Forskning ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Toril Aalberg og Anders Todal Jenssen. Foto.

Våre forskere driver med langsiktig grunnforskning og fagutvikling innen sosiologi, statsvitenskap, idrettsvitenskap og medievitenskap, og dette er grunnlaget for den forskningsbaserte undervisningen ved instituttet.
Instituttet har i sin strategi for 2016–2020 følgende satsingsområder innen forskning:

Sosiologi

Idrettsvitenskap

Statsvitenskap

Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS) har en målsetting om at våre ansatte skal delta i og utvikle tverrfaglige forskningssamarbeid som tydeliggjør samfunnsvitenskapens bidrag til NTNUs spesielle samfunnsoppdrag. Våre forskningsaktiviteter har en klar relevans og tilknytning til de tematiske satsingsområdene ved NTNU: Energi, Havrom, Helse, og Bærekraft.

Instituttets ansatte er aktive bidragsytere i de sentrale faglige debattene innen våre disipliner. Forskningen er basert på en gjennomtenkt og kritisk lesning av den relevante litteraturen, og fagmiljøene bidrar og til sine fags teoriutvikling. Instituttet har en klar ambisjon om at vår forskning skal ha høy kvalitet, basert på deltakelse i sterke nasjonale og internasjonale forskernettverk.

ISS har et nasjonalt anerkjent fagmiljø innen metode, og en klar ambisjon om at våre metodologiske valg skal være nøye gjennomtenkt. Vi skal ha en sterk bevissthet om hvilke konsekvenser ulike metodiske valg får for våre forskningsresultater, og vårt forskningsarbeid skal være presist og grundig.

I vår forskning stiller vi høye etiske krav til oss selv, og våre forskere skal følge de etiske retningslinjene for forskning i alle faser i av et forskningsprosjekt.

Formidling av vår forskning er en sentral oppgave for instituttet, og våre forskere er svært aktive når det gjelder formidling, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

ISS tilbyr ph.d.-program i samfunnsvitenskap i fagretningene sosiologi og statsvitenskap. Ph.d.-kandidatene i sosiologi og statsvitenskap gis gode muligheter til å være i kunnskapsfronten i fagområdets vitenskapsteori og metoder. Alle doktorgradsprosjekter skal gjennomføres i aktive forskningsgrupper og doktorgradskandidatene skal delta i internasjonale forskernettverk. Instituttet tar også et nasjonalt ansvar for forskerutdanning innenfor våre fagområder.