Opptak

Pedagogikk - masterstudium

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Registrer søknaden din i NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Opptakskravet til master i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst er som følger:

 • bachelor med fordypning i pedagogikk på minimum 90 studiepoeng, eller
 • bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag (inkludert metode og bacheloroppgave eller tilsvarende) med minimum 60 sp i pedagogikk, eller
 • bachelor i rådgivning og voksnes læring (inkludert PED1001, PED1006 og PED1007), eller
 • fullført lærerutdanning (grunnskolelærerutdanning, allmennlærerutdanning, barnehagelærerutdanning, førskolelærerutdanning, faglærerutdanning, bachelorgrad + ettårig PPU), eller
 • relevant profesjonsutdanning med minimum 60 studiepoeng pedagogikk

Spesifisering av de faglige opptakskravene

Studenter med samfunnsvitenskapelig bachelorgrad med minimum 60 sp pedagogikk fyller opptakskravet. Studenter som har fullført de tre første årene av en allmennlærerutdanning (ALU) eller grunnskolelærerutdanning (GLU) fyller også opptakskravet. Vi gjør oppmerksom på at det er utdanningsinstitusjonen hvor studenten har tatt de tre første årene av ALU/GLU som kan godkjenne det første året av mastergraden som det siste året av ALU/GLU, og utstede vitnemål for ALU/GLU.

Søkere med vernepleier-, barnevernspedagog- eller sosionomutdanning (etter rammeplaner av 1. desember 2005) må ta til sammen 30 studiepoeng med pedagogikk. Forslag til emner som kan tas for å kvalifisere for opptak til masterprogrammet: PED1001 (15 sp.), PED1003 (15 sp.), PED1006 (7,5 sp.) og/eller PED1007. Søkere med sykepleierutdanning (etter rammeplan av 25. januar 2008) må ta til sammen 45 studiepoeng med pedagogikk. Forslag til emner som kan tas for å kvalifisere for opptak til dette masterprogrammet: PED1001 (15 sp.), PED1002 (15 sp.), PED1003 (15 sp.), PED1006 (7,5 sp.) og/eller PED1007 (7,5 sp.). 

Krav til metode og bacheloroppgave

For å kvalifisere for opptak må søkere til dette masterprogrammet ha metode og bacheloroppgave (eller tilsvarende) som en del av opptaksgrunnlaget sitt. Dersom søkeren ikke har dette kan hun tilfredsstille kravet gjennom å ta emnene PED1005 Innføring i vitenskapsteori og forskningsmetode (7,5 sp.) og PED2900 Bacheloroppgave i pedagogikk (15 sp.). 

C-krav

Alle som tas opp, må ha en gjennomsnittskarakter på minimum C eller tilsvarende i opptaksgrunnlaget (hele graden).

Karakteren C gir ingen garanti for opptak siden det kan være flere søkere enn det er plasser. Mastergraden er adgangsbegrenset og tar opp et begrenset antall studenter.

B-garanti

Alle kvalifiserte søkere med en veid gjennomsnittskarakter på minst B eller tilsvarende i opptaksgrunnlaget (rangeringsgrunnlaget, minimum 180 studiepoeng) er garantert å få tilbud om plass på dette masterprogrammet. 

Rangering

Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av alle karakterer i bachelorgraden, jamfør NTNUs opptaksforskrift § 31. 

Tidligere opptaksgrenser

Søkertall og poenggrenser til 2-årige masterprogram og andre lokale opptak.

Hvordan søke opptak til 2-årig master ved NTNU - Ditt NTNU-malverk - Krysspublisert, ikke rør! (DIT-160)

1. Søk opptak til norske og internasjonale masterprogram for norske og nordiske søkere

 • Søknadsfrist: 15. april.
 • Søknadsfrist tidlig opptak: 1. mars. For deg som kan dokumentere behov for tidlig svar i opptaket.
 • Søknadsweb åpner 1. februar.

2. Last opp dokumentasjon

 • Last opp dokumentasjon (vitnemål, utdanningsplan) på utdanningen din innen 15. april.
 • Hvis du fullfører bachelorgraden din til våren, så må du laste opp vitnemålet innen 1. juli.

3. Svar på søknad

 • Svar på søknad: 12. juli.
 • Du må registrere svaret ditt via Søknadsweb innen 19. juli.

Suppleringsopptak: 23. juli. 

Norskspråklige masterprogram:

 • 15. april
 • 1. mars om du skal søke om tidlig opptak
 • Du finner søknadsalternativene i kategorien ""

Internasjonale masterprogram - søkere med norsk eller nordisk bachelorutdanning:

 • 15. april
 • 1. mars om du skal søke om tidlig opptak
 • Du finner søknadsalternativene i ""

Internasjonale masterprogram - søkere med bachelorutdanning fra utenfor de nordiske landene:

 • 1. desember - søkere med utdanning fra utenfor EU/EØS og som ikke har oppholdstillatelse/statsborgerskap i Norge
 • 1. mars - søkere med utdanning fra EU/EØS, og alle søkere med utdanning fra utenfor Norden som har oppholdstillatelse/statsborgerskap i Norge
 • Du finner søknadsalternativene i kategorien "International Master's programmes"

Sjekk dette skjemaet hvis du er usikker på hvilken søknadsfrist som gjelder for deg som skal søke på internasjonale masterprogram

Du kan søke opptak på inntil 4 søknadsalternativer i prioritert rekkefølge.

Prioritert rekkefølge er at du rangerer studieønskene dine i søknaden. 

Når du får tilbud i hovedopptaket, faller lavere prioriterte studieønsker bort. Det vil si at dersom du får tilbud på førstevalget, vil alle de andre studieønskene dine automatisk falle bort. Du kan ikke sette deg på venteliste på studier som har falt bort. Det er derfor viktig at du legger inn dine studieønsker i prioritert rekkefølge.

Du kan kan gjøre om rekkefølgen på dine valgte studieønsker fram til 1. juli.

Du som har utdanning fra NTNU

Du trenger ikke å laste opp noe dokumentasjon, men du må sjekke at graden din er registrert i Studentweb. Dette gjelder også utdanning fra tidligere HiST, HiÅ og HiG. 

Om du fullfører bachelorgraden våren 2024, må du sjekke at din utdanningsplan er fullstendig og oppdatert.

Du som har fullført bachelorgrad bachelorgrad ved et annet norsk lærested

Last opp bachelorvitnemål når du søker, og senest 15. april.
Du kan laste opp vitnemålet fra Vitnemålsportalen. Pass på at studieprogram og ev. studieretning fremgår.

Du som fullfører bachelorgrad ved et annet norsk lærested våren 2024

Du må innen 15. april laste opp en utdanningsplan som viser:

 • alle avlagte og planlagte emner i bachelorutdanningen
 • studieprogram og ev. studieretning
 • navn på lærested

Du kan dokumentere dette med skjermbilde fra Studentweb.

Fristen for å laste opp vitnemålet av bachelorgraden din er 1. juli, men om graden er registrert på Søknadsweb (under eksterne resultater), så trenger du ikke å laste opp vitnemålet

Du som har nordisk bachelorgrad (Sverige, Danmark, Finland og Island)

Du må innen 15. april laste opp:
- dokumentasjon på bachelorgrad (vitnemål med karakterutskrift). Om du fullfører bachelorgraden dette semesteret, må du laste opp foreløpig karakterutskrift
- vitnemål fra videregående skole

Om bachelorgraden fullføres våren 2024, så må du laste opp vitnemålet av bachelorgraden innen 1. juli.

Er det allerede registrert på Søknadsweb at du har generell studiekompetanse, så trenger du ikke laste opp vitnemål fra videregående skole.

Du som har bachelorgrad fra utenfor Norge og Norden

Du må innen 15. april laste opp:
- vitnemål og karakterutskrift av din bachelorgrad. Fullfører du utdanningen dette semesteret, må du laste opp en foreløpig karakterutskrift (transcript of records)
- dokumentasjon av ev. språkkrav (norsk og engelsk)
- vitnemål fra videregående skole

Utdanningsdokumentene skal lastes opp på originalspråk, i tillegg til en statsautorisert oversettelse til engelsk eller et skandinavisk språk.

Om bachelorgraden fullføres våren 2024, så må du laste opp vitnemålet av bachelorgraden innen 1. juli.

Om det allerede er registrert på Søknadsweb at du har generell studiekompetanse, så trenger du ikke å laste opp vitnemålet fra videregående skole.

Du som søker til masterstudium som har krav om yrkespraksis  

Hvis studiet du søker har krav om yrkespraksis, må du laste opp arbeidsattest/tjenestebevis som er påført ansatt fra/til dato, stillingstittel og stillingsprosent og/eller timetall.  

Mangler ved søknaden

Du er selv ansvarlig for å laste opp all dokumentasjon av ditt opptaksgrunnlag.

Om vi har behov for å kontakte deg, kontakter vi deg på e-postadressen du har oppgitt i Søknadsweb. Det er derfor viktig at du sjekker e-post jevnlig i søknadsperioden, og at du forsikrer deg om at e-postadressen du har oppgitt er riktig.

Det er viktig at du også jevnlig sjekker at epost fra NTNU ikke havner i spamfilteret til din e-postleverandør.

Dokumentasjonskontroll

NTNU vil foreta kontroll av opplastede dokumenter etter studiestart, og originaldokumentasjon må forevises ved forespørsel. Søkere som ikke kan fremvise godkjent dokumentasjon kan fratas retten til å studere.

NB! Du skal ikke laste opp sensitiv informasjon. Dette må sendes oss per post eller leveres direkte til Opptaksenheten.

Dokumentasjon rett fra lærestedet

Fra noen land, blant annet USA og Canada, krever vi at originaldokumentasjon av høyere utdanning sendes til NTNU direkte fra lærestedet. Her finner du en oversikt over hvilke land dette gjelder.

I tillegg til dette må du selv laste opp dokumentasjon på utdanningen din på Søknadsweb. Se "Hva må du laste opp til din søknad?" for mer informasjon om dette.

Hvis du trenger tidlig svar på søknaden, kan du søke om tidlig opptak på Søknadsweb innen 1. mars. For å vurderes for tidlig opptak, må bachelorgrad og eventuelle andre opptakskrav dokumenteres ved søknadstidspunktet. Fullfører du bachelorgraden i vårsemesteret kan du ikke søke om tidlig svar på opptaket.

Tidlig opptak gis kun til søkere som uten tvil ville fått tilbud i hovedopptaket. Du må dokumentere en eller flere av følgende grunner: 

 • Du er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon
 • Du er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten
 • Du må flytte med familie på grunn av jobb, barnehageplass eller skolebytte
 • Du har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet (gjelder ikke dysleksi)

På grunn av kort saksbehandlingstid må all dokumentasjon som skal legges til grunn for behandlingen av søknaden din lastes opp innen 15. mars. Du kan ikke ettersende dokumentasjon hvis du skal søke om tidlig opptak. 

Dokumentasjon

Du kan dokumentere grunnlag for tidlig opptak på følgende måte:

 • Attest fra arbeidsgiver om oppsigelsestid eller permisjon, eller tilsettingsbrev sammen med siste måneds lønnsslipp
 • Attest fra likningskontor eller foretaksregister om selvstendig næringsvirksomhet
 • Bostedsattest fra Folkeregisteret for søker og barn, eller for søker og ektefelle/samboer
 • Attest fra sakkyndig (for eksempel lege)

Svar på søknad om tidlig opptak

Svar på søknad om tidlig opptak sendes ut per e-post i slutten av mai. For å beholde studieplassen må du takke ja til tilbudet du får i hovedopptaket (ca 12. juli) innen svarfristen 19. juli.

Hvis du ikke får godkjent grunnlag for tidlig opptak, vil søknaden din behandles på vanlig måte i hovedopptaket. 

Dersom du har utenlandsk statsborgerskap, må du laste opp kopi av pass.

Har du både norsk og utenlandsk statsborgerskap, behøver du ikke å laste opp. Tilhører du denne kategorien, skal du velge Norsk som statsborgerskap i Søknadsweb.

De fleste studieprogram ved NTNU har krav til minimum gjennomsnittskarakter C for å kvalifisere for opptak.

For noen studieprogram skal C-kravet regnes av noe annet enn hele graden/opptaksgrunnlaget (f.eks. fordypning eller 60-gruppe).

Informasjon om hva som gjelder finner du på studieprogrammets nettside.

Vi regner om bokstavkarakterene til tallekvivalenter: A=5, B=4, C=3, D=2 og E=1. På grunn av avrundingsregelen dekker du C-kravet om du har 2,5 i snitt.

Selv om C-kravet regnes av noe annet enn hele graden/opptaksgrunnlaget, vil vi regne snitt av hele graden/opptaksgrunnlaget når det gjelder rangering.

Enkelte studieprogrammer har innført B-garanti / C-garanti. Det betyr at søkere som har karakterer i opptaksgrunnlaget som gir B eller bedre (eventuelt C eller bedre) i snitt ved opptak, gis tilbud.

Eventuell slik garanti skal fremgå av det enkelte studieprogrammet og vil kunne endres fra år til år. 

Vi regner snitt med en desimal, og B-garanti går ved 3,5 og C-garanti ved 2,5.

Hvor det ikke fremkommer andre rangeringsregler i studieplanen, gjelder følgende: 

Søker rangeres med vektet gjennomsnittskarakter av alle emnene som inngår i bachelorgraden. Ved poenglikhet rangeres eldste søker først. 

Dersom søker har utdanning i tillegg til bachelorgraden, og hvor både bachelorgrad og tilleggsutdanning samlet gjør søker kvalifisert for studiet, benyttes både bachelorgrad og tilleggsutdanning ved rangering.

Ved beregning av poengsum benyttes følgende skala: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1

Søkere med tallkarakterer konverteres jf tabellen nedenfor:

Omregningstabell
  Teknologi / siv.ark. Realfag Humanistiske/samfunnsfag
og andre utdanninger
A 1,00-1,74 1,00-1,79 1,0-2,2
B 1,75-2,24 1,80-2,49 2,3-2,5
C 2,25-2,74 2,50-2,99 2,6-2,7
D 2,75-3,24 3,00-3,49 2,8-3,0
E 3,25-4,00 3,50-4,00 3,1-4,0

Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, må rangeres ut fra poengberegnede søkere ved hjelp av individuell vurdering. For å få tilbud om opptak kreves likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter rangering på grunnlag av poengberegning. Dette gjelder søkere som kun har emner som ikke er vurdert med karakterer, men med Bestått/Godkjent eller lignende. Emner som er angitt uten studiepoeng vil ikke kunne poengberegnes.

Eksempel på hvordan du regner ut snittkarakter (Se 'Hvordan regnes snittet mitt ut? ')

Utenlandsk utdanning som er del av en norsk bachelorgrad, inngår ikke i rangeringsgrunnlaget. Dette gjelder så fremt emnene fra utlandet utgjør mindre enn halvparten av graden/opptaksgrunnlaget.

Er opptaksgrunnlaget ditt en bachelorgrad fra et annet land enn Norge, vil du bli individuelt vurdert med tanke på innplassering i opptaket.

Ofte stilte spørsmål

Ta kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål. 

Ved opptaksrelaterte spørsmål, kontakt Opptakskontoret per e-post opptak@ntnu.no.

Krysspublisert (BSOS): Er du utenlandsk statsborger?

Er du utenlandsk statsborger? 

Har du statsborgerskap i et land utenfor EU/EØS eller Sveits?
Sjekk om du oppfyller kravene til unntak fra studieavgift