Campussamling

Campussamling

Fram mot 2029 skal NTNUs spredte fagmiljø i Trondheim samles i én bynær campus i området rundt Gløshaugen.

Målet er å senke terskelen for å kunne studere, forske, innovere og formidle på tvers av de tradisjonelle fagdisiplinene og legge til rette for bedre kvalitet i utdanning, forskning og formidling.

Statsbygg har ansvaret for å bygge inntil 92 000 kvadratmeter og ombygge inntil 45 000 kvadratmeter universitetsbygg for gjøre det mulig å samle NTNU i Trondheim løpet av de neste ti årene.

Les mer:

Status i prosjektet Campussamling våren 2020

Illustrasjon som viser potensielle tomter for nye universitetsbygg på og rundt Gløshaugen.

Hva er campussamling?

NTNU Campussamling finansieres over statsbudsjettet som et statlig utbyggingsprosjekt. Prosjektet er det største i NTNUs samlede prosjektportefølje for campusutvikling.

19. januar 2018 vedtok regjeringen de overordnede rammene for prosjektet NTNU Campussamling. De besluttet at NTNUs campus skal utvikles videre som et helhetlig sammenhengende prosjekt med tverrfaglig samling av fagmiljøer rundt Gløshaugen og at staten skal finansiere nybygg på inntil 92 000 m2 BTA og ombygging av eksisterende arealer på inntil 45 000 m2 BTA. Statsbygg har ansvaret for videre prosjektutvikling og gjennomføring av byggeprosjektet.

Les pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet: Veien videre for campus NTNU

Hvorfor Campussamling?

Fysisk infrastruktur er ett av virkemidlene som påvirker hvordan universitetets kjerneoppgaver kan utøves og utvikles. NTNU legger gjennom sin campusutvikling til rette for NTNUs kjerneoppgaver innen utdanning og læringsmiljø, forskning, kunst, innovasjon, nyskaping og formidling. Videreutvikling av NTNUs campus er derfor et verktøy for å få til faglige ambisjoner og ønsket strategisk retning. 

Samlingen av NTNUs campus i Trondheim er en viktig driver i campusutviklingen, ettersom den innebærer en milliardinverstering fra staten og skal gjennomføres innenfor et avgrenset tidsrom. Samfunnsmålet for prosjektet er at det skal etableres en robust og fleksibel fysisk infrastruktur som styrker tverrfaglighet og gir gode vilkår for å hente ut synergier.

En godt planlagt og utformet campus legger til rette for mer samarbeid, til å se flere og bedre muligheter til å kombinere kunnskap og fag. Og til bedre kommunikasjon mellom studenter, mellom studenter og forskere, og mellom akademia, næringslivet og lokalsamfunnet.