course-details-portlet

PED3611 - Utdanning - historie, politikk og styring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet går inn i sentrale nasjonale utdanningsreformer etter andre verdenskrig, deres ideologiske fundament, innhold og realisering. De nasjonale utdanningsreformene analyseres i en ideologisk, politisk og samfunnsmessig kontekst, både nasjonalt og internasjonalt.
Styring av utdanning vil stå sentralt. Det innebærer en identifisering og analyse av aktører, styringsprinsipp og styringsstrategier i det utdanningspolitiske reformarbeidet internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Forholdet mellom transnasjonal, nasjonal og kommunal styring og lokal frihet drøftes. Når ulike former for styring i utdanningssystemet belyses, er det med spesiell vekt på læreplaner, målstyring, kvalitetssikring og vurderingssystemer.
Emnet retter også søkelyset på skolekultur, skolen som lærende organisasjon, skolens og lærernes handlingsrom, lærerrollen, ulike sider ved lederrollen i grunnopplæringen og hva pedagogisk ledelse innebærer.

Læringsutbytte

Emnet gir inngående kunnskap om - og teoretisk innsikt i:
- Det norske utdanningssystemets utvikling i nyere tid med vekt på grunnskolen og den videregående opplæringen
- Ideologisk og politisk bakgrunn for de mest sentrale utdanningspolitiske reformene
- Hvordan ulike styringssystemer gjør seg gjeldende på ulike nivå i utdanningsfeltet, både internasjonalt, nasjonalt og lokalt
- Skolen som organisasjon, skoleledelse, skoleutvikling og lærerrollen
- Læreplanenes funksjon og utforming
- Vurderingsformer og kvalitetssikring i skolen
- Juridiske prinsipper og avtaleverk i skolen
Kortsvarsoppgaver, veiledningsseminar og semesteroppgave gir mulighet til å anvende kunnskap og teoretisk innsikt i drøfting og analyse av sentrale problemstillinger og selvvalgte tema. Semesteroppgave som vurderingsform gir mulighet for fordypning og øvelse i å gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

I utgangspunktet er det 4 timer forelesninger og 2 timer seminar i uka. Emnet har en timeressurs på 84 timer undervisning som fordeles på forelesninger, seminarer, ekskursjoner og individuell/gruppevis veiledning i forbindelse med obligatoriske kortsvarsoppgaver og den avsluttende semesteroppgaven. Forelesninger og seminarer kan bolklegges.

Sjekk blackboard for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet i semesterstarten.

Undervisningsplan og retningslinjer/krav til semesteroppgaven legges ut i god tid før semesterstart.

.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på veiledningsseminar
  • To-tre mindre skriftlige oppgaver på Blackboard

Mer om vurdering

Emnet for oppgaven skal være godkjent av fagansvarlig innen 15. oktober.

Semesteroppgaven skal ha et omfang på 10-15 sider (Times New Roman 12 pkt., linjeavstand 1,5) Frist for innlevering oppgis ved semesterstart.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Som for opptak til master i pedagogikk. Forkunnskapskravet må være innfridd for å starte på emnet.

Kursmateriell

Emnet har et kjernepensum på ca. 800 sider og i tillegg et valgfritt pensum ut fra en spesifisert liste på ca. 200 sider. E-læringssystemet blackboard brukes aktivt.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED3510 7.5 01.09.2015
PED3521 15.0 01.09.2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
  • Pedagogiske fag
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 18.11.2020

Innlevering 20.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 04.05.2021

Innlevering 11.05.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU