course-details-portlet

MA2501 - Numeriske metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Løsning av systemer av lineære ligninger. Interpolasjon og minste kvadraters metode. Numerisk derivasjon og integrasjon. Numerisk løsning av ikke-lineære ligninger og differensialligninger. Litt programmering.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har kjennskap til utvalgte algoritmer for numerisk løsning av lineære og ikke-lineære ligninger, differensialligninger og integrasjon, og kjenner til hvordan disse algoritmer utvikles og analyseres. Studenten kjenner sentrale begreper som feilkilder, konvergens og stabilitet.

2. Ferdigheter. Studenten er i stand til å velge en egnet numerisk algoritme for et gitt matematisk problem, implementere denne og gjøre en kritisk vurdering av resultatet. Videre er studenten i stand til å (videre)utvikle enkle numeriske algoritmer og analysere disse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, prosjekt. Avsluttende skriftlig eksamen teller 70 % av karakteren, prosjekt teller 30 % av den endelige karakteren.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) eller få oppmeldte kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta emnet i sin helhet. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMA4215 7.5 01.08.2006
TMA4200 3.7 01.08.2006
TMA4210 3.7 01.08.2006
SIF5045 3.7 01.08.2006
TMA4320 3.7 01.09.2015
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider (1) 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Sommer UTS Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig eksamen 70/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU