Læring i arbeidsliv og samfunn

Læring i arbeidsliv og samfunn - masterstudium

Studentinformasjon


Studentinformasjon

Studentinformasjon

På denne siden finner du:

 1. Informasjon til studenter i læring i arbeidsliv og samfunn
 2. Informasjon til alle studenter ved instituttet
 3. Informasjon til deg som skal skrive masteroppgaven

1. Til studenter i læring i arbeidsliv og samfunn

1. Til studenter i læring i arbeidsliv og samfunn

Samlingsukene høsten 2024 er 35, 38, 42 og 45.

Forelesningsplanen for hvert enkelt emne vil du etterhvert finne på emnesidene under fanen "timeplan". Nærmere informasjon og endelig forelesningsplan for hvert enkelt emne blir lagt ut på Blackboard ved oppstarten av semesteret.

Skal du skrive en emneoppgave, kan du få hjelp i Guide til akademisk skriving som ble brukt og brukes i forbindelse med undervisning på bachelor i rådgivning og voksnes læring, master i læring i arbeidsliv og samfunn og master i rådgivningsvitenskap. Teksten i guiden er oppdatert høsten 2020. 

Guiden baserer seg på kunnskapen som vitenskapelige ansatte på instituttet har opparbeidet seg gjennom mange år med forskning, skriving, undervisning i skriving og sensurering, samt at den benytter seg av diverse litteratur som omhandler akademisk skriving. Fordi guiden anses som et «levende dokument» er den etter hvert bearbeidet på bakgrunn av tilbakemeldinger fra studenter som har brukt og bruker guiden, og på de ansattes erfaring med bruken av den. 

Fordi guiden delvis følger logikken i en akademisk tekst, gjennom at den blant annet refererer riktig og har en referanseliste, kan den i seg selv til dels også brukes som eksempel på hvordan en akademisk tekst kan se ut.

Emner som skal brukes som valgemner må godkjennes av instituttet. De skal være både på masternivå og relevant for masterprogrammet.

Valgemnet skal være på 7,5 sp (studiepoeng).

Du kan søke om godkjenning av emner med en enkel e-post til instituttet. Dersom emnet du ønsker å få godkjent, ikke entydig er relevant for masterprogrammet, men du mener at det får relevans i forbindelse med masteroppgaven din, kan du argumentere for dette i søknaden din.

Eksempel på emner

Lista nedenfor viser eksempler på godkjente valgemner. Om du ønsker å velge et emne fra lista, sender du en e-post til instituttet, og ber om å få bruke emnet i graden din.

OBS! Forkunnskapskravene i emnene kan variere. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du oppfyller forkunnskapskravet, og at timeplan og eksamensdato ikke kolliderer.

 • ISA3503 - Innvandring, integrasjon, mangfold 1
 • FH3001 - Arbeid og helse
 • GEOG3053 - Discourses of Development and Globalisation
 • GEOG3100 - Samfunnsperspektiv på innovasjon og entreprenørskap
 • ISA3000 - Politikk, velferd og ulikhet
 • KULMI3115 - Minne, ting og steder
 • PED3615 - Pedagogisk sosiologi: Kultur, utdanning og interaksjon
 • PED3616 - Mediedanning og mediepedagogikk
 • TIØ4265 - Strategisk ledelse
 • FUH3003 - Funksjonshemming i et samfunnsperspektiv - ideologi, teorier og modeller
 • BSOL4610 - Strategi og endring i teknologibedrifter
 • TSOL415 - Human Resource Management

2. Til alle studenter ved instituttet

2. Til alle studenter ved instituttet

Til alle studenter ved instituttet

Som student har du selv ansvar for å holde deg oppdatert. Vi har samlet en liste over nyttige lenker med informasjon. 

Det er viktig at du sjekker din student-e-postkonto ved NTNU jevnlig. Vi bruker hovedsakelig din tildelte NTNU-epostadresse for å sende ut viktig informasjon. Din NTNU-epostadresse er [brukernavn]@stud.ntnu.no

Din timeplan blir tilgjengelig i timeplanverktøyet i TP etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha.

Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne. Lenker til emnene dine kan du blant annet finne i studieplanen under «studiets oppbygning» på studieprogramsiden din.

Nærmere informasjon og endelig forelesningsplan for hvert enkelt emne blir lagt ut i Blackboard ved oppstarten av semesteret. Du får tilgang til emnet i Blackboard når du har undervisningsmeldt deg.

Gjennom studentdemokratiet kan du være med å utvikle NTNU og arbeide for å gjøre studentenes stemme hørt. Det er programtillitsvalgt og instituttillitsvalgt som skal ivareta dine interesser. Her kommer du i kontakt med dine tillitsvalgte for studieprogrammet og instituttet.

Bachelorstudenter

Bachelorstudenter kan bruke åpne lesesaler.

Masterstudenter

Masterstudentene søker om å få tildelt lesesalsplass ved instituttet. Du må søke om lesesalsplass hvert semester uansett om du har søkt om dette i tidligere.

Reglement, søknadsfrister og elektronisk søknad om lesesalsplass finner du på Innsida.

Tilrettelegging

Dersom du har behov for det, kan du kontakte tilretteleggingstjenesten for å søke om fast lesesalsplass. Dette gjelder også bachelorstudenter.

Ved uforutsette hendelser ved eksamen (sykdom e.l.), ta kontakt med instituttet på tlf. 73 59 19 50.

Med Nettskjema-diktafon kan du ta lydopptak på smarttelefon og sende opptakene til Nettskjema. Nettskjema transkriberer alle opptak levert etter 1. juni 2023 automatisk. Appen kan også brukes sammen med Tjenester for Sensitive Data (TSD).

Karakterutskrift kan bestilles på Studentweb. Master- og bachelorgradsvitnemål blir tilsendt automatisk. Du kan lese mer om dette på Innsidas temasider om karakterutskrift og vitnemål.

3. Til deg som skal skrive masteroppgave

3. Til deg som skal skrive masteroppgave

Til deg som skal skrive masteroppgave

Husk at du må være student mens du skriver masteroppgave. Det betyr at du må betale semesteravgift, bekrefte studieplan og melde deg opp i masteroppgaveemnet slik at du står som aktiv student. Oppmeldingen skjer på studentweb.

Du finner oppmeldingsfristene på denne siden.

Fristene gjelder også for studenter som skriver masteroppgave på deltid eller utsetter levering av masteroppgaven. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål til dette.

Tema for masteroppgaven velger du med bakgrunn i dine faglige interesser. Dine tidligere erfaringer og fremtidige planer kan være med på gi deg et beslutningsgrunnlag. For å få inspirasjon til tematikk og masteroppgaven din kan du se på vår forskningsaktivitet og tidligere masteroppgaver som er skrevet.

Prosjektskissen er en obligatorisk del av masteroppgaven i læring i arbeidsliv og samfunn (VL3902) og rådgivningsvitenskap (RAD3902) og leveres i en egen fil semesteret før oppgaven skal skrives. Dato avtales med faglærerne. Forsiden fylles ut og leveres i en egen fil. Skriv navnet ditt i filnavnet i begge dokumentene.

Last ned skjemaet, les anbefalt disposisjon på side 2, fyll ut skjemaet på side 1, lagre fil med navnet og studieprogrammet ditt på egen pc (pdf-fil), send skjemaet på e-post til instituttet

Du kan levere prosjektskisse to ganger per år: 

 • Høst: 1. desember
 • Vår: 1. juni.

Merk at fristen er bindende. Prosjektskissen sender du til kontakt@ipl.ntnu.no.

Veiledning er obligatorisk, og du er pliktig til å delta på minimum én veiledningstime før du kan levere masteroppgaven.

Det er satt av 35 timer til veiledning. Dette inkluderer veilederens forberedelser og etterarbeid.

På den første veiledningstimen fyller du ut masteravtalen

Her er beskrivelse av hvordan du fyller ut avtalen.


Når det gjelder masteroppgavens omfang og utseende, er dette beskrevet på emnesiden til masteroppgaven, se avsnittet "Faglig innhold".

Mal for å skrive oppgave i Microsoft Word finner du her.

På denne siden finner du informasjon om masteroppgaven fra oppstart til innlevering.

Frist for innlevering av masteroppgaven finner du på emnesiden, se fanen "Eksamensinfo".

Før du leverer oppgaven, må du blant annet generere omslag og tittelside. Se hvordan du ferdigstiller masteroppgaven.

Hvis du ønsker trykte eksemplarer av masteroppgaven, må du betale disse selv. Du kan gjerne bruke NTNU Grafisk senter for å trykke oppgaven din.

Det finnes ulike støtteordninger for deg som skriver oppgaven din i samarbeid med en regional aktør. NTNU Brigde har samlet informasjon om støtteordningene.

Du kan også søke instituttet om støtte, enten for dekning av billigste reisemåte eller kostnader i forbindelse med datainnsamling: Retningslinjer for dekning av studentenes utgifter i forbindelse med masteroppgave ved Institutt for pedagogikk og livslang læring.

 • Du må være meldt opp i masteroppgaveemnet på StudentWeb og betale semesteravgift for å kunne ta muntlig eksamen. Dette spesielt viktig i tilfeller der innlevering og muntlig eksamen er i to forskjellige semestre.
 • Vi vil sende deg e-post når eksamenskommisjonen er klar for å informere om tidspunkt til muntlig eksamen.
 • Muntlig eksamen gjennomføres ifølge
 1. Sensorveiledning for masteroppgave i rådgivningsvitenskap
 2. Sensorveiledning for masteroppgave i læring i arbeidsliv og samfunn.
 • Eksamenen vil vanligvis vare i ca. 1 time: I starten får kandidaten 10 minutter for å presentere oppgaven sin, så diskuteres oppgaven av sensorene og kandidaten. Andre enn de to sensorene og kandidaten er tillatt som publikum, men får ikke uttale seg under eksamen (gjelder også veileder).

Du kan finne masteroppgaver skrevet av tidligere studenter på master i rådgivningsvitenskap og master i læring i arbeidsliv og samfunn (tidligere voksnes læring) på NTNU open. Her ligger det også oppgaver skrevet av andre studenter ved instituttet, og det kan være lurt å avgrense søket dit for å få fram masteroppgaver, som er relevante for deg.

Dine tillitsvalgte

Dine tillitsvalgte

Gjennom studentdemokratiet kan du være med å utvikle NTNU og arbeide for å gjøre studentenes stemme hørt. Det er programtillitsvalgt og instituttillitsvalgt som skal ivareta dine interesser. Her kommer du i kontakt med dine tillitsvalgte for studieprogrammet og instituttet.

Tillitsvalgte