course-details-portlet

ST1201 - Statistiske metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Teori for punktestimering, intervallestimering og hypotesetesting. Et- og to-utvalg normalfordelte
variabler basert på t-, kjikvadrat- og F-fordeling. Testing i binomisk modell. Enkel lineær
regresjon og variansanalyse for normalfordelte variabler. Modell-test (goodness of fit) og ikke-parametriske tester.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har gode kunnskaper om punktestimering, intervallestimering og
hypotesetesting, inferens for et- og to-utvalgs normalfordelte variabler og for binomisk fordelte variabler. Studenten har videre gode kunnskaper om enkel regresjonsanalyse, samt kunnskap om
variansanalyse og modell-test (goodness of fit). Studenten har kjennskap til enkelte ikke-parametriske tester.
2. Ferdigheter. Studenten kan gjenkjenne og analysere data fra enkle statistiske standardsituasjoner. Videre er studenten i stand til å kommunisere med fagstatistikere om mer kompliserte
situasjoner. Noe bruk av statistisk programvare.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Avsluttende skriftlig eksamen gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli
endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta emnet i sin helhet. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ST0201 7.5
MNFST001 7.5
MNFST101 7.5
TMA4240 3.7
TMA4245 3.7
ST6201 7.5
SIF5060 3.7 01.09.2008
SIF5062 3.7 01.09.2008
SØK1004 3.0 01.09.2008
ST0202 3.7 01.09.2008
MNFSIB1 3.7 01.09.2008
ST0103 3.7 01.09.2009
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statistikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU