Hva lærer jeg?

Pedagogikk - masterstudium

Hva lærer jeg?

Masterprogrammet gir forskningsbasert kunnskap om fagområdene utdanning og oppvekst. Programmet arbeider med pedagogisk sosiologiske, mediepedagogiske, pedagogisk psykologiske, utdanningshistoriske, filosofiske og didaktiske innganger til formelle og uformelle læringsarenaer for barn, unge og voksne.

Masterprogrammet gir forskningsbasert kunnskap om fagområdene utdanning og oppvekst. Du vil få gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt. Programmet arbeider med pedagogisk sosiologiske, mediepedagogiske, pedagogisk-psykologiske, utdanningshistoriske, filosofiske og didaktiske innganger til formelle og uformelle læringsarenaer for barn, unge og voksne.

Masterprogrammet gir deg en innføring i hvordan du arbeider vitenskapelig med pedagogisk forsknings- og utredningsarbeid. Programmet legger til rette for at du utvikler kritisk holdning til pedagogiske spørsmål og utfordringer som vi står overfor i dagens samfunn.


Læringsutbytte

En student som har fullført programmet, skal ha følgende totale læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap​

 • har inngående kunnskap om tidligere og nåværende syn på oppvekst, utdanning, danning, undervisning og læring i et livslangt perspektiv
 • har inngående kunnskap om pedagogikkfagets forskningstradisjoner, pedagogikkfagets utvikling og pedagogikk som vitenskap og vitenskapelige teorier og metoder i pedagogisk forskning
 • kan analysere og forstå pedagogiske prosesser, pedagogiske problemstillinger og pedagogikkens egenart og rolle i samfunnet i lys av historiske og teoretiske perspektiver

Ferdigheter​

 • kan formulere, undersøke og analysere pedagogiske problemstillinger, teorier og metoder, både selvstendig og i samspill med andre
 • kan bruke relevante vitenskapelige teorier og metoder i forskning og faglig arbeid på en selvstendig og systematisk måte.
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse i formuleringen av faglige resonnementer.
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskning- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldene forskningsetiske normer

Generell kompetanse​

 • kan analysere relevante pedagogiske fag- og forskningsetiske problemstillinger
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og et omfattende selvstendig arbeid
 • kan formidle resultatene av egne og andres forskning innenfor det pedagogiske fagområdet
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder, og bidra til nytenkning i innovasjonsprosesser
 • kan gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter, delta i tverrfaglig samarbeid, og kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner
 • kan bidra til nytenkning i innovasjonsprosesser