course-details-portlet

TIØ4145 - Finansstyring for foretak

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet drøfter elementer fra finansteori og bruker dem i analyse av operasjonelle og finansielle beslutningsproblemer. Temaområdene inkluderer porteføljeteori, investeringsanalyse og obligasjonsprising (inkludert rentemarkedet), moderne kapitalmarkedsmodeller (CAPM, APT) for prising av reelle og finansielle eiendeler (asset pricing), en videregående analyse av markedsbestemt risikopremie i diskonteringsrenten (spesielt interaksjon mellom investerings- og finansbeslutninger); teori, tester og implikasjoner av markedseffisiens, opsjonsprisingmodeller, faktorer for bestemmelse av optimal kapitalstruktur, utbyttepolitikk og bruk av terminkontrakter for å håndtere pris- og valutausikkerhet

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet:
Emnet er obligatorisk i 4. årskurs for de studenter som ønsker å velge fordypning i Investering, finans og økonomistyring ved iøt ntnu. Emnet er obligatorisk for studenter i finansiell økonomi ved isø ntnu.

Emnet skal formidle følgende kunnskaper:
Kunnskap om verdsetting av finansielle aktiva (obligasjoner, aksjer, derivater). Kunnskap om verdsetting av prosjekter og realaktiva. Hvordan bedriften foretar valg av kapitalstruktur og utbetaling av dividende.

Emnet skal gi studentene ferdigheter i å:
Emnet gir studentene en grundig forståelse av verdivurderingsmetodene fra moderne finansteori og utvikler studentenes ferdigheter til å bruke denne kunnskapen i praktiske beslutningsproblemer i bedrifter angående investering og finansiering.

Andre viktige læringsmål:
Studentene skal gjennom øvinger, tilegne seg innsikt de ulike deler av pensum gjennom bruk av reelle data og bruk av regneark.
Studentene skal, gjennom et større arbeid, skaffe seg trening i å verdsette et selskap, samt å foreta sensitivitetsanalyser av de inputparametre som er usikre. Studentene skal gjennom gjesteforesninger se den praktiske nytten av utvalgte deler av pensum.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Emnet vil bli undervist på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved start.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIS1022 7.5
SIS1022 7.5
TIØ4146 3.7 01.09.2008
BBOA3010 3.7 01.09.2017
BBOA3010 3.7 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering
09.12.2020

Innlevering
09.12.2020


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform og karakterskala er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form and grading scale has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU