Studiets oppbygning

Pedagogikk - masterstudium

Studiets oppbygning

Masterprogrammet i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst består av

  • 60 studiepoeng studieretningsemner
  • 30 studiepoeng vitenskapsteori og forskningsmetode
  • 30 studiepoeng masteroppgave

Tabellene gjelder for studieåret 2024/2025. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PED3611 Utdanning - historie, politikk og styring 15
PED3615 Pedagogisk sosiologi: Kultur, utdanning og interaksjon 7,5
PED3616 Mediedanning og mediepedagogikk 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Eksperter i team (intensiv) 7,5
PED3613 Læring, motivasjon og sosialt samspill 15
PED3614 Pedagogisk grunnlagstenkning 7,5

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PED3001 Statistikk 7,5
PED3009 Fordypning i forskningsmetode 7,5
PED3010 Vitenskapsteori og forskningsmetode 15
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PED3906 Masteroppgave i utdanning og oppvekst 30

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Skrive og levere masteroppgave

Skrive og levere masteroppgave

Du må betale semesteravgift hvert semester, også for semesteret når du skal ha muntlig eksamen selv om du leverte oppgaven i slutten av forrige semester. Du må melde deg opp på studentweb innen 15. september i høstsemesteret og 15. februar i vårsemesteret.

På den første veiledningstimen fyller du ut masteravtalen
Her er beskrivelse av hvordan du fyller ut avtalen.

Veiledning er obligatorisk, og du er pliktig til å delta på minimum én veiledningstime før du kan levere masteroppgaven.

Det er satt av 35 timer til veiledning. Dette inkluderer veilederens forberedelser og etterarbeid. 5 av timene skal fortrinnsvis brukes i forbindelse med utvikling av prosjektet semesteret før selve skrivingen av masteroppgaven.

Når det gjelder masteroppgavens omfang og utseende, er dette beskrevet på emnesiden til masteroppgaven.

Det finnes ulike støtteordninger for deg som skriver oppgaven din i samarbeid med en regional aktør. NTNU Brigde har samlet informasjon om disse støtteordningene.

Du kan også søke instituttet om støtte, enten for dekning av billigste reisemåte eller kostnader i forbindelse med datainnsamling: Retningslinjer for dekning av studentenes utgifter i forbindelse med masteroppgave ved Institutt for pedagogikk og livslang læring.

Her finner du mer informasjon om hvordan du skriver og leverer masteroppgaven.

Masteroppgavene skal leveres inn i Inspera

Dersom to skriver sammen, legger dere ved et vedlegg hvor det går frem hvem som har skrevet hva i oppgaven.

Før du leverer oppgaven, må du blant annet generere omslag og tittelside. Se hvordan du ferdigstiller masteroppgaven.

Hvis du ønsker trykte eksemplarer av masteroppgaven, må du betale disse selv. Du kan gjerne bruke NTNU Grafisk senter for å trykke oppgaven din.

Den muntlige mastereksamenen vil være en samtale om masteroppgaven, både innholdet og prosessen rundt masteroppgaven. Studentene bør dermed belage seg på å presentere masteroppgaven sin og svare på spørsmål knyttet opp mot den. Den muntlige eksamenen varer i ca. 1 time. Den muntlige eksamenen brukes til å justere karakteren på masteroppgaven.