course-details-portlet

VL3902 - Masteroppgave Læring i arbeidsliv og samfunn

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Masteroppgaven er obligatorisk i mastergraden og gjennomføres som siste del av studiet. Oppgaven skal bestå av et selvstendig forskningsarbeid. Arbeidet med oppgaven tar utgangspunkt i en prosjektbeskrivelse som skal være godkjent av instituttet. Studentene får veiledning underveis av en oppnevnt veileder. Oppgaven må enten ha tilknytning til tema som er tatt opp gjennom studiet, eller ha tilknytning til andre tema som er aktuelle for programmet Læring i arbeidsliv og samfunn. Oppgaven skal ha et omfang på 20000 - 25000 ord (A4, linjeavstand 1.15, Verdana 10 pkt.). Abstract, forord, litteraturliste og vedlegg kommer i tillegg. Oppgaven kan etter avtale gjennomføres som fellesarbeid under forutsetning av at hver students bidrag er tydelig avgrenset og tilsvarer en normal masteroppgave med hensyn til arbeidsinnsats og omfang. I eller sammen med masteroppgaven skal det følge en beskrivelse av den enkelte students bidrag. Dette innebærer individuell vurdering av masteroppgaven, samt individuell muntlig prøve.

Læringsutbytte

Studenten har kunnskap om forskningsprosessens ulike faser gjennom å ha planlagt, gjennomført og rapportert et selvstendig forskningsarbeid i vitenskapelig sjanger. Videre kan studenten bearbeide og analysere empirisk materiale, ta hensyn til og reflektere rundt forskningsetiske forhold, konstruktivt og kritisk vurdere egen og andres forskning, samt formidle og diskutere konklusjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Obligatorisk veiledning. Alle studenter skal inngå avtale om gjennomføring av masteroppgave. Avtalen bekrefter at tema for masteroppgaven er godkjent og at partene er kjent med og har akseptert retningslinjer for gjennomføring.
Individuell veiledning starter når emnene VL3013 og VLR3008 er bestått.

Obligatoriske aktiviteter

  • Innlevering av prosjektbeskrivelse på ca 4 sider
  • Obligatorisk veiledning
  • Deltakelse i seminar

Mer om vurdering

Eksamen består av innlevering av masteroppgaven, og en muntlig prøve som inkluderer muntlig presentasjon av oppgaven (ca. 10 minutter). Muntlig prøve brukes til å justere karakteren på oppgaven med normalt inntil ett trinn.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Læring i arbeidsliv og samfunn (MVL)

Forkunnskapskrav

VL3000, VL3010, VL3011, VL3012 og VL3014 skal være gjennomført for å få starte på emnet.
VL3013 og VLR3008 skal enten være gjennomført eller tas samtidig med masteroppgaven.
Alle andre eksamener i mastergraden Læring i arbeidsliv og samfunn (EiT og valgfritt emne) skal normalt være bestått før oppgaven kan leveres.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
VL3900 30.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  37.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Voksnes læring
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU