course-details-portlet

PED3615 - Pedagogisk sosiologi: Kultur, utdanning og interaksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet legger til rette for forståelse av hvordan pedagogisk praksis binder mennesker sammen, og skaper livsmuligheter under samfunnsvilkår i endring. Emnet undersøker reproduktive prosesser innen områder som familieliv, arbeidsliv, fritid og innenfor det formelle utdanningssystemet. Livet i barnehage, skole og utdanning skapes av de aktørene som i ulike tidsrom oppholder seg der, ansatte så vel som barn, unge og voksne. I tillegg formes pedagogikken også av politiske føringer på nasjonalt så vel som internasjonalt nivå. I dette spenningsfeltet ser vi nærmere på teoretiske perspektiv og empiriske undersøkelser som forklarer hvordan aktørene skaper forståelse og organiserer sine liv i og utenfor institusjonene. Sentralt i studiet er å se nærmere på hvordan institusjonene forholder seg til sosiale klasser og kulturforskjeller for øvrig. Hjem, fritid og utdanning kommer også til å studeres i lys av ulike teorier om makt. Endelig undersøkes mulighetene for å tilrettelegge og utøve det konkrete pedagogiske arbeid i lys av ulike handlingsteoretiske rammeverk.

Læringsutbytte

Målet med emnet er å utvikle kunnskap om pedagogiske prosesser relatert til vekselvirkning mellom strukturer og individer. Studenten skal utvikle inngående kunnskap om og teoretisk innsikt i:

  • Betydningen av sosial klasse og kulturforskjeller for pedagogisk virksomhet.
  • Samspill og spenninger mellom pedagogisk virksomhet og politikk.
  • Hvordan ulike aktørgrupper skaper forståelse og organiserer sine liv i og utenfor institusjonene.

Videre skal studenten utvikle ferdigheter, selvstendighet og nysgjerrighet slik at hun/han skal kunne håndtere sentrale pedagogisk sosiologiske begreper i skriftlig fremstilling.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er fordelt på forelesninger, seminarer og veiledning. Undervisningen kan bolklegges.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon og kommentering

Mer om vurdering

Omfanget av hjemmeeksamen er max 15 sider (A4, linjeavstand 1,5, Times New Roman 12 pkt.)

Forkunnskapskrav

Som for opptak til master i pedagogikk, eller annen relevant bachelorutdanning, som for eksempel medievitenskap eller sosiologi. Forkunnskapskravet må være innfridd for å starte på emnet.

Kursmateriell

Til emnet er knyttet et pensum på ca. 500 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED3612 7.5 HØST 2017
PED3513 7.5 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU