende og levende campus.

Les mer om Helgasetr. 

Les mer om idretts- og serveringstilbudet i Helgasetr på Sit sine nettsider: sit.no/om-sit/helgasetr

Totalentreprenør: Backe      
Byggherre: Statsbygg

Arbeidet med Helgasetr er organisert ved at NTNU sitt mottaksprosjekt arbeider tett opp mot Statsbyggs bygge- og brukerutstyrsprosjekt, i en felles prosjektorganisasjon. 

Statsbygg og Studentsamskipnaden (Sit) er eiere av bygget, og NTNU er Statsbyggs leietaker. Dette skiller bygget Helgasetr fra andre campusutviklingsprosjekter ved NTNU, hvor byggene eies av NTNU.

NTNU er bruker og skal sikre at universitetets behov blir ivaretatt i prosjektet. NTNU stiller videre krav til gjennomføring av prosjektet på bakgrunn av at prosjektkostnadene finansieres av NTNU gjennom en husleieordning. Prosjektet styres av NTNUs ledelse og konstitutert prosjektdirektør for Campusutvikling, Hanna Maria Jones

Statsbygg er byggherre og har ansvaret for videre prosjektutvikling og gjennomføring av byggeprosjektet etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (2019). 

Prosjektgruppa for Helgasetr ved NTNU:  

Prosjektleder: Terese Brekke   
Administrasjonskoordinator: Kirsti Overgaard Veestad   
Fagansvarlig Plan og byggesak: Sigbjørn Lorås Hessaa
Kvalitetsleder bygg: Elisabeth Lægdheim   
Fremdriftskoordinator: Kristin Svee  
Fagansvarlig programmering: Eva Helene Haanæs   
Kommunikasjonsansvarlig: Janne S. Almhjell   
Fagressurs kommunikasjon: Anette Bersås
Fagansvarlig brukerinvolvering: Kjersti Bjørkeng Størdal    

Les mer om organiseringen i Helgasetr.

Toggler 2

 

Bruke 2024 ->: Vi tar bygget i bruk
Bygging av Helgasetr skal være sluttført i 2024. 

Bygge 2020-24: Vi bygger
«Spaden i jorda» ble satt 16. desember 2020 og det er full aktivitet på byggeplassen frem mot sommeren 2024.  

Designe 2020-21: Riving, detaljprosjektering og arbeidsgrupper
Rivning, oppstart av detaljprosjektering og arbeidsgrupper i NTNU og Sit tilknyttet prosjektet.

Definere 2017-19: Innhold i Helgasetr defineres
Forprosjekt, konseptbeskrivelse og utvikling; hvor bygget skal stå, hvilke fagmiljø som skal inn og hva bygget skal inneholde. Det besluttes at prosjektet skal gjennomføres som et kurantprosjekt. 

Visjon 2015-16: Strategisk retning for Helgasetr
Midler til prosjektering av nybygg for helse- og sosialfag ved daværende Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) blir bevilget av Stortinget. Statsbygg får i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å prosjektere bygget fram til ferdig forprosjekt.

Hvorfor bygger vi?

Historien bak Helgasetr

Byggekamera

Dokumenter/tegninger

Følg oss på