RAD3902 - Masteroppgave i rådgivningsvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen
Oppgave 100/100 6 måneder

Faglig innhold

Masteroppgaven består av en rapport fra et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres i siste semester av studiet. Emnet er obligatorisk i mastergraden. Arbeidet skal munne ut i en rapport med et omfang på ca. 50 sider (+/- 10%), litteraturliste og vedlegg kommer i tillegg (A4, linjeavstand 1,5, Times New Roman 12 pkt.).

Studenten får veiledning underveis av en oppnevnt veileder. Veiledningen skal sikre at studentene får råd om litteratur, praktiske råd om eventuell datainnsamling og at forskningsetiske retningslinjer følges. Veiledning er derfor en obligatorisk del av det å skrive masteroppgave. Eksamen består av innlevering av avhandlingen og en muntlig samtale om oppgaven. Den muntlige prøven brukes til å justere karakteren på masteroppgaven. Masteroppgaven kan også skrives i artikkelform. (Se utfyllende regler for de allmennvitenskapelige studiene ved fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse: Til § 20 Mastergrad.)

Læringsutbytte

Kompetansemål: Studenten skal ha tilegnet seg kompetanse i hvordan forskningsprosessen utarter seg ved å planlegge, gjennomføre og rapportere et selvstendig vitenskapelig arbeid.

Kunnskapsmål: Studenten skal gjennom masteroppgaven ha tilegnet seg kunnskap i å gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid i rådgivningsvitenskap. Dette inkluderer dataanalyse, kritisk evaluering av egen og andres forskning, refleksjon over etiske problemstillinger knyttet til egen forksning og fremstille og diskutere konklusjoner.

Ferdighetsmål: Studenten skal tilegne seg ferdigheter i å analysere empiri, vurdere kritisk andres og egen forskning, reflektere rundt forskningsetiske problemstillinger i lys av egen forskning, og formidle og diskutere konklusjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Innlevering av prosjektbeskrivelse for masteroppgaven i et omfang på inntil 4 sider (A4, linjeavstand 1,5, Times New Roman 12 pkt.). Tema for prosjektet skal være godkjent før innlevering, og prosjektbeskrivelsen må være godkjent før det blir oppnevnt veileder for arbeidet med masteroppgaven i 4. semester.

Gjennomføring av masteroppgaven. Individuell veiledning etter nærmere retningslinjer gitt av instituttet. Alle studenter skal inngå avtale om gjennomføring av masteroppgave. Avtalen bekrefter at tema for masteroppgaven er godkjent og at partene er kjent med og har akseptert retningslinjer for gjennomføring.

Obligatoriske aktiviteter

  • Innlevering av prosjektbeskrivelse på inntil 4 sider.

Mer om vurdering

Vurderingsform: Innlevering av masteroppgave og justerende muntlig prøve i tilknytning til denne. Alle studenter skal inngå avtale om gjennomføring av masteroppgave. Avtalen bekrefter at tema for masteroppgaven er godkjent og at partene er kjent med og har akseptert retningslinjer for gjennomføring.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i rådgivning (MLRÅDG)
Pedagogikk (MPED) - enkelte retninger
Rådgivningsvitenskap (MRÅDG)

Forkunnskapskrav

RAD3031, RAD3032, RAD3033, RAD3034, RAD3039, VLR3008 og RAD3050, eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED3902 30.0 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.