course-details-portlet

PED3611 - Utdanning - historie, politikk og styring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet går inn i sentrale nasjonale utdanningsreformer etter andre verdenskrig, deres ideologiske fundament, innhold og realisering. De nasjonale utdanningsreformene analyseres i en ideologisk, politisk og samfunnsmessig kontekst, både nasjonalt og internasjonalt. Styring av utdanning vil stå sentralt. Det innebærer en identifisering og analyse av aktører, styringsprinsipp og styringsstrategier i det utdanningspolitiske reformarbeidet internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Forholdet mellom transnasjonal, nasjonal og kommunal styring og lokal frihet drøftes. Når ulike former for styring i utdanningssystemet belyses, er det med spesiell vekt på målstyring, kvalitetssikring, læreplaner og vurderingssystemer. Emnet retter også søkelyset på ulike sider ved skolen som lærende organisasjon, skolens og lærernes handlingsrom, og ulike sider ved leder- og lærerrollen i grunnopplæringen.

Læringsutbytte

Emnet gir inngående kunnskap om - og teoretisk innsikt i:

 • Det norske utdanningssystemets utvikling i nyere tid med vekt på grunnskolen og den videregående opplæringen.
 • Ideologisk og politisk bakgrunn for de mest sentrale utdanningspolitiske reformene.
 • Hvordan ulike styringssystemer gjør seg gjeldende på ulike nivå i utdanningsfeltet, både internasjonalt, nasjonalt og lokalt.
 • Skolen som organisasjon, skoleledelse, skoleutvikling og lærerrollen.
 • Læreplanenes funksjon og utforming.
 • Vurderingsformer og kvalitetssikring i skole og utdanning.
 • Juridiske prinsipper og avtaleverk i skolen

Kortsvarsoppgaver, veiledningsseminar og semesteroppgave gir mulighet til å anvende kunnskap og teoretisk innsikt i drøfting og analyse av sentrale problemstillinger og selvvalgte tema. Semesteroppgave som vurderingsform gir mulighet for fordypning og øvelse i å gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

I utgangspunktet er det 4 timer forelesninger og 2 timer seminar i uka. Emnet har en timeressurs på 84 timer undervisning som fordeles på forelesninger, seminarer, ekskursjoner og individuell/gruppevis veiledning i forbindelse med obligatoriske kortsvarsoppgaver og den avsluttende semesteroppgaven. Studentene deltar i utarbeidelsen av emnets vurderingskriterier. Forelesninger og seminarer kan bolklegges. Sjekk Blackboard for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet i semesterstarten. Undervisningsplan og retningslinjer/krav til semesteroppgaven legges ut i god tid før semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse på veiledningsseminar
 • To-tre mindre skriftlige oppgaver på Blackboard

Mer om vurdering

Semesteroppgaven skal ha et omfang på 10-15 sider (Times New Roman 12 pkt., linjeavstand 1,5). Emnet for oppgaven skal være godkjent av fagansvarlig. Frist for innlevering oppgis ved semesterstart.

Forkunnskapskrav

Som for opptak til master i pedagogikk. Forkunnskapskravet må være innfridd for å starte på emnet.

Kursmateriell

Emnet har et kjernepensum på ca. 800 sider og i tillegg et valgfritt pensum ut fra en spesifisert liste på ca. 200 sider. E-læringssystemet blackboard brukes aktivt.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED3510 7.5 HØST 2015
PED3521 15.0 HØST 2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Pedagogikk
 • Pedagogiske fag
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
08.12.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU