Oppstartseminar - ingress

Erfaringsbasert masterprogram Organisasjon og ledelse

Oppstartseminar for deg som skal skrive masteroppgave


Seminaret går over tre dager og skal gi grunnleggende innsikt i akademisk skriving og hvilke krav som stilles til masteroppgaven. Det skal også gjøre deg i stand til å velge forskningsdesign og metode i forhold til egen problemstilling.


Tidspunkt

For studenter som starter våren 2024:

Dato: 10.-11. januar, Trondheim

Fysisk samling i Trondheim 10.-11. januar. 

Faglærere:

 • Anne Torhild Klomsten, Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring
 • Bjørn Andersen, Professor, Institutt for maskinteknikk og produksjon
 • Ingunn Dahler Hybertsen, Prodekan for utdanning, SU fakultetsadministrasjonen

 

04 des 2023

Organisasjon og ledelse

Målgruppe

Oppstartseminaret er obligatorisk for alle som er tatt opp til avsluttende masteroppgave i organisasjon og ledelse. Studenter som blir tatt opp til masteroppgaven, blir automatisk påmeldt kurset. Kurset inngår i studieavgiften for masteroppgaven.

Andre studenter kan ikke melde seg på, men kan i stedet velge SOS6516 Forskningsdesign og forskningsmetode som del av enten basis- eller spesialiseringsmodulen.


Innhold

Kurset skal hjelpe deg i gang med egen skriving. Du lærer om sjangerkrav og kvalitetskriterier for en masteroppgave, og får en innføring i vitenskapelig arbeidsmåte og forskningsmetode. 

Blant temaene er følgende:  

 • Problemstilling
 • Datainnsamling og analyse kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode
 • Forskningsdesign
 • «Metametoder» og problemløsning
 • Casestudier
 • Forforståelse og rolle – det å studere egen organisasjon
 • Litteratursøk
 • Forskningsetikk

Kontakt

Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
E-post: videre@ntnu.no


Pensumlitteratur/kursmateriell


Johannessen, A., Tufte, P. A., & Kristoffersen, L. (2016). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Abstrakt. 

Rienecker, L., Jørgensen, P. S. (2013). Den gode oppgaven. Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Hva slags litteratur du trenger i tillegg, vil være avhengig av metodevalg og forskningsdesign. Det legges ut en mer omfattende liste med forslag til bøker i Blackboard.


Avtale om gjennomføring av masteroppgave

Avtale om gjennomføring av masteroppgave (pdf)