Oppstartseminar - ingress

Erfaringsbasert masterprogram Organisasjon og ledelse

Oppstartseminar for deg som skal skrive masteroppgave


Seminaret går over tre dager og skal gi grunnleggende innsikt i akademisk skriving og hvilke krav som stilles til masteroppgaven. Det skal også gjøre deg i stand til å velge forskningsdesign og metode i forhold til egen problemstilling.


Tidspunkt

For studenter som starter høsten 2024:

Fysisk samling i Trondheim, 11. - 13. september.

Faglærere:

 • Anne Torhild Klomsten, Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring
 • Bjørn Andersen, Professor, Institutt for maskinteknikk og produksjon
 • Ingunn Dahler Hybertsen, Prodekan for utdanning, SU fakultetsadministrasjonen

 

Oppstart første dag kl 10 og avslutning siste dag kl 14.

20 mar 2024

Organisasjon og ledelse

Målgruppe

Oppstartseminaret er obligatorisk for alle som er tatt opp til avsluttende masteroppgave i organisasjon og ledelse. Studenter som blir tatt opp til masteroppgaven, blir automatisk påmeldt kurset. Kurset inngår i studieavgiften for masteroppgaven.

Andre studenter kan ikke melde seg på, men kan i stedet velge SOS6516 Forskningsdesign og forskningsmetode som del av enten basis- eller spesialiseringsmodulen.


Innhold

Kurset skal hjelpe deg i gang med egen skriving. Du lærer om sjangerkrav og kvalitetskriterier for en masteroppgave, og får en innføring i vitenskapelig arbeidsmåte og forskningsmetode. 

Blant temaene er følgende:  

 • Problemstilling
 • Datainnsamling og analyse kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode
 • Forskningsdesign
 • «Metametoder» og problemløsning
 • Casestudier
 • Forforståelse og rolle – det å studere egen organisasjon
 • Litteratursøk
 • Forskningsetikk

Kontakt

Opptak

Telefon: 73 59 77 01

E-post: evuopptak@aud.ntnu.no

Studieadministrative spørsmål: 

Marit Kvidal, NTNU VIDERE

Telefon: 73 59 52 60

E-post: videre@ntnu.no


Pensumlitteratur/kursmateriell


Johannessen, A., Tufte, P. A., & Kristoffersen, L. (2016). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Abstrakt. 

Rienecker, L., Jørgensen, P. S. (2013). Den gode oppgaven. Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Hva slags litteratur du trenger i tillegg, vil være avhengig av metodevalg og forskningsdesign. Det legges ut en mer omfattende liste med forslag til bøker i Blackboard.


Avtale om gjennomføring av masteroppgave

Avtale om gjennomføring av masteroppgave (pdf)