Opptak

Master i læring i arbeidsliv og samfunn

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Registrer søknaden din i NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

For opptak til masterprogrammet i læring i arbeidsliv og samfunn det kreves det at du har

 • fullført bachelorgrad eller tilsvarende innenfor samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fag, eller
 • fullført minst tre av fire år av allmennlærerstudiet/grunnskolelærerstudiet

Du må ha grunnleggende ferdigheter i samfunnsvitenskapelig metode.

Søkere med bachelorgrad eller tilsvarende innenfor andre fagområder kan vurderes for opptak dersom du kan dokumentere relevant praksis av minst to års varighet. Som relevant praksis regnes eksempelvis arbeid med kompetanseutvikling/opplæring i private bedrifter, offentlige virksomheter eller organisasjoner. 

Krav til metode

For å kvalifisere for opptak må du ha samfunnsvitenskapelig metodeemne på minst 7,5 stp. Både kvalitativ og kvantitativ metode må dekkes. Dersom du ikke har dette, kan du tilfredsstille kravet ved å ta emnet PED1005 Innføring i vitenskapsteori og forskningsmetode (7,5 stp.) Eksamen i metode må være bestått før du kan begynne på masterstudiet.

C-krav

Alle som tas opp må minst ha en veid gjennomsnittskarakter på C (eller tilsvarende) i opptaksgrunnlaget (hele bachelorgraden).

Studiet har begrenset antall plasser. Siden det kan være flere søkere enn det er plasser gir karakteren C ingen garanti for opptak.

B-garanti

Alle kvalifiserte søkere med en veid gjennomsnittskarakter på minst B eller tilsvarende i opptaksgrunnlaget (rangeringsgrunnlaget, minimum 180 stp.) er garantert å få tilbud om plass på dette masterprogrammet. 

Rangering

Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av alle karakterer i bachelorgraden, jamfør NTNUs opptaksforskrift § 31.

Opptaksgrunnlag

Snittet for opptak beregnes ut ifra hele bachelorgraden (180 stp.), det vil si også ex.phil. og valgfrie emner. Innpassede emner fra utenlandsk utdanning og/eller emner med karakteren bestått/ikke bestått, teller som studiepoeng, men karakteren tas ikke med i beregningen.

Tidligere opptaksgrenser

Søkertall og poenggrenser til 2-årige masterprogram og andre lokale opptak.

Hvordan søke opptak til 2-årig master ved NTNU - Ditt NTNU-malverk - Krysspublisert, ikke rør! (DIT-160)

1. Søk opptak til norske og internasjonale masterprogram for norske og nordiske søkere

 • Søknadsfrist: 15. april.
 • Søknadsfrist tidlig opptak: 1. mars. For deg som kan dokumentere behov for tidlig svar i opptaket.
 • Søknadsweb åpner 1. februar.

2. Last opp dokumentasjon

 • Last opp dokumentasjon (vitnemål, utdanningsplan) på utdanningen din innen 15. april.
 • Hvis du fullfører bachelorgraden din til våren, så må du laste opp vitnemålet innen 1. juli.

3. Svar på søknad

 • Svar på søknad: 12. juli.
 • Du må registrere svaret ditt via Søknadsweb innen 19. juli.

Suppleringsopptak: 22. juli. 

Norskspråklige masterprogram:

 • 15. april
 • 1. mars om du skal søke om tidlig opptak
 • Du finner søknadsalternativene i kategorien ""

Internasjonale masterprogram - søkere med norsk eller nordisk bachelorutdanning:

 • 15. april
 • 1. mars om du skal søke om tidlig opptak
 • Du finner søknadsalternativene i ""

Internasjonale masterprogram - søkere med bachelorutdanning fra utenfor de nordiske landene:

 • 1. desember - søkere med utdanning fra utenfor EU/EØS og som ikke har oppholdstillatelse/statsborgerskap i Norge
 • 1. mars - søkere med utdanning fra EU/EØS, og alle søkere med utdanning fra utenfor Norden som har oppholdstillatelse/statsborgerskap i Norge
 • Du finner søknadsalternativene i kategorien "International Master's programmes"

Sjekk dette skjemaet hvis du er usikker på hvilken søknadsfrist som gjelder for deg som skal søke på internasjonale masterprogram

Du kan søke opptak på inntil 4 søknadsalternativer i prioritert rekkefølge.

Prioritert rekkefølge er at du rangerer studieønskene dine i søknaden. 

Når du får tilbud i hovedopptaket, faller lavere prioriterte studieønsker bort. Det vil si at dersom du får tilbud på førstevalget, vil alle de andre studieønskene dine automatisk falle bort. Du kan ikke sette deg på venteliste på studier som har falt bort. Det er derfor viktig at du legger inn dine studieønsker i prioritert rekkefølge.

Du kan kan gjøre om rekkefølgen på dine valgte studieønsker fram til 1. juli.

Du som har utdanning fra NTNU

Du trenger ikke å laste opp noe dokumentasjon, men du må sjekke at graden din er registrert i Studentweb. Dette gjelder også utdanning fra tidligere HiST, HiÅ og HiG. 

Om du fullfører bachelorgraden våren 2024, må du sjekke at din utdanningsplan er fullstendig og oppdatert.

Du som har fullført bachelorgrad bachelorgrad ved et annet norsk lærested

Last opp bachelorvitnemål når du søker, og senest 15. april.
Du kan laste opp vitnemålet fra Vitnemålsportalen. Pass på at studieprogram og ev. studieretning fremgår.

Du som fullfører bachelorgrad ved et annet norsk lærested våren 2024

Du må innen 15. april laste opp en utdanningsplan som viser:

 • alle avlagte og planlagte emner i bachelorutdanningen
 • studieprogram og ev. studieretning
 • navn på lærested

Du kan dokumentere dette med skjermbilde fra Studentweb.

Fristen for å laste opp vitnemålet av bachelorgraden din er 1. juli, men om graden er registrert på Søknadsweb (under eksterne resultater), så trenger du ikke å laste opp vitnemålet

Du som har nordisk bachelorgrad (Sverige, Danmark, Finland og Island)

Du må innen 15. april laste opp:
- dokumentasjon på bachelorgrad (vitnemål med karakterutskrift). Om du fullfører bachelorgraden dette semesteret, må du laste opp foreløpig karakterutskrift
- vitnemål fra videregående skole

Om bachelorgraden fullføres våren 2024, så må du laste opp vitnemålet av bachelorgraden innen 1. juli.

Er det allerede registrert på Søknadsweb at du har generell studiekompetanse, så trenger du ikke laste opp vitnemål fra videregående skole.

Du som har bachelorgrad fra utenfor Norge og Norden

Du må innen 15. april laste opp:
- vitnemål og karakterutskrift av din bachelorgrad. Fullfører du utdanningen dette semesteret, må du laste opp en foreløpig karakterutskrift (transcript of records)
- dokumentasjon av ev. språkkrav (norsk og engelsk)
- vitnemål fra videregående skole

Utdanningsdokumentene skal lastes opp på originalspråk, i tillegg til en statsautorisert oversettelse til engelsk eller et skandinavisk språk.

Om bachelorgraden fullføres våren 2024, så må du laste opp vitnemålet av bachelorgraden innen 1. juli.

Om det allerede er registrert på Søknadsweb at du har generell studiekompetanse, så trenger du ikke å laste opp vitnemålet fra videregående skole.

Du som søker til masterstudium som har krav om yrkespraksis  

Hvis studiet du søker har krav om yrkespraksis, må du laste opp arbeidsattest/tjenestebevis som er påført ansatt fra/til dato, stillingstittel og stillingsprosent og/eller timetall.  

Mangler ved søknaden

Du er selv ansvarlig for å laste opp all dokumentasjon av ditt opptaksgrunnlag.

Om vi har behov for å kontakte deg, kontakter vi deg på e-postadressen du har oppgitt i Søknadsweb. Det er derfor viktig at du sjekker e-post jevnlig i søknadsperioden, og at du forsikrer deg om at e-postadressen du har oppgitt er riktig.

Det er viktig at du også jevnlig sjekker at epost fra NTNU ikke havner i spamfilteret til din e-postleverandør.

Dokumentasjonskontroll

NTNU vil foreta kontroll av opplastede dokumenter etter studiestart, og originaldokumentasjon må forevises ved forespørsel. Søkere som ikke kan fremvise godkjent dokumentasjon kan fratas retten til å studere.

NB! Du skal ikke laste opp sensitiv informasjon. Dette må sendes oss per post eller leveres direkte til Opptaksenheten.

Dokumentasjon rett fra lærestedet

Fra noen land, blant annet USA og Canada, krever vi at originaldokumentasjon av høyere utdanning sendes til NTNU direkte fra lærestedet. Her finner du en oversikt over hvilke land dette gjelder.

I tillegg til dette må du selv laste opp dokumentasjon på utdanningen din på Søknadsweb. Se "Hva må du laste opp til din søknad?" for mer informasjon om dette.

Hvis du trenger tidlig svar på søknaden, kan du søke om tidlig opptak på Søknadsweb innen 1. mars. For å vurderes for tidlig opptak, må bachelorgrad og eventuelle andre opptakskrav dokumenteres ved søknadstidspunktet. Fullfører du bachelorgraden i vårsemesteret kan du ikke søke om tidlig svar på opptaket.

Tidlig opptak gis kun til søkere som uten tvil ville fått tilbud i hovedopptaket. Du må dokumentere en eller flere av følgende grunner: 

 • Du er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon
 • Du er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten
 • Du må flytte med familie på grunn av jobb, barnehageplass eller skolebytte
 • Du har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet (gjelder ikke dysleksi)

På grunn av kort saksbehandlingstid må all dokumentasjon som skal legges til grunn for behandlingen av søknaden din lastes opp innen 15. mars. Du kan ikke ettersende dokumentasjon hvis du skal søke om tidlig opptak. 

Dokumentasjon

Du kan dokumentere grunnlag for tidlig opptak på følgende måte:

 • Attest fra arbeidsgiver om oppsigelsestid eller permisjon, eller tilsettingsbrev sammen med siste måneds lønnsslipp
 • Attest fra likningskontor eller foretaksregister om selvstendig næringsvirksomhet
 • Bostedsattest fra Folkeregisteret for søker og barn, eller for søker og ektefelle/samboer
 • Attest fra sakkyndig (for eksempel lege)

Svar på søknad om tidlig opptak

Svar på søknad om tidlig opptak sendes ut per e-post i slutten av mai. For å beholde studieplassen må du takke ja til tilbudet du får i hovedopptaket (ca 12. juli) innen svarfristen 19. juli.

Hvis du ikke får godkjent grunnlag for tidlig opptak, vil søknaden din behandles på vanlig måte i hovedopptaket. 

Dersom du har utenlandsk statsborgerskap, må du laste opp kopi av pass.

Har du både norsk og utenlandsk statsborgerskap, behøver du ikke å laste opp. Tilhører du denne kategorien, skal du velge Norsk som statsborgerskap i Søknadsweb.

De fleste studieprogram ved NTNU har krav til minimum gjennomsnittskarakter C for å kvalifisere for opptak.

For noen studieprogram skal C-kravet regnes av noe annet enn hele graden/opptaksgrunnlaget (f.eks. fordypning eller 60-gruppe).

Informasjon om hva som gjelder finner du på studieprogrammets nettside.

Vi regner om bokstavkarakterene til tallekvivalenter: A=5, B=4, C=3, D=2 og E=1. På grunn av avrundingsregelen dekker du C-kravet om du har 2,5 i snitt.

Selv om C-kravet regnes av noe annet enn hele graden/opptaksgrunnlaget, vil vi regne snitt av hele graden/opptaksgrunnlaget når det gjelder rangering.

Enkelte studieprogrammer har innført B-garanti / C-garanti. Det betyr at søkere som har karakterer i opptaksgrunnlaget som gir B eller bedre (eventuelt C eller bedre) i snitt ved opptak, gis tilbud.

Eventuell slik garanti skal fremgå av det enkelte studieprogrammet og vil kunne endres fra år til år. 

Vi regner snitt med en desimal, og B-garanti går ved 3,5 og C-garanti ved 2,5.

Hvor det ikke fremkommer andre rangeringsregler i studieplanen, gjelder følgende: 

Søker rangeres med vektet gjennomsnittskarakter av alle emnene som inngår i bachelorgraden. Ved poenglikhet rangeres eldste søker først. 

Dersom søker har utdanning i tillegg til bachelorgraden, og hvor både bachelorgrad og tilleggsutdanning samlet gjør søker kvalifisert for studiet, benyttes både bachelorgrad og tilleggsutdanning ved rangering.

Ved beregning av poengsum benyttes følgende skala: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1

Søkere med tallkarakterer konverteres jf tabellen nedenfor:

Omregningstabell
  Teknologi / siv.ark. Realfag Humanistiske/samfunnsfag
og andre utdanninger
A 1,00-1,74 1,00-1,79 1,0-2,2
B 1,75-2,24 1,80-2,49 2,3-2,5
C 2,25-2,74 2,50-2,99 2,6-2,7
D 2,75-3,24 3,00-3,49 2,8-3,0
E 3,25-4,00 3,50-4,00 3,1-4,0

Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, må rangeres ut fra poengberegnede søkere ved hjelp av individuell vurdering. For å få tilbud om opptak kreves likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter rangering på grunnlag av poengberegning. Dette gjelder søkere som kun har emner som ikke er vurdert med karakterer, men med Bestått/Godkjent eller lignende. Emner som er angitt uten studiepoeng vil ikke kunne poengberegnes.

Eksempel på hvordan du regner ut snittkarakter (Se 'Hvordan regnes snittet mitt ut? ')

Utenlandsk utdanning som er del av en norsk bachelorgrad, inngår ikke i rangeringsgrunnlaget. Dette gjelder så fremt emnene fra utlandet utgjør mindre enn halvparten av graden/opptaksgrunnlaget.

Er opptaksgrunnlaget ditt en bachelorgrad fra et annet land enn Norge, vil du bli individuelt vurdert med tanke på innplassering i opptaket.

Ofte stilte spørsmål

Ta kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål. 

Ved opptaksrelaterte spørsmål, kontakt Opptakskontoret per e-post opptak@ntnu.no.

Kombinere studium og jobb

Kombinere studium og jobb

På masterprogrammet Læring i arbeidsliv og samfunn finner du både fulltidsstudenter og studenter som jobber ved siden av å studere. Om du ønsker å kombinere dette studiet med jobben din, kan det være lurt å tenke på ulike momenter:

Studiet er organisert i samlingsuker og selvstudium. Per semester vil det være 4 uker med samlinger, som er fordelt over hele semesteret (5 uker i semesteret du tar VLR3007). Du må i utgangspunktet regne med hele uker fordi oppmøte i undervisningen er obligatorisk. I tillegg kommer det tid til å forberede og etterarbeide samlingene, samt tid til å jobbe individuelt og i grupper med oppgaver på læringsplattformen. Dette kan gjerne ta flere timer per uke.

I det valgfrie emnet på 7,5 sp kan organisering av undervisningen variere fra emne til emne.

Masterstudiet Læring i arbeidsliv og samfunn er et ordinært studieprogram. Selv om du tar studiet på deltid og ønsker å kombinere det med jobb anbefaler vi en deltidsstilling.

Dersom du trenger fri fra jobben for å studere, er det viktig at du informerer lederen din allerede når du søker opptak til studiet. Slik kan dere sammen finne en god løsning. Obligatorisk deltakelse i samlingsukene vil være en stor utfordring å få til uten samtykke fra arbeidsgiver. Avtal gjerne med lederen din, om deltakelsen på samlinger kan gjøres i arbeidstiden. Dette bør skriftliggjøres.

Dette er kanskje selvsagt, men vi anbefaler at du også rydder plass privat for å lese for studiet, skrive oppgaver, evt. treffe medstudenter til gruppearbeid e.l. utover det du har avtalt med arbeidsgiveren din. Familien har også gjerne noe å si…

Samlingsukene for masterprogrammet Læring i arbeidsliv og samfunn blir publisert omtrent et halvt år i forveien, se nettsiden med studentinformasjon for hvilke uker det blir. For et fulltidsløp må du regne med undervisning gjennom hele uka.

Selve timeplanen er vanligvis ikke klar før i begynnelsen av desember (for vårsemesteret) eller juni (for høstsemesteret). Timeplanen legges ut på emnesidene.

Gyldig grunn for fravær er dessverre bare fravær som er dokumentert med legeerklæring. Bare slikt fravær kan det kompenseres for, jobb vil ikke være noe gyldig grunn for fravær.

Det blir lettere å snakke om endringer dersom det, som opprinnelig er avtalt, er skriftliggjort. Når man ikke har annen mulighet enn å trappe ned med studiene, finnes det to muligheter: For det første er det mulig å søke permisjon uten grunn i opp til ett år, dersom man har avlagt mer enn 30 sp. i masterprogrammet. For det andre er det mulig å bytte fra heltid til deltid underveis i studieløpet. Begge deler gjøres etter avtale med instituttet.

Ja, det kan du absolutt. Vi vil imidlertid gjøre deg oppmerksom på at tidsbruken under masteroppgaven ikke vil være mindre enn under resten av studiet. Skal du ikke redusere jobben din, mens du skriver oppgaven, vil vi ikke anbefale dette.

CTA bunnlenke - krysspublisert artikkel (ID 1304046982)

Krysspublisert (BSOS): Er du utenlandsk statsborger?

Er du utenlandsk statsborger? 

Har du statsborgerskap i et land utenfor EU/EØS eller Sveits?
Sjekk om du oppfyller kravene til unntak fra studieavgift