PED3906 - Masteroppgave i utdanning og oppvekst

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven består av en rapport fra et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres i siste semester av studiet. Emnet er obligatorisk i mastergraden. Arbeidet tar utgangspunkt i planene studenten har utarbeidet i det obligatoriske prosjektforberedende seminaret i tredje semester. Arbeidet skal munne ut i en rapport med et omfang på mellom 40-60 sider (eller 15000-23000 ord), litteraturliste kommer i tillegg (størrelse A4 eller B5, linjeavstand 1.5 Times New Roman). Studenten får veiledning underveis av en oppnevnt veileder. Veiledningen skal sikre at studenten får råd om litteratur, praktiske råd om eventuell datainnsamling, og at forskningsetiske retningslinjer følges. Slik veiledning er en obligatorisk del av det å skrive masteroppgave.

Masteroppgaven kan også skrives i artikkelform.

Læringsutbytte

Etter fullført masteroppgave kan studenten:
- Gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid ut fra en valgt problemstilling.
- Velge relevant teori og forskningsmetode som redskap for forskningsarbeid.
- Analysere, formidle og trekke holdbare konklusjoner ut av et selvstendig forskningsprosjekt.
- Følge forskningsetiske retningslinjer.

Læringsformer og aktiviteter

Individuell veiledning etter nærmere retningslinjer gitt av instituttet.


Avtale om gjennomføring av masteroppgaven(masteravtale) er obligatorisk.

Mer om vurdering

Eksamen består av innlevering av avhandlingen og en muntlig eksamen i form av en samtale om oppgaven. Den muntlige eksamen brukes til å justere karakteren på masteroppgaven.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Pedagogikk (MPED) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført og bestått de første 90 studiepoengene i masterprogrammet før arbeidet med masteroppgaven (30 sp) kan påbegynnes.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.