Ledelse og organisering ved HUNT

Ledelse og organisering ved HUNT

Ansatte ved forskningssenteret

Ledelsen ved HUNT forskningssenter har ansvar for at HUNT-materialet blir utnyttet optimalt. Dette innebærer forsvarlig lagring av data og prøver og tilgjengeliggjøring av materialet for forskningsprosjekt som øker kunnskap om helse og sykdom.

Marit Næss, Leder for HUNT forskningssenter og HUNT biobank

Elin Pettersen Sørgjerd, Leder for HUNT databank og forvaltning

Oddgeir Lingaas Holmen, Leder for HUNT Cloud

Oddgeir Holmen, IT-leder

Trine Govasli Altø, Laboratorieleder

Kirsti Kvaløy, Leder for Ung-HUNT

Bjørn Olav Åsvold, Leder av HUNT MCE

Eivind Ness-Jensen, Leder for HUNT5

Håvard Skjellegrind, Leder HUNT 70+

Elin Pettersen Sørgjerd, Leder for HUNT databank og forvaltning

Arnulf Langhammer, Professor

Jørn Søberg Fenstad, Seniorrådgiver

Inger Lundkvist, Førstekonsulent 

Vegard Marschhäuser, Koordinator 

Ingunn Molde, Rådgiver

Elin Pettersen Sørgjerd, Seniorådgiver og Fagansvarlig forvaltning

Rebecka Hjort, Forsker

Inger Duvsete Holbø, Seniorkonsulent

Linn Marita Hagen, Rådgiver

Marit Næss, leder for HUNT forskningssenter og faglig ansvarlig for HUNT biobank

Trine Govasli Altø, Laboratorieleder 

Johanne Askvik, Avdelingsingeniør 

Nina Hammer, Overingeniør 

Lidija Klubicka, Avdelingsingeniør 

Elin Kyllo, Overingeniør 

Ann Helen Melby, Overingeniør 

Lise Norøy, Overingeniør 

Renathe Haugdahl Nøst, Avdelingsingeniør 

Ann Helen Røstad, Overingeniør 

Rita Skjærvø, Overingeniør

Kristin Schei Sætermo, Senioringeniør

Anne Jorunn Vikdal, Prosjektkoordinator / senioringeniør

Marte Mello Wibe, Overingeniør

Oddgeir Holmen, Leder for HUNT IT 

Jon Heggland, Sjefingeniør 

Henning Kvalsund, Senioringeniør

Per Bjarne Løvsletten, Overingeniør

Janne Tellefsen, Kommunikasjon

Oddgeir Lingaas Holmen, leder for HUNT Cloud

Qussay Ghazeia, Overingeniør

Matúš Košút, Senioringeniør

Jakub Hudak, Overingeniør

Signe Åsberg, Forskningsrådgiver

Tom-Erik Røberg, Senioringeniør

Ingunn Berg Ferstad, Rådgiver

Marit Næss, Leder for HUNT forskningssenter og HUNT biobank

Tanja-Margrethe Rønaasen Munkeby, Førstekonsulent

Hensikten med HUNT Rådgivningsgruppe er å få eksterne råd om forhold som er prinsipielt viktige for HUNT. Gruppens mandat er å aktivt følge med i det løpende HUNT-arbeidet og gi råd om prioriteringer under gjennomføring av HUNT-prosjekter og om andre aktiviteter som bygger på datamateriale fra HUNT.

Leder: Tomas Iver Hallem, Fylkeskommunen

Medlemmer:

 • Marit Dypdal Kverkild, Fylkesmannen i Trøndelag
 • Inger Ariansen, FHI
 • Annamaria Forsmark, direktør i Helse Nord-Trøndelag HF
 • Anita Ravlo Sand, ordfører i Levanger kommune
 • Audun Eskeland Rimehaug, fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF
 • Sabine Moshövel, kommunelege i Nærøysund
 • Peter Ardon, KS
 • Marthe Kristin Haugan, brukerrepresentant, Regionalt Brukerutvalg HMN
 • Wenche P. Dehli, Helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune 
 • Kjersti Forbord Jensås, rådmann i Røros kommune
 • Tom Christian Martinsen, viseadministrerende direktør ved St. Olavs Hospital HF

(per februar 2024)

Første møte i HUNT rådgivningsgruppe ble avholdt i juni 1980. Gruppen har siden fulgt HUNT tett og hatt uvurderlig betydning for HUNTs positive utvikling og for de verdier NTNU nå forvalter.

Rådgivningsgruppens posisjon ble konsolidert i 2001 etter initiativ fra Helse- og omsorgsdepartementet. Formell oppnevning av rådet og mandat for rådet ble avtalefestet mellom HOD, representert ved ved FHI (da SHUS), og NTNU i 2001 da NTNU tok over HUNT.  

Rådgivningsgruppen skal: 

- Følge aktivt med i det løpende HUNT-arbeidet og gi råd om prioriteringer.
- Arbeide for at datamateriale fra HUNT utnyttes til relevante formål og stimulere til forskning av høy vitenskapelig kvalitet. 
- Bidra til et godt samarbeid med lokale og sentrale helsemyndigheter.
- Bidra til at HUNT-databasen blir forvaltet i henhold til gitte konsesjoner.
- Bidra til at eventuelle inntekter brukes til å videreutvikle og utnytte datamaterialet fra HUNT.

Gruppen har vært HUNTs mikrofon ut i samfunnet, og har bidratt til å korrigere kursen og gi råd til videre strategi for helseundersøkelsene. Ved gjennomføring av befolkningsundersøkelser er det av avgjørende betydning å lytte til flertallet, diskutere strategi med befolkningens tillitsvalgte, og fange opp endringer i samfunnet som kan ha betydning for undersøkelsen.

Kontakt

 

 

HUNT forskningssenter, Forskningsveien 2, 7600 Levanger

74 07 51 80 | 74 01 92 40 | 407 90 010

kontakt@hunt.ntnu.no

Ledelse og organisering Våre forskere Pressekontakt

Leder- og rådgivningsgruppe

HUNT forskningssenter er en del av Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. HUNT forskningssenter er lokalisert på campus Levanger og har nærmere 50 stillinger.