course-details-portlet

ST1201 - Statistiske metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Teori for punktestimering, intervallestimering og hypotesetesting. Et- og to-utvalg normalfordelte variabler basert på t-, kjikvadrat- og F-fordeling. Testing i binomisk modell. Enkel lineær regresjon og variansanalyse for normalfordelte variabler. Modell-test (goodness of fit) og ikke-parametriske tester.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har gode kunnskaper om punktestimering, intervallestimering og hypotesetesting, inferens for et- og to-utvalgs normalfordelte variabler og for binomisk fordelte variabler. Studenten har videre gode kunnskaper om enkel regresjonsanalyse, samt kunnskap om variansanalyse og modell-test (goodness of fit). Studenten har kjennskap til enkelte ikke-parametriske tester. 2. Ferdigheter. Studenten kan gjenkjenne og analysere data fra enkle statistiske standardsituasjoner. Videre er studenten i stand til å kommunisere med fagstatistikere om mer kompliserte situasjoner. Noe bruk av statistisk programvare.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Avsluttende skriftlig eksamen gir grunnlag for sluttkarakter i emnet.

Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ST0201 7.5
MNFST001 7.5
MNFST101 7.5
TMA4240 3.7
TMA4245 3.7
ST6201 7.5
SIF5060 3.7 HØST 2008
SIF5062 3.7 HØST 2008
SØK1004 3.0 HØST 2008
ST0202 3.7 HØST 2008
MNFSIB1 3.7 HØST 2008
ST0103 3.7 HØST 2009
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statistikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen (1) 100/100 C 06.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 17
SL520 Sluppenvegen 14 1
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Dato endret, mer info kommer på epost
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU