course-details-portlet

PED3001 - Statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer FORMELSAML

Faglig innhold

Innføring i univariat og bivariat deskriptiv statistikk, slutningsstatistikk og bruk av programpakken SPSS.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studentene har
-kunnskap om bruk av statistiske analyser i kvantitative studier
-kunnskap om logikken bak signifikanstesting
-kunnskap om muligheter og begrensninger knyttet til slutninger basert på statistiske analyser

Ferdigheter
Studentene kan
-velge og anvende relevante analysemetoder på egne data
-gjennomføre enkle deskriptive og induktive statistiske analyser for hånd
-gjennomføre utvalgte analyser på SPSS
-tolke resultatet av statistiske analyser
-lese og forstå kvantitativ forskningslitteratur

Generell kompetanse
Studentene kan
-planlegge bruk av statistiske analyser i forskningsprosjekt
-vurdere kritisk slutninger basert på statistiske analyser i forskningslitteraturen
-tilegne seg forståelse av mer avanserte statistiske metoder

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar og øvelser, herunder øvelser i bruk av SPSS. Forelesning 2 timer pr. uke og seminar 1 time pr. uke. Det arrangeres et obligatorisk innføringskurs i starten av semesteret.

Obligatorisk aktivitet:
-deltakelse på innføringskurs i statistikk
-SPSS kurs
-innlevering

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig øving
  • Deltakelse på innføringskurs

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Læring i arbeidsliv og samfunn (MVL)
Pedagogikk (MPED)
Rådgivningsvitenskap (MRÅDG)

Forkunnskapskrav

PED1005 eller tilsvarende.

Emnet forbeholdes studentene som er tatt opp på master i pedagogikk og det forutsettes forkunnskap i metode. Studenter fra masterprogrammet i rådgivningsvitenskap eller master i voksnes læring kan søke instituttet om å få ta emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVPED364 7.5
PED3008 15.0 01.09.2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 1

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 FORMELSAML 25.11.2019 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 60
SL228 Sluppenvegen 14 1
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 2
SL317 Sluppenvegen 14 1
SL238 Sluppenvegen 14 3
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 FORMELSAML 03.06.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU