Pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst

Pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst

Pedagogikk - masterstudium

studyprogramme-autofacts-portlet

MPED, Tue Jun 18 21:17:55 MEST 2024 | M2

Med en master i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst, er du kvalifisert til pedagogisk arbeid innenfor administrasjon, organisasjon og ledelse i offentlig og private virksomheter, innen opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling og for arbeid med evaluerings-, utrednings- og forskningsarbeid og til undervisning på høgskoler og universitet.

Studiet kvalifiserer til opptak på ph.d.

I masterprogrammet vil du vil lære om tema som

 • motivasjon og sosialt samspill på ulike oppvekst- og læringsarenaer
 • skolens og utdanningens rolle i samfunnet i dag og i et historisk perspektiv
 • forholdet mellom enkeltindivid, kultur og samfunn
 • utdanning som dannelsesprosess
 • menneskesyn og filosofi
 • politiske prosesser knyttet til utdanning og oppvekst
 • nasjonalt og internasjonalt perspektiv på pedagogiske fenomener

Du vil også lære om aktuelle tema innen pedagogikk som folkehelse og livsmestring, bærekraft og mediepedagogiske utfordringer. Gjennom masterprogrammet får du en bred forståelse for pedagogiske prosesser. Programmet legger til rette for at du utvikler kritisk holdning til pedagogiske spørsmål og utfordringer som vi står overfor i dagens samfunn.

Masterprogrammet gir deg en generell kompetanse i å anvende dine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og et omfattende selvstendig arbeid. Gjennom masterprogrammet lærer du å sette deg inn i komplekse systemer, finne sammenhenger, arbeide tverrfaglig og benytte innsikter fra teori. Denne kompetansen er anvendelig og attraktiv i både offentlig og privat sektor.

Les mer om hva du lærer

Etter endt utdanning kan du jobbe med:

 • evaluerings-, utrednings- og forskningsarbeid
 • undervisning på høgskoler og universitet
 • pedagogisk arbeid innenfor administrasjon, organisasjon og ledelse i offentlig og private virksomheter
 • opplæringsvirksomhet
 • kompetanseutvikling
 • pedagogisk utviklingsarbeid
 • organisasjonsutvikling

Andre arbeidsområder:

 • rådgivning
 • saksbehandling
 • undervisning
 • personalansvar
 • som fagseksjonsleder
 • tilsynsoppgaver
 • klagesaksbehandling
 • forvaltning
 • informasjonsarbeid

Studiet kvalifiserer til opptak på ph.d.

Les mer om jobbmulighetene

Du følger fastlagte forelesninger og aktiviteter som støtter opp din egen læring. Det legges vekt på studentaktive arbeidsformer med samarbeid og prosjektrelaterte arbeidsoppgaver, og at studentene skal ha muligheter til selvstendige valg og spesialiseringer.

Studentene i master i utdanning og oppvekst kan melde seg inn i linjeforeningen Paideia. Paideia arrangerer forskjellige aktiviteter.

Les mer om studiemiljøet

Mastergraden i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst går over to år.

Mastergraden består av valgfrie og obligatoriske emner innen pedagogikk og en masteroppgave på 30 studiepoeng. Det fjerde semesteret er viet fullt og helt til masteroppgaven, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling innen fagområdet.

Les mer om studiets oppbygning

Her kan du lese om opptakskravet til master i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst: 

 • bachelor med fordypning i pedagogikk på minimum 90 studiepoeng, eller
 • bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag (inkludert metode og bacheloroppgave eller tilsvarende) med minimum 60 sp i pedagogikk, eller
 • bachelor i rådgivning og voksnes læring (inkludert PED1001, PED1006 og PED1007), eller
 • fullført lærerutdanning (grunnskolelærerutdanning, allmennlærerutdanning, barnehagelærerutdanning, førskolelærerutdanning, faglærerutdanning, bachelorgrad + ettårig PPU), eller
 • relevant profesjonsutdanning med minimum 60 studiepoeng pedagogikk

For å kvalifisere for opptak må søkerne ha metode og bacheloroppgave eller tilsvarende som en del av opptaksgrunnlaget.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studiet, kan du kontakte studieveilederen.

Kontakt og veiledning

Er du allerede student på utdanning og oppvekst?

Er du allerede student på utdanning og oppvekst?