course-details-portlet

PED3613 - Læring, motivasjon og sosialt samspill

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en fordypning i spørsmål knyttet til motivasjon, sosialt samspill og psykisk helse i skole, arbeidsliv og fritid. Temaene drøftes i lys av utvalgte teorier og relevant forskning. Det vil spesielt bli vektlagt et helsefremmende perspektiv.

Læringsutbytte

Emnet vektlegger å gi studentene teoretisk innsikt, forskningsbasert kunnskap og forståelse av metodiske tilnærminger innenfor feltet.

Gjennom pensumlitteratur, forelesninger og seminar med aktiv deltakelse og selvstendig arbeid skal studentene tilegne seg innsikt i og evne til å drøfte spørsmål som angår:

  • motivasjon og selvoppfatning som forutsetning for å leve gode liv.
  • sammenhenger mellom sosiale aspekter, holdninger, stereotypier og kjønn, og læring, motivasjon, selvoppfatning og psykisk helse.

Emnet skal gi studentene ferdigheter i:

  • å drøfte hvordan teoriene kan brukes i skole, arbeidsliv og fritid.
  • å analysere ulike sosiale kontekster og læringsmiljø, og reflektere omkring potensielle forbedringer.
  • å tenke kritisk og reflektere om egen motivasjon, læring og atferd.

Læringsformer og aktiviteter

6 timer forelesning og seminar pr. uke, normalt fordelt på 3 + 3 timer. Obligatoriske aktiviteter: Skriftlige innleveringer og/eller muntlige presentasjoner. Obligatoriske aktiviteter oppgis av faglærer i starten av semesteret. Obligatoriske aktiviteter må være bestått før eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig innlevering eller muntlig presentasjon
  • Obligatorisk oppmøte på presentasjonene

Mer om vurdering

Retningslinjer og krav til eksamensoppgaven oppgis ved semesterstart.

Forkunnskapskrav

Som for opptak til master i pedagogikk. Forkunnskapskravet må være innfridd for å starte på emnet.

Kursmateriell

Til emnet er knyttet et pensum på ca. 1000 sider

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED3522 15.0 HØST 2015
PED3523 7.5 HØST 2015
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
04.12.2023

Innlevering
11.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU