EVU-Kurs

Forskningsdesign og forskningsmetode

Kvinne sitter foran en datamaskin. Foto.

Foto: Yayimages/Ikostudio

Start: 01.08.2024
Søknadsfrist: 15.05.2024

Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: SOS6516


Emnet gir en generell innføring i metoderelaterte tema som er relevante i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven. Det gis generell og fagspesifikk veiledning i tilknytning til utvikling av egen prosjektskisse. 

Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av nytt regelverk for finansiering. Hvilke endringer det blir avklares først høsten 2024.

Kurset kan inngå i basismodul eller spesialisering i NTNUs erfaringsbaserte masterprogram i organisasjon og ledelse. Dersom kurset skal inngå i spesialisering, er det krav om at de resterende tre kursene må tas fra den ordinære kursporteføljen i spesialiseringen du skal skrive masteroppgave i. 

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset er ikke anbefalt å ta som første kurs i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Det anbefales at studentene har forkunnskaper tilsvarende de nettbaserte ressursene som tilbys til alle.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To obligatoriske samlinger i Trondheim:

  • Første samling: 26. - 27. august
  • Andre samling: 24. - 25. oktober 

Eksamensbeskrivelse

Rapport som beskriver "pilotstudie". 

Eksamenskrav: Deltakelse på samlinger. Gjennomføre og presentere en prosjektskisse for eget (tentativt) prosjekt. 

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått. 

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Tjora, Aksel (2021). Kvalitativ forskning i praksis. 4. utgave. Oslo: Gyldendal akademisk.

Ringdal, Kristen (2018). Enhet og mangfold. Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. Bergen: Fagbokforlaget

Annen informasjon

Praktisk informasjon og betingelser

Studentbetalingen endres fra 2025  

Master i organisasjon og ledelse er sammen med mange andre videreutdanningstilbud ved NTNU, finansiert ved en spleis mellom NTNU og studentene. Dette er en ordning som er underlagt nasjonale bestemmelser og EØS-regelverk og som nå er i endring på grunn av nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler og endringer i regelverk om studentbetaling (egenbetalingsforskriften).   

På grunn av disse endringene åpnes muligheten for å søke opptak til emner høsten 2024 tidligere enn vanlig. Datoer for samlingene høsten 2024 er imidlertid ikke ferdig koordinert, men vil bli publisert som tidligere i månedsskiftet mars/april. Søknadsfristen vil være 15. mai 2024.  

Det vil bli endringer i studentbetalingen for studenter på masterprogrammet fra og med 2025 på grunn av de nye reglene. Størrelsen på studentbetalingen er fremdeles usikker og vil bli avklart i løpet av 2024. Vi legger ut mer informasjon så snart vi vet hva ny finansieringsordning vil innebære for studenter som betaler for videreutdanningstilbud ved NTNU.   

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Terje Andreas Eikemo, Professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Epost: terje.eikemo@ntnu.no

Kontakt

Opptak og opptakskrav
Telefon: 73 59 77 01
Epost: evuopptak@aud.ntnu.no
Marit Kvidal, NTNU VIDERE, studieadministrative spørsmål
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev