Studiets oppbygning

Bachelor i matematiske fag, Trondheim

Studiets oppbygning

Bachelorstudiet i Matematiske fag gjennomføres på 3 år og tilsvarer 180 studiepoeng. Studieprogrammet bygger på høyeste nivå i matematikk (R1 + R2) fra videregående skole eller tilsvarende. Studiet tilbys i Trondheim.

Studiet gir deg en solid innføring i matematikk og statistikk, med stor vekt på forståelse og fordypning. Du får solide basiskunnskaper i matematiske fag, herunder matematisk analyse, lineær algebra, numeriske metoder, sannsynlighetsregning og statistiske metoder. Du lærer også hvordan faget kan brukes til løsning av praktiske problemer innen andre fagområder.

Studieprogrammet har to studieretninger, matematikk og statistikk, som velges i 2. studieår.

1. studieår

Det første året har begge studieretningene felles grunnleggende fag innen matematikk og sannsynlighetsregning. I løpet av dette året finner de fleste ut hva de liker best. Studiets fleksible oppbygning gjør at en i 2. og 3. studieår i stor grad kan konsentrere seg om det man liker best.

2. studieår

Etter hvert blir studieløpene nokså forskjellige. I 2. studieår starter du på den valgte studieretningen din. Du følger en av to studieretninger:

Matematikk: Studieretningen legger særlig vekt på faglig fordypning, forståelse og betydningen av matematikkens aksiomatiske oppbygning og struktur. Du får innsikt i matematiske metoder og teorier som har anvendelser i naturfagene, informasjonsteknologi, databehandling, teknologi og finans.

Du får mulighet for å kombinere matematikk med andre fag som til mer matematiske fag, andre realfag, eller samfunns-, språk-, estetiske eller teknologiske fag. Det er ofte i disse krysningspunktene nye spennende anvendelser finnes og oppstår.

Studieretningen kan også være starten på et forskningsrettet studium i matematikk.

Statistikk: Studieretningen gir deg kompetanse i sannsynlighetsteori, statistikk og stokastisk modellering, samt relevante deler av matematikk og datateknikk.

Statistikk er i sin natur et metodefag med anvendelser innen omtrent alle andre real- og samfunnsfag. Studiet gir grunnlag for arbeid med anvendelser innenfor mange fagområder, som medisin, biologi, samfunnsfag, økonomi og teknikk. Studiet kan med fordel kombineres med fag fra disse fagområdene.

Studieretningen kan også være starten på et forskningsrettet studium i statistikk.

Felles obligatoriske fag for begge studieretningene
Fagkode Fagnavn Studiepoeng
MA1101 Grunnkurs i analyse I (exfac) 7,5
MA1102 Grunnkurs i analyse II 7,5
MA1103 Flerdimensjonal analyse 7,5
MA1201 Lineær algebra og geometri 7,5
MA1202 Lineær algebra med anvendelser 7,5
MA1301 Tallteori 7,5
MA2002 Bachelorprosjekt i matematiske fag 15
MA2501 Numeriske metoder 7,5
ST1101 Sannsynlighetsregning 7,5
ST1201 Statistiske metoder 7,5

I tillegg skal faget TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs (7,5) tas i 1. semester. For studieretningen statistikk må MA2002 Bachelorprosjekt i matematiske fag (15 sp) i enten statistikk eller stokastiske modellering inngå. Mer informasjon om oppbygning av studieprogrammet finner du under matematikk og statistikk.

3. studieår

Siste studieår består av en variert portefølje av valgfag, metodefag og bacheloroppgaven.
 ​​​​​​​Utveksling til utlandet

Omtrent all litteratur i studiet er på engelsk og deler av studiet kan tas ved et utenlandsk universitet. Vi anbefaler å ta ett semester i utlandet. I tillegg kan bacheloroppgaven skrives på engelsk for mer trening i bruk av internasjonalt nomenklatur og faglig presentasjon.

NTNU har avtaler med utenlandske universiteter i over 100 land. Fagene du tar i utlandet må godkjennes for innpassing i bachelorgraden ved NTNU.
​​​​​​​


Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan