course-details-portlet

TIØ4276 - Endringsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Delvurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppeoppgave 60/100
Individuell oppgave 40/100

Faglig innhold

Emnet handler om ledelse av endringer og organisasjonsutvikling. Sentrale spørsmål som belyses er: Hva er endringsledelse? Hvordan kan vi forstå endringsledelse? Hvordan kan vi utøve endringsledelse?

Læringsutbytte

Emnet er et valgbart emne i 8. semester for studenter ved MTIØT og er obligatorisk for studenter med fordypning i Strategisk endringsledelse. Etter å ha gjennomført emnet skal studentene … - Kunne beskrive faser i en endringsprosess og rollene til eksterne og interne endringsagenter. - Kunne beskrive sentrale virkemidler og intervensjoner for organisasjonsutvikling og diskutere når de ulike er egnet. - Kunne systematisk innhente informasjon og analysere organisasjoner med hensyn på å identifisere endringsbehov. - Kunne anvende prinsipper for endringsledelse på reelle case gjennom å planlegge endringsprosesser. - Kjenne til normene for akademisk skriving og anvende disse til å rapportere egne analyser i skriftlig form. - Kunne muntlig formidle innholdet av faglige tekster og egen analyser på en presis og poengtert måte.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen baserer seg på høy grad av involvering fra studentenes side. Læringsformen veksler mellom selvstudium, forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner og plenumsdiskusjoner. Øvingsarbeidet består i å analyse endringsbehov og endringsarbeid i en reell norsk organisasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oblig

Mer om vurdering

Vurdering på grunnlag av ulike arbeider.

Innlevering av gruppevis sluttrapport basert på øvingsopplegg i faget teller 60% av karakter. Individuell hjemmeoppgave teller 40% av karakter. Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Øvingsopplegget må være godkjent for å få karakter emnet. Ved forbedring av karakter må alle deler tas på nytt.

Kursmateriell

Kursmateriell oppgis ved kursets oppstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TIØ4275 3.0 HØST 2012
TIØ4280 3.0 HØST 2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisasjonsteori
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Delvurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Gruppeoppgave 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Individuell oppgave 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU