Ansatte ved HUNT Forskningssenter

Ansatte ved HUNT Forskningssenter

Ansatte ved forskningssenteret

Ledergruppa ved HUNT forskningssenter er et rådgivende organ for daglig leder. Gruppa består av lederne for de ulike ansvarshavende enheter samt en representant fra forskergruppa ved HUNT.

Marit Næss, Konstituert Daglig leder og Biobankleder

Steinar Krokstad, Daglig leder i forskningspermisjon

Kirsti Kvaløy, Ung-HUNT leder

Oddgeir Lingaas Holmen, Datasenterleder

Arnulf Langhammer, Databankleder

Oddgeir Holmen, IT-leder

Turid Rygg Stene, Rådgiver kontoransvarlig

Kirsti Kvaløy, Representant fra forskergruppa

Kristian Hveem, Leder av KG Jebsen senter for genetisk epidemiologi

Teresa Nadiezhda Valle Aguilar, Stipendiat 

Jens Horn, Stipendiat 

Julie Horn, Førsteamanuensis 

Kristian Hveem, Professor 

Steinar Krokstad, Professor 

Kirsti Kvaløy, Professor 

Eivind Ness-Jensen, Prosjektleder for cøliakiprosjektet

Vegar Rangul, Postdoktor

Håvard Skjellegrind, Koordinator for HUNT 70+

Erik R. Sund, Forsker 

Sigrid Anna Vikjord, Stipendiat og Rådgiver HUNT4

Kristin Hestmann Vinjerui, Tilknyttet 

Jørn Søberg Fenstad, Dataforvalter 

Trond Viggo Grøntvedt, Postdoktor 

Jon Heggland, Sjefingeniør 

Oddgeir Holmen, Sjefingeniør 

Arnulf Langhammer, Professor 

Inger Lundkvist, Sekretær 

Per Bjarne Løvsletten, Overingeniør 

Ingunn Molde, Vitenskapelig assistent 

Elin Pettersen Sørgjerd, Postdoc/Rådgiver HUNT databank 

Trine Govasli Altø, Senioringeniør 

Johanne Askvik, Avdelingsingeniør 

Nina Hammer, Overingeniør 

Lidija Klubicka, Avdelingsingeniør 

Elin Kyllo, Overingeniør 

Ann Helen Melby, Overingeniør 

Lise Norøy, Overingeniør 

Renathe Haugdahl Nøst, Avdelingsingeniør 

Ann Helen Røstad, Overingeniør 

Rita Skjærvø, Overingeniør 

Kristin Schei Sætermo, Senioringeniør 

Anne Jorunn Vikdal, Prosjektkoordinator / senioringeniør HUNT biobank (permisjon) 

Inger Duvsete Holbø, Seniorkonsulent 

Vegard Marschhäuser, Koordinator 

Toril Nygård, Tilknyttet 

Marit Næss, Biobankleder, Konstituert daglig leder ved HUNT forskningssenter i 2020

Turid Rygg Stene, Rådgiver 

Maria C. Stuifbergen, Rådgiver 

Hovedhensikten med Rådgivningsgruppen er å få eksterne råd om forhold som er prinsipielt viktige for HUNT. Gruppens mandat er å aktivt følge med i det løpende HUNT-arbeidet og gi råd om prioriteringer mellom gjennomføring av HUNT-prosjekter og om andre aktiviteter som bygger på datamateriale fra HUNT.

Første møte i HUNT rådgivningsgruppe ble avholdt i juni 1980. Gruppa har siden fulgt HUNT tett og hatt uvurderlig betydning for HUNTs positive utvikling og for de verdier NTNU nå forvalter.

Rådgivningsgruppens posisjon ble konsolidert i 2001 etter initiativ fra Helse- og omsorgsdepartementet. Formell oppnevning av rådet og mandat for rådet ble avtalefestet mellom HOD representert ved SHUS (nå FHI) og NTNU i 2001 da NTNU tok over HUNT.

Medlemmer og varamedlemmer HUNT rådgivningsgruppe
(per januar 2020)

Tomas Iver Hallem, Fylkeskommunen, leder (vara: Ingvill Dalseg)

Marit Dypdal Kverkild, Fylkeslege, Fylkesmannen i Trøndelag, medlem

Wenche Nystad, Nasjonalt folkehelseinstitutt (vara: Inger Ariansen)

Torbjørn Aas, adm. dir, Helse Nord-Trøndelag HF (vara: Paul Georg Skogen)

Henrik Sandbu, Helse Midt-Norge RHF (vara: May Britt Kjelsaas)

Håvard Avelsgaard, kommunelege, Vikna kommune (vara: Guri Kåresdatter Falch, kommuneoverlege i Inderøy)

Tore Kristiansen, Kommunenes sentralforbund

Johan Solheim, brukerrepresentant, Regionalt Brukerutvalg HMN

Alfabetisk oversikt over ansatte

Alfabetisk oversikt over ansatte

Ansattliste