course-details-portlet

TIØ4140 - Prosjektfinans og -analyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 30/100
Muntlig eksamen 70/100 25 minutter A

Faglig innhold

Kurset bygger på og utvider kunnskapene om finansiell teori og finansielle markeder, med anvendelser. Det fokuseres spesielt på analyse og verdsetting av finansielle instrumenter, for eksempel futures, forwards, swaps og opsjoner. Dette blir brukt i analyse av verdipapirer og til vurdering av prosjekter, spesielt med hensyn til realopsjoner. De vanligste markedene og produktene for finansielle derivater gjennomgås. Kurset omfatter en beskrivelse av teknisk-økonomisk karakteristikk av prosjektrisiko og en opsjonsteoretisk verdisetting av fleksibilitet i prosjekter. Kunnskaper anvendes på en analyse av sammensatte prosjektstrategier, finansinstrumenter, finansiering av større prosjekter og entreprenørfinans med verdsetting av mindre prosjekter.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet: Dette er et valgbart emne i 8. semester i MTIØT-studiet og er med å kvalifisere for fordypningen Investering, finans og økonomistyring. Bygger på TIØ4145 Finansstyring. Emnet forutsetter også den obligatoriske undervisningen i matematikk, statistikk og informasjonsteknologi, samt kunnskaper tilsvarende TIØ4118 Industriell økonomisk analyse. Emnet passer godt i kombinasjon med TIØ4317 Empiriske og kvantitative metoder i finans. Emnet skal bidra til å oppfylle MTIØT-studiets læringsmål punkt 4.1 når det gjelder "Asset pricing models, Valuation and optimal exercise of financial and real options, Financial risk measurement and management." Emnet skal formidle følgende kunnskap: - Det teoretiske grunnlaget for analyse av prosjektøkonomiske problemstillinger og verdsetting av verdipapirer/derivater. Emnet skal gi studentene ferdigheter som følger: - Gi trening i å tenke på prosjekter som en samling av realopsjoner. - Studentene skal settes i stand til å utarbeide analyser/beslutningsgrunnlag for stiliserte prosjektvurderinger under usikkerhet, og verdsette en rekke vanlige derivatkontrakter, samt prissikre stokastiske kontantstrømmer som følge av eierposisjoner i prosjekter, kontrakter eller verdipapirer. Andre viktige læringsmål: - Gi trening i implementering av finansmodeller i regneark og annen egnet programvare.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Emnet vil bli undervist på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Ved frivillig gjentak må alle deler tas på nytt.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TIØ4146 3.7 HØST 2010
IF400 6.0 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 30/100

Innlevering
12.04.2024


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 70/100 A

04.06.2024 - 05.06.2024

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 70/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU