course-details-portlet

TPK5100 - Praktisk prosjektledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 65/100
Skriftlig skoleeksamen 35/100 4 timer A

Faglig innhold

Emnet fokuserer på anvendelse av prosjektledelsesmetoder under ulike prosjektfaser. Emnet er praktiskrettet og bruker eksempler fra reelle prosjektcaser for å presentere og diskutere grunnleggende konsepter, metoder og tilnærminger for å lykkes med prosjekter. Innehold i emnet: - Introduksjon til prosjektarbeid - Intressentledelse - Prosjektets suksess, dimensjoner og faktorer - Prosjektets livssyklus - Prosjekt organisering - Verktøy og teknikker for planlegging. Identifisering av prosjektets omfang, WBS struktur, ressursplanlegging, estimater, budsjettering og terminplan. - Innføring i prinsippene for risikostyring. - Innføring i prinsippene for prosjektevaluering og inntjentverdi metoden.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter fullført kurs kan deltakeren:

 • identifisere og analysere fallgruver og utfordringer knyttet til prosjektinitieringsfase og kjenne viktige forutsetninger for suksess i prosjekter.
 • gjengi viktige kunnskapsområder i prosjekter og prosjektprosesser.
 • beskrive hvordan prosjektets mål kan brytes ned til overkommelige leveranser og arbeidspakker ved hjelp av prosjektnedbrytningsstruktur (WBS).
 • kjenne de viktigste estimeringsmetodikkene for tids- og kostnadsestimering.
 • identifisere og drøfte betydningen av risk management i prosjekter og kjenne viktige fallgruver og suksessfaktorer for gjennomføring av risk management-prosess
 • beskrive hovedkomponenter i prosjektestimater og sentrale årsaker til overskridelser.
 • beskrive ulike metoder for prosjektoppfølging.
 • beskrive hovedkategorier av prosjektorganisasjonsmodeller (prosjekt, klassisk og matrise) og forklare fordeler og ulemper med de ulike modellene.

Ferdigheter:

Etter fullført kurs kan deltakeren:

 • utarbeide gode prosjektmål og suksesskriterier.
 • illustrere hvordan WBS kan etableres.
 • beskrive og sette opp ulike verktøy som kan benyttes i en risk management-prosess.
 • sette opp logiske relasjoner mellom arbeidspakkene i et prosjekt, utføre nettverksanalyse, og identifisere kritiske arbeidspakker i nettverket.
 • løse utfordringer knyttet til ressursbegrensning i prosjektet ved hjelp av ressursutjevning, tidsbruk, endring av relasjoner eller bruk av flyt/slakk.
 • bruke indekser (kostnads- og tidsindekser) for oppfølging av prosjektstatus og for etablering av fremtidigprognoser.

Generell kompetanse:

Etter fullført kurs kan deltakeren:

 • erkjenne betydningen av å involvere interessenter for å identifisere prosjektmål, risikofaktorer og tiltak. - analysere prosjektstatus ut fra informasjon om tids- og kostnadsindekser, og utvikle prognoser for arbeidsomfang ved fullførelse og ny varighet for prosjektet.
 • vurdere og velge hensiktsmessig prosjektorganiseringsmodell basert på prosjektkarakterstikker som varighet, størrelse og kompleksitet.
 • erkjenne utfordringer som følge av organisatoriske faktorer i prosjekter (for eksempel struktur, kultur, autoritet, og ansvar).

Læringsformer og aktiviteter

Kombinasjon av forelesninger, auditoriumoppgaver, regneøvinger, selvstudium og gruppebasert oppgaver med veiledning. Undervisning gis på engelsk og eksamensoppgavene gis kun på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Alle vurderingsdeler må være bestått før det kan beregnes samlet resultat i emnet.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen arrangeres i august.

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at begge delvurderinger i et emne må tas opp igjen (under forutsetning av at emnet ikke har endret vurderingsordning). Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Bassam Hussein. The Road to Success. Narratives and Insights from Real-life Projects. Fagbokforlaget 2018.

Supporting literature: Jeffery K. Pinto. Project Management - Achieving Competetive Advantage. fourth edition. Pearson 2016.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPK4115 7.5 HØST 2009
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Prosjekt- og kvalitetsledelse
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 35/100 A 18.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL324 Sluppenvegen 14 1
SL520 Sluppenvegen 14 5
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 70
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 67
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 35
SL238 Sluppenvegen 14 2
Høst ORD Oppgave 65/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
08.12.2023


08:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 35/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU