course-details-portlet

PED3614 - Pedagogisk grunnlagstenkning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en idéhistorisk innføring i grunnleggende spørsmål om hvordan praktisk og teoretisk kunnskap og handling har blitt forstått innenfor ulike pedagogiske tradisjoner. Emnet vil legge vekt på praktisk kunnskap slik den presenteres i nyere pedagogisk faglitteratur. Begreper som praktisk klokskap, erfaring, dømmekraft, skjønn, takt, kreativitet, lek og improvisasjon står sentralt. Videre vil det legges vekt på forholdet mellom oppdragelse og demokrati, på den pedagogiske relasjonen og på særegenheter ved læring i institusjonelle kontekster.

Læringsutbytte

Emnet gir inngående kunnskaper om og teoretisk innsikt i:
- Pedagogikkens vitenskapsteoretiske plasseringer.
- Kunnskapsbegrepets praktiske og teoretiske dimensjoner.
- Forholdet mellom pedagogisk praksis og teori.
- Danningsbegrepets historie og aktualitet i moderne pedagogikk.
- Demokrati og likhet.
- Institusjonaliserte læreprosesser.
- Lærerroller.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 4 timer pr. uke. Seminarer og diskusjonsforum/refleksjonsgrupper integreres i forelesningene. Obligatorisk aktivitet: Studentene kan velge mellom a) en skriftlig oppgave som skal ha et omfang på 4-6 sider eller b) et forberedt innlegg på seminar. For de som velger å skrive oppgave: Emnet for oppgaven skal være godkjent av fagansvarlig før innlevering, og oppgaven må være godkjent før eksamen. Frist for levering av oppgave er 3. november (høstsemesteret) og 15. april (vårsemesteret)

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig innlevering eller muntlig fremlegg

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Som for opptak til master i pedagogikk.
Forkunnskapskravet må være innfridd for å starte på emnet.

Kursmateriell

Til emnet er det knyttet et pensum på ca 500 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED3514 7.5 01.09.2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 27.11.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 14.05.2021

Innlevering 14.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU