Migrasjon og mobilitet

Forskingsgruppe

Migrasjon og mobilitet

Illustrasjon. Silhuetter av vandrende mennesker med bagasje.
Illustrasjon: Nosrevy, Colourbox

Om oss

Om oss

Forskingsgruppa Migrasjon og mobilitet er nettverk og diskusjonsarena for forskarar ved Institutt for sosiologi og statsvitskap. Vi arrangerer faste månadlege seminar med paperpresentasjonar, eit årleg lunsj-til-lunsj arbeidsseminar, midtvegs- og sluttseminar for våre PhD-kandidatar, og lesesirkel. Gruppa har og tilknytta forskarar og phd-studentar frå andre universitet og institutt, som deltek på våre aktivitetar. Våren 2022 etablerte vi bacheloremnet SOS2011 Migrasjon og mobilitet, og forskarane på gruppa bidreg med forelesingar frå sine prosjekt.  

Medlemmane i gruppa er involvert i forsking som tek opp ulike former for mobilitet og migrasjon på ulike samfunnsnivå, som til dømes:  

 • innanlands flytting og internasjonal migrasjon
 • arbeidsmigrasjon og ulikskap 
 • endringsprosessar og utvikling i lokalsamfunn 
 • transnasjonal reproduksjon og velferdsmodell
 • migrasjon i krig og krise 
   

Tema: Migrasjon og mobilitet

Prosjekt

 • Socialization of refugees in Norway (Banafsheh Ranji). Postdoktorprosjekt, NTNU.
 • Media representations of immigrants and their impact on integration 
 • The Nordic labour market and platform-mediated gig work: Segmented work in the Norwegian cleaning industry (Erik T. Valestrand). PhD-prosjekt, NTNU. 
 • Registerbaserte studier av migrasjon og mobilitet (Marie Holm Slettebak). Postdoktorprosjekt, NTNU. 
 • Gjenbesøk i turismelokalsamfunn (Mariann Villa). Strategiske forskingsmidlar ISS (Småforsk).
 • Rural communities, migration, and the war (Jakub Stachowski). Postdoktorprosjekt, NTNU.
 • GLARUS
 • The Multiethnic Rural Community
 • Moblitetslab Stor-Trondheim: Urbane fellesskap og lokal mobilitet (Marius G. Vigen). PhD-prosjekt, NTNU og Miljøpakken. 
 • Registerbaserte mobilitetsstudier (Arild Blekesaune).
   

Publikasjonar

Her er eit utval av publikasjonar frå medlemmane i forskingsgruppa. Sjå forskarane sine NTNU-profilar for fleire publikasjonar.

 • de Soysa, I., Kaasa, J., Rød, J.K. (2023) Immigration and the “Welfare Magnet” hypothesis: An examination of municipality-level crime in Norway, 2007–2016. International Area Studies Review.
 • Villa, M., Valestrand, E.T., Rye, J.F., red. (2023) Migrasjon og mobilitet – handlinger, mønstre og forståelser i norsk sammenheng. Cappelen Damm Akademisk.
 • Midtbøen, A.H. (2023) Migrasjonssosiologi à la Trondheim. Bokomtale, 28. august 2023
 • Stachowski, J., Rasmussen, B. (2023) Growing superdiverse, growing apart—Modes of incorporation of international migrants in rural areas. Sociologia Ruralis, 1-19.
 • Bungum, B., Kvande, E. (2022) Polish migrant fathers using parental leave in Norway. Journal of Family Research, 34 (3) 912–931.
 • Valestrand, E.T., Oppegaard, S.M.N. (2022) Framveksten av plattformmediert gigarbeid I Norge og den «norske arbeidslivsmodellen». En analyse av drosjenæringen og renholdsbransjen. Norsk sosiologisk tidsskrift, 6 (5) 25-43.
 • Rye, J.F., O'Reilly, K., eds. (2021) International Labour Migration to Europe’s Rural Regions. Routledge.
 • Bell, D.A., Valenta, M., Strabac, Z. (2021) A comparative analysis of changes in anti-immigrant and anti-Muslim attitudes in Europe: 1990–2017. Comparative Migration Studies, 9 (57) 1-24.
 • Ranji, B. & Archetti, C. (2024) The details that matter: Racism in Norwegian media during the Covid-19 pandemic. Media, Culture & Society 1–17 
 • Rye, J. F., M. H. Slettebak and H. Bjørkhaug (2018). From Family to Domestic and Global Labour? A Decade of Proletarisation of Labour in the Norwegian Horticulture Industry. European Countryside 10/4: 528-542
 • Sørsveen, A. T. (2024). Forestillinger om de andre i norske landinformasjonsdokumenter. I C. Ramirez & I. M. Lyså (Red.), Norskhet i bevegelse (Kap. 3, s. 57–79). Cappelen Damm Akademisk.
 • Stuvøy, I. (2019) Governing parental desires and vulnerabilities: Affective bio politics in the context of Norwegian citizens' repro-migration. Nordic Journal of Migration Research, 9 (4) 461- 479.

Formidling

person-portlet

Forskarar