Hovedprofiler

Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig

Hovedprofiler

– Industriell økonomi og teknologiledelse

Hovedprofilen består av obligatoriske og valgbare hovedprofilemner i 4. årskurs og fordypningsprosjekt, fordypningsemne og masteroppgave i 5. årskurs. De aller fleste obligatoriske og valgbare emner er på 7,5 studiepoeng. Fordypningsprosjektet i høstsemesteret i 5. årskurs er på 15 studiepoeng og masteroppgaven på vårsemesteret i 5. årskurs er på 30 studiepoeng. I tillegg til de obligatoriske og valgbare hovedprofilemnene skal studentene velge teknologiemner og emner i økonomi og ledelse slik at hvert studieår består av 60 studiepoeng.

Det er totalt åtte hovedprofiler å velge mellom:

 

For å se studieplan for en hovedprofil må du velge ditt studieløp og hovedprofil i Studieplan på nett


Anvendt økonomi og optimering (AØO)

Anvendt økonomi og optimering (AØO)

Hovedprofilen anvendt økonomi og optimering er en spesialisering innenfor økonomisk analyse og optimering som er rettet mot industrielle og teknologiske anvendelser. De som velger denne fordypningen må velge både emnene og prosjektet som hører til fordypningen. Studentene spesialiserer seg ofte innenfor følgende temaer: bedriftsøkonomisk analyse, modeller og verktøy for å styre og koordinere industrielle verdikjeder, selskapsmodeller for analyse og styring av industrikonsern, økonomisk optimalisering av industrielle prosesser, transportoptimering, logistikk, analyse og beslutningstøtte rettet mot energimarkedene.
 
Vi fokuserer spesielt på tverrfaglig forskning som involverer blant annet disiplinene bedriftsøkonomi, industriell økonomi og operasjonsanalyse. Vi fokuserer på forskning og undervisning rettet mot industrielle og teknologiske anvendelser.

I 4. årskurs skal studentene velge følgende tre emner:

Høst:

Vår:


Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

En hovedprofil innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) gir mulighet for enten en spisset fordypning mot eksempelvis sikkerhetsledelse eller miljøledelse eller en bred tilnærming til HMS-ledelse. Den enkelte student får skreddersydd sitt fagvalg slik at det blir faglig interessant ut fra den enkeltes teknologiretning og interesser.  Fagvalget tas blant emnene som tilbys til masterstudentene i Helse, miljø og sikkerhet (MIHMS og MHMS).

I 4. årskurs skal Indøkstudenter ta tilsammen fem TIØ-emner. En hovedprofil i HMS gir anledning til å velge blant de sju nedenstående HMS-emnene, i tillegg til andre TIØ-emner som angitt i studieplanen. Studenter interessert i en hovedprofil i HMS bør ta kontakt med studieveileder for å utarbeide en tilpasset fagplan. Vi gjør oppmerksom på at de understående emnene ikke er tatt med i visningen av studieplanen på nett for fjerde årskurs, men at det likevel er disse emnene som utgjør hovedprofilemnene for HMS. Aktuelle HMS emner er som følger:


Entreprenørskap

Entreprenørskap

Gjennom hovedprofilen Entreprenørskap vil du lære å bedrive teknologibasert forretningsutvikling i nye og etablerte bedrifter.
Vi vil understreke at vi jobber med teknologibasert forretningsutvikling. Grunnen er at du som Indøk-student trolig er interessert i teknologi. I tillegg ligger vi midt i Norges viktigste teknologimiljø, der det finnes spennende vekstambisjoner. Det betyr at slike bedrifter har et internasjonalt marked fra dag en, noe som gir spennende utfordringer for dem som jobber med slik forretningsutvikling. Gjennom å bruke reelle case, og relevant teori, vil du bli i stand til å kommersialisere teknologi gjennom innovative prosesser. Læringsprosessene er i stor grad teambasert, actionbasert, og forutsetter stor grad av aktiv deltakelse.

Indøkstudenter kan ta Entreprenørskap som hovedprofil i sin 5-årige sivilingeniørutdanning uten å søke opptak ved NTNUs Entreprenørskole. Studentene kan også etter tre år på Indøk søke om plass ved Entreprenørskolen, og følger da samme søknadsregler som for øvrige studenter. Dersom tatt opp ved Entreprenørskolen betyr dette overgang til nytt studieprogram, men man mister ikke av den grunn studierett ved MTIØT. Studenter som ikke er tatt opp ved NTNUs Entreprenørskole kan likevel ta hovedprofil i Entreprenørskap ved å ta følgende emner i 4. årskurs:

I tillegg skal studenter med hovedprofil i Entreprenørskap delta på Entreprenørskolens eget emne i Eksperter i Team - et tverrfaglig prosjekt der studentene arbeider med et eget kommersialiseringsprosjekt.

Les mer på studieprogramsidene til NTNUs Entreprenørskole.


Investering, finans og økonomistyring (IFØ)

Investering, finans og økonomistyring (IFØ)

Hovedprofil i investering, finans og økonomistyring gir fordypning innenfor kvantitativ bedriftsøkonomi. Dette favner vidt, men er oftest innenfor investering/finansiering, økonomisk styring eller (mikro)økonomi. Studentene får trening i å utvikle analyser og modeller for eksempel til nytte i utarbeidelse av beslutningsgrunnlag i foretak, hva gjelder drift, økonomisk styring, finansiering og investering i vid forstand. IFØ-fordypningen gir kompetanse i skjæringspunktet mellom kvantitativ bedriftsøkonomi og teknologi, og en typisk første jobb vil kunne være som "analytiker".

I 4. årskurs er TIØ4145 Finansstyring for foretak obligatorisk i høstsemesteret. 

Det er to aktuelle fordypninger innenfor IFØ: finans og IKT-økonomi.

For fordypning i finans må følgende to emner velges på vår i 4. årskurs:
TIØ4317 Empiriske og kvantitative metoder i finans
TIØ4140 Prosjektfinans og -analyse

For fordypning i IKT-økonomi må følgende emner velges på vår i 4. årskurs:
TIØ4136 IKT økonomi - Planlegging og Økonomi av IKT tjenester, i tillegg til enten
TIØ4317 Empiriske og kvantitative metoder i finans eller
TIØ4140 Prosjektfinans og -analyse


Prosjektledelse

Prosjektledelse

Prosjekter er stadig mer vanlige i alle typer bedrifter, og noen bedrifter, som byggentreprenører, konsulentfirma og forskningsinstitusjoner jobber nesten bare i prosjekter. Det å kunne planlegge, styre og gjennomføre prosjekter er derfor en stadig viktigere kompetanse i næringsliv og offentlig forvaltning. Med hovedprofil innenfor prosjektledelse skaffer du deg nettopp slik kompetanse. For deg som går på Indøk må du planlegge en slik hovedprofil nøye, for fagplanen din i 4. årskurs må inneholde tre av de fire obligatoriske emnene ved studieprogrammet MSc in Project Management. I tillegg trenger du TIØ4265 Strategisk ledelse. Du har dermed litt andre fagvalg enn resten av studentene ved studiet, og må snakke med studieveileder på instituttet for å få valgt emnene. Vær oppmerksom på at alle emnene undervises på engelsk. Du bør også være oppmerksom på at emnene under ikke er tatt med i visningen av studieplanen på nett for fjerde årskurs. Det er likevel disse emnene som utgjør selve hovedprofilen i prosjektledelse. Studiekonsulenten kan gi deg mer detaljer om emnene, eller du kan lese litt mer om hvordan det internasjonale masterprogrammet i prosjektledelse er sammensatt.

Studenter som velger hovedprofil prosjektledelse må i løpet av fortrinnsvis 4. årskurs ta tre av følgende emner:


Strategi, innovasjon og internasjonal forretningsutvikling (SFU)

Strategi, innovasjon og internasjonal forretningsutvikling (SFU)

Med hovedprofil i strategi, innovasjon og internasjonal forretningsutvikling (SFU) ønsker man at studentene skal:

  • Utvikle evne til å analysere og løse problemstillinger knyttet til bedrifters strategiske og markedsmessige utfordringer.
  • Utvikle evne til å lede eller inngå i innovasjonsprosesser med sikte på å forbedre bedrifters konkurranseevne.
  • Utvikle forståelse av hvordan nasjonale og internasjonale forretningsaktiviteter kan planlegges og gjennomføres.
  • Få trening i å bruke konkrete verktøy og metoder for å løse praktiske ledelsesutfordringer.

Fordypningen bygger på fagfeltene strategisk ledelse, internasjonal markedsføring, styring og utvikling av globale verdikjeder, innovasjon og produktutvikling. Utgangspunktet er at det har fundamental betydning for alle bedrifter å kontinuerlig forbedre sin konkurranseevne. Da må en både ta mest mulig riktige beslutninger, samtidig som en faktisk evner å gjennomføre innovasjons- og utviklingsprosesser. For de fleste norske kunnskapsbedrifter vil dette også handle om evnen til å arbeide i internasjonale markeder.

Følgende emner er obligatoriske:

I tillegg anbefales emnet TIØ4180 Innovasjonsledelse og strategi

Strategisk endringsledelse (SEL)

Strategisk endringsledelse (SEL)

Strategisk endringsledelse (SEL) vektlegger å gi studentene en faglig spesialisering gjennom å kombinere teoretisk fordypning innen fagområdet med konkrete bedriftsutfordringer i næringslivet. Fordypningen vil bidra til forståelse av ledelse av endringsprosesser i et strategisk perspektiv. Konkrete verktøy for endringsarbeid blir gjennomgått og prøvd ut i praksis. Fordypningen fokuserer på ulike typer endringsagenter (forskere, konsulenter og teknologiutviklere) og hvilke roller disse kan spille i endringsarbeid. Fordypningen har et tett samarbeid med ledende bedrifter og konsulentfirmaer som arbeider med endringsledelse. Case, eksempler og simuleringsoppgaver brukes aktivt i undervisningen.

Obligatoriske emner:


Strategisk innkjøps- og forsyningsledelse (SIF)

Strategisk innkjøps- og forsyningsledelse (SIF)

Med hovedprofil i strategisk innkjøps- og forsyningsledelse (SIF) ønsker man at studentene skal:

  • Utvikle evne til å analysere og løse problemstillinger knyttet til bedrifters og organisasjoners innkjøps- og forsyningsarbeid, med spesielt fokus på de strategiske utfordringene i verdikjeden.
  • Ha oversikt over relevant litteratur på området.
  • Kunne løse praktiske ledelsesutfordringer med en vitenskapelig og troverdig metode.

Fordypningen bygger på fagfeltene strategisk ledelse, innkjøps- og forsyningsledelse samt internasjonal markedsføring. Det er viktig med tverrfaglig kompetanse for å kunne løse strategiske utfordringer i nasjonale og internasjonale verdikjeder.

Følgende emner er obligatoriske:

I tillegg er følgende kurs relevante: