Faser i campusutvikling

Faser i campusutvikling

Fase 1 - Visjon

I første fase besluttes den strategiske retningen for campusutvikling. I denne fasen konkretiseres NTNUs visjon, prinsipper og suksesskriterier for campus. De som er involvert i den aktuelle campusutbyggingen informeres og gjøres kjent med de overordnede strategiske rammene. I tillegg besluttes området eller områder hvor det skal etableres nybygg. 

Fase 2 - Definere

I andre fase etableres den helhetlige planen for utforming av campus. Det defineres hvordan ulike fag og funksjoner skal lokaliseres i forhold til hverandre. I store prosjekter bestemmes også når delprosjekter skal gjennomføres. I tillegg stadfestes alle delkonsept for utforming av arealtyper. Et delkonsept er rammene for ulike typer areal. For eksempel læringsareal, laboratoriestruktur, arbeidsplassutforming, funksjoner i knutepunkt, uterom og forbindelser mellom knutepunkt. 

Fase 3 - Designe

I tredje fase knyttes beskrivelse av rom og funksjoner direkte til de organisatoriske enhetene som skal bruke dem. I denne fasen skal behovet for funksjonalitet i enkeltprosjekter beskrives. Det gjøres ved at konkrete enheter og gruppers behov for funksjonalitet, defineres i et rom- og funksjonsprogram. Rom- og funksjonsprogrammet er underlaget arkitekter og entreprenører benytter for å designe og prosjektere de aktuelle byggene og områdene. 

Fase 4 - Bygge

I fjerde fase gjennomføres bygging. Fasen resulterer i ferdig utstyrte og innflyttede lokaler. En vesentlig del av fasen vil være kvalitetssikring og kompetanseoverføring fra NTNUs organisasjon som skal bruke lokalene til de utførende entreprenørene som bygger. Dette er også fasen hvor organisasjonen forbereder seg på å ta i bruk nye lokaler. 

Fase 5 - Bruke

I femte fase er nye lokaler tatt i bruk. Ansvaret for bygg og bruk overleveres fra prosjektorganisasjon til driftsorganisasjon. Fasen innledes med en prøvedriftsperiode, hvor det vil være mulig å teste og avdekke eventuelle behov for tilpasninger, enten organisatorisk eller ved justering av funksjonalitet.