course-details-portlet

PED3613 - Læring, motivasjon og sosialt samspill

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en fordypning i spørsmål knyttet til læring, ledelse, motivasjon og selvoppfatning knyttet til skole, arbeidsliv og fritid. Temaene drøftes i lys av utvalgte teorier og relevant forskning. Det vil spesielt bli sett på miljøer som kjennetegnes av forventning om utvikling av kunnskap og ferdigheter.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene inngående kunnskap om sentrale teorier innenfor læring, motivasjon og selvoppfatning, samt hvordan teoriene kan forstås og operasjonaliseres i ulike sosiale og prestasjonsorienterte kontekster som skole, arbeidsliv og fritid. Emnet vektlegger å gi studentene teoretisk innsikt, forskningsbasert kunnskap og forståelse av metodiske tilnærminger innenfor feltet.
Gjennom pensumlitteratur, forelesninger og seminar med aktiv deltakelse og selvstendig arbeid skal studentene tilegne seg innsikt i og evne til å drøfte spørsmål som angår:
- motivasjon og selvoppfatning som forutsetning for og resultat av læring.
- betydning av sosiale aspekter for læring, motivasjon og selvoppfatning.
- sammenhenger mellom sosiale aspekter, holdninger, stereotypier og kjønn i forhold til læring, motivasjon, selvoppfatning og psykisk helse.
Emnet skal gi studentene ferdigheter i:
- å drøfte hvordan teoriene kan brukes i skole, arbeidsliv og fritid.
- å analysere ulike sosiale kontekster og peke på mulige forbedringer.
- å tenke kritisk og reflektere rundt egen atferd.

Læringsformer og aktiviteter

6 timer forelesning og seminar pr. uke, normalt fordelt på 3 + 3 timer. Ekskursjoner skal inngå som en del av undervisningen.
Obligatorisk aktivitet: Skriftlig innlevering eller muntlig presentasjon. Obligatorisk aktivitet velges av faglærer i starten av semesteret. Obligatorisk aktivitet må være bestått før eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig innlevering eller muntlig presentasjon
  • Obligatorisk oppmøte på presentasjonene

Mer om vurdering

Retningslinjer og krav til oppgaven oppgis ved semesterstart

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Som for opptak til master i pedagogikk.Forkunnskapskravet må være innfridd for å starte på emnet.

Kursmateriell

Til emnet er knyttet et pensum på ca. 1000 sider

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED3522 15.0 01.09.2015
PED3523 7.5 01.09.2015
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 01.12.2020

Innlevering 07.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 20.05.2021

Innlevering 27.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU