ST1201 - Statistiske metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Punktestimering, intervallestimering og hypotestesting for et- og to-utvalg normalfordelte
variabler basert på t-, kjikvadrat- og F-fordeling. Testing i binomisk modell. Enkel lineær
regresjon og variansanalyse for normalfordelte variabler. Modell-test (goodness of fit) og ikke-parametriske tester.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har gode kunnskaper om punktestimering, intervallestimering og
hypotesetesting for et- og to-utvalgs normalfordelte variabler, samt for binomisk fordelte variabler. Studenten har videre gode kunnskaper om enkel regresjonsanalyse, samt kunnskap om
variansanalyse og modell-test (goodness of fit). Studenten har kjennskap til enkelte ikke-parametriske tester.
2. Ferdigheter. Studenten kan gjenkjenne og analysere data fra enkle statistiske standardsituasjoner. Videre er studenten i stand til å kommunisere med fagstatistikere om mer kompliserte
situasjoner. Noe bruk av statistisk programvare.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Avsluttende skriftlig eksamen gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli
endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

se «Læringsformer og aktiviteter».

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFSIB1 4.0 31.08.2008
MNFSIB1 3.7 01.09.2008
MNFST001 7.5
MNFST101 7.5
SIF5060 3.7 01.09.2008
SIF5062 3.7 01.09.2008
ST0103 3.7 01.09.2009
ST0201 7.5
ST0202 4.0 31.08.2008
ST0202 3.7 01.09.2008
ST6201 7.5
SØK1004 3.0 01.09.2008
TMA4240 3.7
TMA4245 3.7

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 06.12.2017 09:00 Datasal 10349 , Storhall del 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.