course-details-portlet

RAD3902 - Masteroppgave i rådgivningsvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen
Oppgave 100/100 6 måneder

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven består av et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres i siste semester av studiet. Emnet er obligatorisk i mastergraden. Arbeidet skal munne ut i en masteroppgave med et omfang på 22500 ord (+/- 10%)(A4, linjeavstand 1,15, Verdana 10 pkt.), abstract, forord, litteraturliste og vedlegg kommer i tillegg.
Kandidaten får veiledning underveis av en oppnevnt veileder. Veiledningen skal sikre at kandidaten får råd om litteratur, om metodiske krav, om eventuell datainnsamling og om forskningsetiske retningslinjer. Veiledning er derfor en obligatorisk del av å skrive masteroppgaven. Eksamen består av innlevering av masteroppgaven og en muntlig eksamenssamtale. Den muntlige eksamenssamtalen kan brukes til å justere karakteren på masteroppgaven. Masteroppgaven kan også skrives i artikkelform.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten...
- har avansert analytisk kunnskap innen rådgivingsvitenskapens historiske utvikling og samfunnsrelevans, og spesialisert kunnskap innen et avgrenset fagområde ved å gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid i masteroppgaven
- har innsikt i dataanalyse og kunnskap om aktuelle vitenskapelige metoder i rådgivningsfaglig sammenheng, samt kunnskap om kritisk evaluering av egen og andres forskning
- har kunnskap om etiske problemstillinger knyttet til egen forskning og kan fremstille og diskutere funn og konklusjoner.

Ferdigheter:
Kandidaten...
- kan analysere empirisk materiale og sette dette i sammenheng med relevante teorier som kaster lys over og gir grunnlag for å fortolke empirien
- kan vurdere kritisk andres og egen forskning, reflektere rundt forskningsetiske problemstillinger, og formidle og diskutere konklusjoner i egen forskning
- kan anvende relevante metoder for mindre forsknings- og utviklingsarbeid på en selvstendig og etisk forsvarlig måte i pakt med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse:
Kandidaten...
- kan analysere relevante problemstillinger innen rådgivningsvitenskapen både faglig og forskningsetisk, og beherske fagområdets terminologi og uttrykksmåter
- kan planlegge, gjennomføre og skrive et selvstendig vitenskapelig arbeid og overføre denne kunnskapen til nye områder og avanserte prosjekter
- kan kommunisere og formidle problemstillinger, analyser og konklusjoner til spesialister og allmenheten
- kan bidra til nytenkning og innovative arbeidsmåter innen relevante fagfelt

Læringsformer og aktiviteter

Innlevering av prosjektbeskrivelse for masteroppgaven i et omfang på inntil 4 sider (A4, linjeavstand 1,5, Times New Roman 12 pkt.). Tema for prosjektet skal være godkjent før innlevering, og prosjektbeskrivelsen må være godkjent før det blir oppnevnt veileder for arbeidet med masteroppgaven i 4. semester.

Gjennomføring av masteroppgaven.
Individuell veiledning etter nærmere retningslinjer gitt av instituttet. Alle studenter skal inngå avtale om gjennomføring av masteroppgave. Avtalen bekrefter at tema for masteroppgaven er godkjent og at partene er kjent med og har akseptert retningslinjer for gjennomføring.

Obligatoriske aktiviteter

  • Innlevering av prosjektbeskrivelse på inntil 4 sider.

Mer om vurdering

Vurderingsform: Innlevering av masteroppgave og justerende muntlig høring/ samtale i tilknytning til denne.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Rådgivningsvitenskap (MRÅDG)

Forkunnskapskrav

RAD3031, RAD3032, RAD3033, RAD3034, RAD3039, VLR3008 og RAD3050, eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED3902 30.0 01.09.2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
  • Rådgivning
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Veiledningspedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering 01.06.2021

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave (1) 100/100

Innlevering 01.12.2020

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Muntlig presentasjon/Muntlig eksamen utgår som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU