Campussamling

  • Oversiktsbilde som viser NCS-bygg i hvitt og arealer for NTNU Campusutvikling i grått. Illustrasjon: CF Møller/Statsbygg

Campussamling

Campussamling

I løpet av de neste ti årene skal alle NTNUs fagmiljø i Trondheim samles fra spredte lokasjoner til én samlet campus i området rundt Gløshaugen.

Staten skal finansiere nybygg og ombygging av inntil 91 000 kvadratmeter i området for å muliggjøre samlingen.

Involvering og regulering

Illustrasjonsfoto som viser to hender som peker og tegner på et kart.

Slik involverer vi

For å utvikle en campus til det beste for NTNU trenger vi kunnskap fra sluttbrukere og interessenter.

Planavgrensning Campussamling

Hvor skal det bygges?

I reguleringen avklarer kommunen de fysiske rammene for hvor og hvordan det kan bygges, for å samle NTNUs campus.

Faser i prosjektet

Faser i prosjektet

Turkis hus ikon6Strategisk retning for campussamling
Regjeringen slår fast en samlet campus på Gløshaugen i Trondheim, med tyngde vest på området. NTNU vedtar kvalitetsprinsippene samlende, urban, nettverk av knutepunkt, effektiv, bærekraftig og levende laboratorium. 

Blått hus ikonVi definerer hva en samlet campus skal inneholde
Prosjektet undersøker hvor det er mulig å bygge nye universitetsbygg, hvor fagmiljø bør plasseres og hvilke type arealer byggene skal inneholde.

Lilla hus ikonTomtene reguleres, byggene planlegges og designes
Arbeidet med regulering av tomter starter opp og byggene planlegges og utformes med bakgrunn i behov og funksjoner i virksomheten som skal inn i de ulike områdene.

Orange hus ikonVi bygger
Ulike områder blir bygd og ombygd gjennom flere delprosjekter. 
«Spaden i jorda» for det første byggeprosjektet blir satt i 2024.

Gult hus ikonVi tar byggene i bruk
Samling av campus skal i hovedsak være sluttført og nye bygg og uterom klare til å tas i bruk i 2029.

Hvem er vi?

Nytt om campussamling

Nytt om campussamling

Illustrasjon: Hovedbygningen sett fra campusplenen, sett fra sør.

NTNU, Statsbygg og Riksantikvaren er enige om de overordnede rammene for reguleringen av Hovedbygningen. Les mer: Enighet om Hovedbygningen


Tilbakemeldinger og innspill fra NTNU er nå samlet i en rapport som presiserer hovedkonklusjonene fra organisasjonen, og fremhver områder som er spesielt viktig for å ivareta NTNUs kjerneoppgaver. Les mer: Tilbakemelding på byggeprogram for NTNU Campussamling


Se flere nyheter og aktuelt om Campussamling


Mini calevent portlet

Arrangement

Følg oss på: