Hva kan jeg bli?

Pedagogikk - masterstudium

Hva kan du bli?

Studiet passer også for deg som vil arbeide med å legge til rette for kompetanseutvikling hos voksne med fokus på utdanning og oppvekst eller med utredninger og mindre forskningsprosjekter. 

Med en master i samfunnsvitenskapelige fag lærer du å sette deg inn i komplekse systemer og organisasjoner, se sammenhenger, og sette teori ut i praksis. Denne kompetansen er svært anvendelig og attraktiv for arbeidsgivere i både offentlig og privat sektor.

Mange muligheter

Eksempler på konkrete stillingsbetegnelser du kan ha med bakgrunn i pedagogikk er:

 • pedagogisk konsulent
 • pedagogisk leder
 • pedagogisk-psykologisk rådgiver
 • skolerådgiver
 • studierådgiver
 • veilednings- og rådgivingskonsulent i offentlig og privat sektor
 • opplæringskonsulent i privat bedrift
 • stilling i mediebedrifter
 • rekrutteringskonsulent
 • karriererådgiver
 • forsker
 • miljøterapeut
 • personalkonsulent/HR-konsulent
 • førstekonsulent i offentlig etat

I kombinasjon med lærerutdanning gir master i pedagogikk en meget solid utdanning for utviklingsarbeid i skolen.

I forskningssektoren er det et stadig økende behov for pedagoger. Stadig flere pedagoger får dessuten arbeid innenfor virksomhet som ikke er spesielt knyttet til skolen, for eksempel 

 • rådgivning
 • saksbehandling
 • undervisning
 • personalansvar
 • som fagseksjonsleder
 • tilsynsoppgaver
 • klagesaksbehandling
 • forvaltning
 • informasjonsarbeid

Kombinert med andre fag kan ulike typer konsulent- og saksbehandlerstillinger være aktuelle. Med mastergrad innen pedagogikk kan du søke stillinger som har arbeidsoppgaver som undervisning, tilrettelegging av læringsmiljø, rådgivningstjenester, utredning og forskning.

En mastergrad i pedagogikk fra NTNU gir deg en spesifikk fagkompetanse innenfor studieretningens område, og i tillegg en generell kompetanse som er viktig for arbeidslivet. Studiet vil særlig kvalifisere for arbeid innen evaluerings-, utrednings- og forskningsarbeid, til undervisning på høgskoler og universitet, og til pedagogisk arbeid innenfor administrasjon, organisasjon og ledelse innen opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling.

Ifølge Kandidatundersøkelsen 2022 gjennomført av Kantar, hadde 96 % av kandidatene fra master i pedagogikk fått seg en relevant jobb i løpet av 6 måneder etter at de ble uteksaminert. Prosentandelen gjelder begge studieretninger.

Mastergraden i pedagogikk ble vurdert som svært anvendbar i en undersøkelse utført av Sentio research blant arbeidsgivere om hvilke ferdigheter, kvalifikasjoner og kompetanse studentene som har fullført en mastergrad i pedagogikk har med tanke på hva som etterspørres i arbeidslivet. Målet med undersøkelsen var å få en generell tilbakemelding på utdanningen, og utdanningens potensiale i arbeidslivet.

Studentintervju

Portrett av Annicka Gomo. Foto

Jeg får jobbe innenfor et felt jeg syns er spennende med oppgaver og kolleger som engasjerer og motiverer.

Navn: Annicka Gomo

Tittel:Master i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst

Arbeider som: Seniorkonsulent, Avdeling for utdanningskvalitet ved NTNU

Det å kunne gjøre reflekterte vurderinger, stille de gode spørsmålene til rett tid, kartlegge et felt, planlegge et prosjekt og å omsette tanker og ideer til samarbeid og praksis, er ferdigheter jeg bruker hele tiden.

Hva jobber du med?

Jeg jobber med kvalitetsutvikling gjennom utvikling av et verktøy som støtter oppunder NTNUs eget kvalitetssystem. Verktøyet gir blant annet støtte for arbeid med evaluering av emner og studieprogram. Arbeidsoppgavene mine er for eksempel informasjonsformidling og opplæring, innhenting av tilbakemeldinger fra brukere, deltakelse i ulike forum og nettverk i tillegg til mye annet spennende.

Hva er det beste ved jobben din?

At jeg får jobbe innenfor et felt jeg syns er spennende med oppgaver og kolleger som engasjerer og motiverer.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg var heldig som fikk jobb raskt etter studiene, men jeg var tidlig klar over at jeg ønsket meg tilbake til utdanningssektoren. Jeg tror det er sunt å prøve litt forskjellig, og at det kan være fint å ha med seg variert arbeidserfaring, så veien til jobben jeg har nå har vært både lærerik og fin.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg bruker en del metodekompetanse i for eksempel innhenting og bearbeiding av tilbakemeldinger fra ansatte ved institutt og fakultet, i tillegg til at den generelle og brede kompetansen innenfor pedagogikk og utdanningsfeltet er i bruk på ulike måter kontinuerlig.

Utover det faglige har også studietiden med den læring som bor i det å være sjef over eget studie vært enormt verdifull. Det å kunne gjøre reflekterte vurderinger, stille de gode spørsmålene til rett tid, kartlegge et felt, planlegge et prosjekt og å omsette tanker og ideer til samarbeid og praksis er ferdigheter jeg bruker hele tiden - men som kanskje ikke er direkte beskrevet i læringsutbyttebeskrivelser.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg deltok i referansegrupper underveis i studietiden, i tillegg til at jeg arbeidet som læringsassistent ved instituttet.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Mitt beste tips er nok å ikke tenke så mye på hva som skjer etter studiene, men å heller legge vekt på emnene, på det faglige og å finne engasjementet og motivasjonen som ligger i det man studerer.

Hvis man klarer å se verdien i det man studerer og i tillegg er i stand til å formulere hvorfor og hvordan den kunnskapen og kompetansen man vil sitte med etter studiet er relevant og vesentlig i arbeids- og næringslivet, er mye av arbeidet som ligger i en god søknadstekst allerede gjort. Min erfaring er at man i større grad er nødt til å selge inn egen kompetanse selv når man har en disiplinutdanning, men med det kommer også et bredt spekter av muligheter i arbeidsmarkedet!

Portrett av Marianne Falk Hagby. Foto.

Mastergraden jeg tok, der mye av fokuset omhandlet dette med psykisk helse, finner jeg svært relevant i min hverdag som lærer.

Navn: Marianne Falk Hagby

Tittel:Master i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst

Arbeider som: Lektor i Lier kommune

Det beste ved jobben min er muligheten til å gjøre en forskjell i barn og unges liv.

Hva jobber du med?

Jeg studerte en daværende 4-årig lærerutdanning ved NTNU før jeg tok mastergrad i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst. Etter studieslutt og frem til dags dato jobber jeg som kontaktlærer i grunnskolen.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste ved jobben min er muligheten til å gjøre en forskjell i barn og unges liv. Å omgås barn og unge gjennom deres ulike stadier i livet gir en helt spesiell innsikt i barnas hverdag, noe som åpner mulighetene for de gode samtalene. Det være seg både i barnas oppturer og deres nedturer.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Gjennom jobbsøking via kommunens hjemmeside og deretter intervju.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Mastergraden jeg tok, der mye av fokuset omhandlet dette med psykisk helse, finner jeg svært relevant i min hverdag som lærer. Med kunnskap og kompetanse om hvordan møte barn og unge for å ivareta deres psykiske helse vil jeg tørre å påstå at jeg blir en enda bedre lærer. Viktigheten av å se menneskene bak de ulike atferdene står sentralt i jobben, og det føler jeg at studiet bidro med kunnskap om.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg hadde deltidsjobb som pedagogisk leder for en gruppe psykisk utviklingshemmede ungdom. Stortrivdes i jobben, men den var ikke relevant for min nåværende jobb.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Finn ut hva som engasjerer deg, tørr å være deg selv og gi av deg selv i møte med nye og ukjente studiekamerater og/eller kollegaer. Gå inn med en positiv holdning og bidra til å skape det gode miljøet du selv ønsker at skal være på studiet/jobben.

Videre studier

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Med en master i pedagogikk kan du søke opptak til ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap på fagretningen pedagogikk.

Ledige stipendiatstillinger blir publisert på Jobbnorge.

Hva sier tidligere studenter om studiene?

Hva sier tidligere studenter om studiene?

Kandidatundersøkelsen 2017 ved IPL viser resultatene fra en undersøkelse gjennomført ved Institutt for pedagogikk og livslang læring. Målet med undersøkelsen var å kartlegge blant annet hva tidligere studenter har gjort etter at de ble ferdig med graden, hvordan de gikk fram for å få jobb, hvordan og hvor de har etablert seg i arbeidslivet, hvilke bransjer de jobber i og tilfredshet med studievalg og jobb.

I tillegg ligger det karriereintervju med tidligere studenter i menyvalget "Hva kan jeg bli?" for hvert av studieprogrammene våre.