TIØ4140 - Prosjektfinans og -analyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 20/100
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer A

Faglig innhold

Kurset bygger på og utvider kunnskapene om finansiell teori og finansielle markeder, med anvendelser. Det fokuseres spesielt på analyse og verdsetting av finansielle instrumenter, for eksempel futures, forwards, swaps og opsjoner. Dette blir brukt i analyse av verdipapirer og til vurdering av prosjekter, spesielt med hensyn til realopsjoner. De vanligste markedene og produktene for finansielle derivater gjennomgås. Kurset omfatter en beskrivelse av teknisk-økonomisk karakteristikk av prosjektrisiko og en opsjonsteoretisk verdisetting av fleksibilitet i prosjekter. Kunnskaper anvendes på en analyse av sammensatte prosjektstrategier, finansinstrumenter, finansiering av større prosjekter og entreprenørfinans med verdsetting av mindre prosjekter.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet:
Dette er et valgbart emne i 8. semester i MTIØT-studiet og er med å kvalifisere for fordypningen Investering, finans og økonomistyring.
Bygger på TIØ4145 Finansstyring. Emnet forutsetter også den obligatoriske undervisningen i matematikk, statistikk og informasjonsteknologi, samt kunnskaper tilsvarende TIØ4118 Industriell økonomisk analyse. Emnet passer godt i kombinasjon med TIØ4317 Empiriske og kvantitative metoder i finans. Emnet skal bidra til å oppfylle MTIØT-studiets læringsmål punkt 4.1 når det gjelder "Asset pricing models, Valuation and optimal exercise of financial and real options, Financial risk measurement and management."

Emnet skal formidle følgende kunnskap:
- Det teoretiske grunnlaget for analyse av prosjektøkonomiske problemstillinger og verdsetting av verdipapirer/derivater.

Emnet skal gi studentene ferdigheter som følger:
- Gi trening i å tenke på prosjekter som en samling av realopsjoner.
- Studentene skal settes i stand til å utarbeide analyser/beslutningsgrunnlag for stiliserte prosjektvurderinger under usikkerhet, og verdsette en rekke vanlige derivatkontrakter, samt prissikre stokastiske kontantstrømmer som følge av eierposisjoner i prosjekter, kontrakter eller verdipapirer.

Andre viktige læringsmål:
- Gi trening i implementering av finansmodeller i regneark og annen egnet programvare.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Emnet vil bli undervist på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen og øvinger/arbeider. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakter) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak av eksamen må alle vurderinger i emnet tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IF400 6.0 01.09.2017
SIS1020 7.5 31.08.2016
TIØ4146 3.7 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 20/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 80/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.