course-details-portlet

TIØ4265 - Strategisk ledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 3 timer A

Faglig innhold

Oversikt over ulike perspektiver innen strategisk ledelse. Strategisk tenking. Bedriftens misjon, visjon og samfunnsansvar. Rammeverk og metoder for strategisk ledelse av forretningsenheter, samt strategisk ledelse på konsernnivå henholdsvis på nettverksnivå. Formulering, iverksetting, ledelse og endring av strategi. Strategisk innovasjon. Den organisatoriske, industrielle og internasjonale konteksten for strategi. Strategi-som-praksis.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet:
Emnet er fordypningskvalifiserende og valgfritt i 4. årskurs i studieprogrammet MTIØT, og skal bidra til å oppfylle læringsmål 3 og 4 i den detaljerte læringsmålsoversikten for MTIØT der det kreves "breddekompetanse innenfor så vel teknologi som økonomisk-administrative emner" henholdsvis "allmenn forståelse for ledelse som fagområde".

Emnet er et obligatorisk 4. års kurs i det to-årige masterprogrammet i Entreprenørskap (MIENTRE) og skal gi studentene en forståelse for strategisk ledelse av teknologibedrifter, som bidrar til å oppfylle læringsmålene om teknologibasert forretningsutvikling innen eksisterende bedrifter og kommersialisering av teknologibaserte innovasjoner ved oppstart av ny bedrift.

Emnet er et fordypningskvalifiserende og valgfritt 4. års kurs i det internasjonale, to-årige masterprogrammet i Prosjektledelse (MSPROMAN) og skal gi studentene en forståelse for strategisk ledelse av teknologibedrifter som bidrar til å oppfylle læringsmålet om ”en grundig forståelse av økonomiske, ledelsesmessige og miljømessige sider av det å lede teknologiorienterte prosjekter.

Emnet skal formidle følgende kunnskaper:
- Generell kunnskap om fagområdet strategisk ledelse og sentrale perspektiver innen dette
- Spesifikk kunnskap om perspektiver, rammeverk og konsepter innen strategisk tenking samt bedrifters strategiske misjon, visjon og samfunnsansvarstrategi.
- Spesifikk kunnskap om perspektiver, rammeverk og konsepter innen strategi på forretningsenhetsnivå, konsernnivå og nettverksnivå.
- Spesifikk kunnskap om perspektiver, rammeverk og konsepter innen strategiforming, strategisk endring, og strategisk inovasjon.
- Spesifikk kunnskap om perspektiver på den industrielle, organisatoriske og internasjonale konteksten strategisk ledelse utøves innen.

Emnet skal gi studentene ferdigheter i å:
- Analysere en bedrift sin strategiske situasjon, med spesiell vekt på strategisk analyse på forretningsenhets-, konsern- samt nettverks nivå
- Foreslå og utforme forslag til endring og utvikling av strategien til en bedrift.

Andre viktige læringsmål:
- Studentene skal, gjennom et større skriftlig gruppearbeid, skaffe seg trening i å analysere en konkret teknologibedrift sin strategiske situasjon, samt foreslå og utforme forslag til endring og utvikling av strategien til bedriften. Studentene trenes derigjennom også i gruppearbeid, samt skriving av rapporter til bedrifter.
- Studentene skal, gjennom forelesninger og en skriftlig eksamen, bli inspirert til å reflektere over, og kombinere, utvalgte perspektiver og rammeverk innen strategisk ledelse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, caseundervisning og obligatorisk øvingsarbeid. Øvingsarbeidet leveres inn mot slutten av kurset, skriftlig eksamen holdes ved kursets avslutning. Emnet undervises på engelsk, og eksamensoppgaven gis kun på engelsk.

Studenter ved MTIØT og MIENTRE kan velge å gjennomføre øvingsopplegget på norsk eller på engelsk.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig eksamen (60%), og en skriftlig obligatorisk øving (40%). Når det brukes en konkret bedrift i det skriftlige obligatoriske øvingsopplegget skal studentene formulere relevante spørsmål til bedriften, og de kan bli pålagt å underskrive en fortrolighetserklæring som regulerer forholdet mellom bedriften og studentene på kurset. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak av eksamen må alle vurderinger i emnet tas på nytt.

Kursmateriell

Lærebok og artikkelsamling. Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIS1074 7.5
SOL415 7.5 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 A 05.12.2019 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 2
SL120 orange sone Sluppenvegen 14 6
SU406 Sukkerhuset 54
SU315 Sukkerhuset 23
SU306 Sukkerhuset 43
SU206 Sukkerhuset 17
SU221 Sukkerhuset 1
SU204 Sukkerhuset 50
Høst ORD Arbeider 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU