course-details-portlet

TDT4110 - Informasjonsteknologi, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Emnet består at to deler: IKT-teori (1/3) og grunnleggende prosedyreorientert programmering i Python (2/3). IKT-teori: Grunnleggende om datamaskiners oppbygging og virkemåte. Digital representasjon av informasjon. Nettverk og kommunikasjon. Prosedyreorientert programmering: Variabler og datatyper. Input og output. Kontrollstrukturer: Sekvens, valg, og repetisjon. Strukturering og oppdeling av programmer; funksjoner og moduler. Datastrukturer: Lister, tabeller, tekststrenger, mengder, tupler og poster (dictionary). Filbehandling, persistent lagring av informasjon, og unntak (exception). Representasjon av tall, enkel prosessering og visualisering av måledata og iterativ løsning av enkle ligninger. Python som programmeringsomgivelse.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Har grunnleggende kunnskap om følgende hovedelementer i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT): Datamaskiner, digital representasjon av informasjon, algoritmer, programvare, kommunikasjon og nettverk.
Har grunnleggende kunnskap om grunnelementene i prosedyreorientert programmering.
Har grunnleggende kunnskap om prosessen fra problem til fungerende program.
Ferdigheter:
Kan anvende grunnelementene i praktisk, prosedyreorientert programmering.
Kan bruke relevante programmeringsverktøy, som IDLE eller andre syntaksdrevne editorer med semantisk feilmarkering og trinnvis utførelse med inspeksjon av variabler.
Kan for små-skala problem benytte prosessen med analyse, finne en algoritme formulert som pseudokode eller flytskjema, og deretter programmere en løsning med riktige datastrukturer for så å teste om den fungerer i Python.
Kan gjennomføre mindre programmeringsprosjekter på noen få hundre linjer kode.
Kan gjøre enkle analyser av virkemåten til IKT-systemer, for eksempel relatert til hvor sikkert systemet er.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsforelesninger, auditorieøvinger, obligatoriske øvinger og et mindre obligatorisk prosjekt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

For å bestå eksamen kreves det at hver hoveddel av eksamen bestås. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan hjemmeeksamen bli endret til muntlig eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IT1102 7.5
TDT4105 7.5
TDT4115 7.5
IT1101 3.7
IT1103 3.7
SIF8008 7.5
MNFIT111 3.7 01.01.2008
MNFIT100 3.7 01.01.2008
MNFIT101 5.0 01.01.2008
MNFIT113 3.7 01.01.2008
TDT4109 7.5 01.09.2019
TDT4127 5.0 01.09.2019
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 8
Fordypningstimer: 1

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund , Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 01.12.2020

Innlevering 01.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform og karakterskala er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form and grading system have changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU