course-details-portlet

PED3001 - Statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer FORMELSAML

Faglig innhold

Innføring i univariat og bivariat deskriptiv statistikk, slutningsstatistikk og bruk av programpakken SPSS.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene har...

- Kunnskap om bruk av statistiske analyser i kvantitative studier.

- Kunnskap om logikken bak signifikanstesting.

- Kunnskap om muligheter og begrensninger knyttet til slutninger basert på statistiske analyser.

Ferdigheter

Studentene kan...

- Velge og anvende relevante analysemetoder på egne data.

- Gjennomføre enkle deskriptive og induktive statistiske analyser for hånd.

- Gjennomføre utvalgte analyser på SPSS.

- Tolke resultatet av statistiske analyser.

- Lese og forstå kvantitativ forskningslitteratur.

Generell kompetanse

Studentene kan...

- Planlegge bruk av statistiske analyser i forskningsprosjekt.

- Vurdere kritisk slutninger basert på statistiske analyser i forskningslitteraturen.

- Tilegne seg forståelse av mer avanserte statistiske metoder.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar og øvelser, herunder øvelser i bruk av SPSS. Forelesning 2 timer pr. uke og seminar 1 time pr. uke. Det arrangeres et obligatorisk innføringskurs i starten av semesteret.

Obligatorisk aktivitet:

-deltakelse på innføringskurs i statistikk(gjelder ikke høst 2020)

-innlevering

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig øving
  • Deltakelse på innføringskurs

Forkunnskapskrav

PED1005 eller tilsvarende. Emnet forbeholdes studentene som er tatt opp på master i pedagogikk og det forutsettes forkunnskap i metode. Studenter fra masterprogrammet i rådgivningsvitenskap eller master i læring i arbeidsliv og samfunn kan søke instituttet om å få ta emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVPED364 7.5
PED3008 15.0 HØST 2012
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 FORMELSAML 13.12.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 54
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 FORMELSAML PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU