course-details-portlet

TPK5100 - Praktisk prosjektledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Emnet fokuserer på anvendelse av prosjektledelsesmetoder under ulike prosjektfaser. Emnet er praktiskrettet og bruker eksempler fra reelle prosjektcaser for å presentere og diskutere grunnleggende konsepter, metoder og tilnærminger for å lykkes med prosjekter. Innehold i emnet:
- Introduksjon til prosjektarbeid
- Intressentledelse
- Prosjektets suksess, dimensjoner og faktorer
- Prosjektets livssyklus
- Prosjekt organisering
- Verktøy og teknikker for planlegging. Identifisering av prosjektets omfang, WBS struktur, ressursplanlegging, estimater, budsjettering og terminplan.
- Innføring i prinsippene for risikostyring.
- Innføring i prinsippene for prosjektevaluering og inntjentverdi metoden.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter fullført kurs kan deltakeren:

- identifisere og analysere fallgruver og utfordringer knyttet til prosjektinitieringsfase og kjenne viktige forutsetninger for suksess i prosjekter.
- gjengi viktige kunnskapsområder i prosjekter og prosjektprosesser.
- beskrive hvordan prosjektets mål kan brytes ned til overkommelige leveranser og arbeidspakker ved hjelp av prosjektnedbrytningsstruktur (WBS).
- kjenne de viktigste estimeringsmetodikkene for tids- og kostnadsestimering.
- identifisere og drøfte betydningen av risk management i prosjekter og kjenne viktige fallgruver og suksessfaktorer for gjennomføring av risk management-prosess
- beskrive hovedkomponenter i prosjektestimater og sentrale årsaker til overskridelser.
- beskrive ulike metoder for prosjektoppfølging.
- beskrive hovedkategorier av prosjektorganisasjonsmodeller (prosjekt, klassisk og matrise) og forklare fordeler og ulemper med de ulike modellene.

Ferdigheter: Etter fullført kurs kan deltakeren:

- utarbeide gode prosjektmål og suksesskriterier.
- illustrere hvordan WBS kan etableres.
- beskrive og sette opp ulike verktøy som kan benyttes i en risk management-prosess.
- sette opp logiske relasjoner mellom arbeidspakkene i et prosjekt, utføre nettverksanalyse, og identifisere kritiske arbeidspakker i nettverket.
- løse utfordringer knyttet til ressursbegrensning i prosjektet ved hjelp av ressursutjevning, tidsbruk, endring av relasjoner eller bruk av flyt/slakk.
- bruke indekser (kostnads- og tidsindekser) for oppfølging av prosjektstatus og for etablering av fremtidigprognoser.

Generell kompetanse: Etter fullført kurs kan deltakeren:

- erkjenne betydningen av å involvere interessenter for å identifisere prosjektmål, risikofaktorer og tiltak.
- analysere prosjektstatus ut fra informasjon om tids- og kostnadsindekser, og utvikle prognoser for arbeidsomfang ved fullførelse og ny varighet for prosjektet.
- vurdere og velge hensiktsmessig prosjektorganiseringsmodell basert på prosjektkarakterstikker som varighet, størrelse og kompleksitet.
- erkjenne utfordringer som følge av organisatoriske faktorer i prosjekter (for eksempel struktur, kultur, autoritet, og ansvar).

Læringsformer og aktiviteter

Kombinasjon av forelesninger, gjesteforedrag, auditoriumoppgaver, regneøvinger, selvstudium og gruppebasert oppgaver med veiledning og studentpresentasjoner. Undervisning gis på engelsk og eksamensoppgavene gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår semesteroppgave som teller 40 % og skriftlig eksamen som teller 60 %. Vurdering av delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med karakter bokstavkarakter i henhold til karakterskala for prosentvurderingsmetoden.

Ved gjentak må alle vurderinger som teller i totalkarakteren tas på nytt.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Bassam Hussein. Road to Success. Narratives and insights from real life projects. Fagbokforlaget 2018

Støttelitteratur:Pinto, Jeffery. Project Management, Achieving Competitive Advantage Global Edition. 4th edition 2016.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPK4115 7.5 01.09.2009
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Prosjekt- og kvalitetsledelse
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 16.12.2020

Innlevering 16.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform og karakterskala er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form and grading system have changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU