Hva kan jeg bli?

Europastudier - bachelorstudium

Hva kan du bli?

Europastudier gir deg en bred, men tematisk spisset kompetanse, som er etterspurt i både offentlig og privat sektor. Studiet gir kunnskap om hvordan EU som politisk system fungerer, om hvordan vi kan forstå og forklare dette systemet, og om Norges spesielle tilknytning til EU-samarbeidet. Studiet byr på et variert opplegg hvor du gjennom undervisning og eget arbeide øves i å utforske ulike problemstillinger, argumentere faglig, bearbeide informasjon, skrive tekster, holde muntlige presentasjoner og å jobbe både selvstendig og sammen med andre.

 

Du får også undervisningskompetanse, og etter en mastergrad og et årsstudium i praktisk pedagogisk utdanning kan du ansettes som lektor. 


Fordypning i fremmedspråk

Velger du fordypning i fremmedspråk vil du også tilegne deg språkferdigheter og kjennskap til kulturen i landene der fremmedspråket snakkes. Både språkkompetanse og kulturforståelse er viktig om du vil arbeide med internasjonale spørsmål eller i et internasjonalt miljø. En fordypning i fremmedspråk gir deg også nyttige verktøy om du ønsker å jobbe med tekst og kommunikasjon.

Fordypning i statsvitenskap

En fordypning i statsvitenskap gir deg et godt overblikk over politiske forhold både i Norge og internasjonalt. Det gir deg også trening i å bruke samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder, noe som kommer godt med om du ønsker å arbeide med utrednings- og forskningsarbeid i offentlig eller privat sektor.


Hva kan du jobbe med?

Her er et utvalg av stillinger våre studenter har fått etter endt utdanning:

 • Trainee ved Trøndelags Europakontor
 • Europarådgiver for NHO i Brussel
 • Forskningsmedarbeider ved den Koreanske Ambassade
 • Prosjektleder i Barentssekretariatet
 • Saksbehandler for NAV
 • Førstekonsulent i Moss Kommune
 • Europarådgiver for Innovasjon Norge
 • HR-rådgiver for Reinertsen
 • Rådgiver for Sogn og Fjordane Fylkeskommune
 • Saksbehandler i Lindorff AS
 • Studiekonsulent ved NTNU
 • Førstekonsulent ved Utenriksdepartementet

Vi gjør oppmerksom på at flere av jobbene forutsetter fullført mastergrad.

Studentintervju

Charlotte Eide. Foto

Head of Office / Kontorsjef ved UiB Brussels Office

Og hvis det er en ting jeg har lært i prosessen med å få jobben jeg har fått i dag, så er det at du ikke skal undervudere deg selv heller - ta en sjanse og søk - det verste som kan skje er at du får et nei.

Navn: Charlotte Eide

Utdanning: 

Mine arbeidsoppgaver:

Jobben innebærer at jeg representerer Universitetet i Bergen (UiB) i møte med EU, Europeiske samarbeidspartnere og nettverk. Jeg har også ansvar for drift av kontoret.

Kompetanse fra studiene som jeg bruker i jobben:

Det er spesielt min EU-kompetanse, de analytiske ferdighetene, skriveferdigheter og det å kunne tilegne seg kunnskap om et nytt felt relativt raskt - mye! 

Verv i studietiden:

Jeg hadde også mange verv i studietiden, f.eks. som redaktør for linjeforeningsmagasinet SerEØS, økonomiansvarlig i linjeforeningen, i programrådet, under UKA, arrangert fadderuke og vært SoMe-ansvarlig for Samfunnsviterne NTNU.

Veien til jobben etter studiene:

Som masterstudent benyttet jeg det frie semesteret til å søke praksisplasser, og jeg ble den første Traineen ved NTNUs Brusselkontor. Samtidig som jeg skrev masteroppgaven min som handlet om hvorfor universiteter har kontor i Brussel og om EUs forskning- og innovasjonspolitikk, var jeg assistent ved NTNU Alumni der jeg jobbet med med å arrangere større konferanser. Deretter gikk veien via Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) sitt Brusselkontor til kontorsjef ved UiBs Brusselkontor.

 

Johannes Gulbrandsen. Foto

Kommunikasjonsrådgiver ved Norges delegasjon til EU

Jeg bruker bredden av kompetansen fra studiene mine til å forstå Norges samarbeid med EU i en historisk kontekst.

Navn: Johannes Gulbrandsen

Utdanning: 

Hva jobber du med?

Jeg er kommunikasjonsrådgiver ved Norges delegasjon til EU, plassert i hjertet av det europeiske distriktet i Brussel. Min jobb går ut på å synliggjøre delegasjonens arbeid, både for publikummet der hjemme, samt ovenfor Brussel-miljøet. Hva det betyr er at jeg arbeider med tekst- og video-produksjon, foredragsvirksomhet, bistår under politiske besøk og arrangementer.
Som Norges største utenriksstasjon dekker EU-delegasjonen et svært bredt fagfelt og mange varierte temaer. Jeg arbeider særlig med tematikkene EFTA/EØS-samarbeidet, EØS-midlene, regionalt samarbeid, forskning, innovasjon, utdanning, digitalisering, arbeidsliv og likestilling, Justis; Schengen og migrasjon samt helsesamarbeid.
 

Hva er det beste med jobben din?

Det kuleste med jobben min er alt jeg får oppleve og lære. Jeg tenker ofte at jeg er heldig som er omgitt av så skarpe, kunnskapsrike og dyktige kollegaer som jeg er. Jeg er helt sikker på at jeg resten av livet vil huske tiden ved EU-delegasjonen som spesiell, fordi jeg hver dag jobbet med så kompetente og engasjerte mennesker med en helt unik forståelse for europeisk politikk, kultur og samarbeid.

Jeg må og få trekke fram variasjonen i alt jeg får oppleve i min stilling, både når det gjelder temaer og oppgaver. Norges delegasjon til EU mottar under normale forhold omtrent 9000 besøkende årlig. Under pandemien har dette tallet dog sunket betraktelig og for å erstatte foredragsvirksomheten har jeg opprettet en podkast hvor jeg intervjuer diplomater om deres fagfelt. I tillegg til at jeg som produsent, vert og lydteknikker får ikledd meg mange hatter og utviklet nye ferdigheter så lærer jeg masse, og opplever en variasjon på jobb jeg ikke ville vært uten. Sjekk gjerne ut «EU-delegasjon» på YouTube, Spotify eller Itunes!

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

For min del var veien fra studier til jobb relativt kort. Under mastergraden min hadde jeg arbeidet som studentpraktikant ved EU-delegasjonen et semester, det viste seg å være strategisk. Da jeg nærmet meg slutten av master-skriving og så at stillingen som kommunikasjonsrådgiver ble utlyst viste jeg at jeg hadde mye erfaring med å utføre arbeidsoppgavene stillingen krever, jeg kjente godt til hva delegasjonen ser etter og jeg utgjorde i tillegg et kjent fjes blant søkerne.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Norges delegasjon til EU er Norges største utenriksstasjon og har ansatte fra samtlige departementer med et unntak. Blant diplomatene som jobber ved delegasjonen finnes generalister og spesialister med bakgrunn fra juss eller statsvitenskap, det er dog slående få som er spesialister innen EU. Kunnskapsnivået om EUs institusjoner og politikk er selvfølgelig svært høyt, men jeg opplever fortsatt at jeg skiller meg ut som en spesialist når det kommer til EU-kompetansen min. Jeg bruker bredden av kompetansen fra studiene mine til å forstå Norges samarbeid med EU i en historisk kontekst.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Under erasmus-semesteret i Strasbourg under bachelor-graden min jobbet jeg for det internasjonale mediehuset Arte. Det er en unik arbeidserfaring å ha på CV'en som hjelper til å skille meg ut blant andre søkere. Som enhver Trondheimsstudent bør, tilbrakte jeg også en betydelig mengde tid som frivillig på Samfundet. Erfaringen fra verv som journalist, underredaktør og programleder på radio har absolutt og vært svært nyttige, både for stillingen jeg har i dag, og for praktikantjobben.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag

Kom deg ut! Dra på utveksling, jobb i utlandet, lær deg ett eller gjerne to språk. Ønsker du å være en attraktiv arbeidstaker når du er ferdig som student burde du tenke over hva du kan gjøre alt i dag. Svært mange studenter tenker at jobb får de se an når de er ferdige, da står de der ofte og har lite planlagt. Det finnes enormt mange muligheter for studenter om man bare tar seg bryet med å kikke litt. Se etter relevante sommerjobber som bygger CV'en, praktikantstillinger og språk, alltid språk. Ikke gjør tabben å gå på forelesning hver dag som om det var videregående og tenk at løpet er ferdig lagt for deg. Du må selv legge det løpet, og det er bare å starte med en gang.

Julie Flikke. Foto

Ph.d.-kandidat ved NTNU

Ikkje undervurder di eiga kompetanse!

Navn: Julie Katrine Flikke

Utdanning: 

Hva jobber du med?

Eg er tilsett som doktorgradsstipendiat ved Senter for kjønnsforsking på Institutt for tverrfaglege kulturstudiar. Her arbeider eg på prosjektet 'Internasjonalisering av akademia: Mellom politikk, diskurs og levd erfaring", som eg sjølv har utforma. I prosjektet utforskar eg konsekvensane av auka internasjonalisering på NTNU gjennom dokumentstudiar og intervju med tilsette. 
I tillegg utfører eg oppgåver knytta til undervisning av studenter for instituttet.

Hva er det beste med jobben din?

I denne jobben får eg mykje frihet til å jobbe slik eg vil og legge opp forskarprosessen slik den passar meg. Samtidig får eg god støtte og hjelp av dei andre tilsette på instituttet når eg treng det. Eg har også fått ansvar og arbeidsoppgåver som gjer at eg utviklar andre ferdigheiter enn å berre drive med akkurat mitt prosjekt.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

I innspurten av masteroppgåva mi lyste instituttet ut at dei skulle begynne på eit nytt forskingsprosjekt: Internasjonalt mangfald ved NTNU (INTMANG), og dei trengte ein vitskapeleg assistent som kunne finne informantar, gjere intervju og bidra til skriving av ein rapport. Veilederen min oppfordra meg til å søke, og eg fekk jobben før eg hadde forsvart masteroppgåva.

Under arbeidet med å gjennomføre og analysere intervju, kom eg over fleire interessante tema som ikkje fekk plass innenfor rammane av akkurat det prosjektet. Eg tok derfor ein sjans og søkte om å få skrive doktorgrad; ikkje berre om internasjonalt mangfald, men om det større teamet internasjonalisering. Under utforminga av dette prosjektet fekk eg god hjelp av dei som no er mine veiledere, og fleire tilsette på senteret støtta meg og bidro med deira kompetanse når eg bad om det. Dette fellesskapet av forskarar som har interesse av andre sitt arbeid og vil hjelpe med å drive forskinga framover, er ein viktig grunn til at eg søkte om å få fortsette på instituttet.
 

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Både i jobben som vitskapeleg assistent og i mi noværande stilling er det heilt essensielt at eg har lært å arbeide sjølvstendig, lese store mengder tekst og å skrive godt både på norsk og engelsk.

På masteren i Likestilling og Mangfald har eg også blitt trent i å være kritisk til samfunnsnormer, kultur og måten vi behandlar tema som kjønn, likestilling og integrering i dagens Norge. Eg har lært å sette meg inn i teori og bruke den på aktuelle samfunnsfenomen, og fått reflektert rundt mine eigne haldningar og oppfatningar.
Desse ferdigheitane er heilt essensielle når eg skal lese teori, velje informantar, gjennomføre intervju, sortere gjennom hundrevis av sider med dokument, og analysere empirimateriale. Utan desse ferdigheitane kunne eg ikkje hatt som mål å drive samfunnskritisk forsking.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Eg hadde fleire ulike verv under studietida, alt frå leksehjelp i Røde Kors til arrangementsorganisering, til aktiviteter med born i Redd Barna. Slike verv var ikkje direkte relevante for jobben eg søkte på, men det gjorde at eg kunne sei under jobbintervju at: eg taklar nye utfordringar og situasjonar eg ikkje har erfaring med, eg sett meg raskt inn i nye tema og oppgåver, og eg kan jobbe godt både sjølvstendig og i grupper. Derfor trengte eg ikkje å meistre alt det dei spurde om i jobbannonsen; det kunne eg jo lære meg!

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Ikkje undervurder di eiga kompetanse! Når man studerer går man rundt i ei boble med folk som kan det samme som deg, men ikkje gløym: 
- kritisk og sjølvstendig tenking
- evna til å sortere gjennom store mengder materiale og finne den viktigaste informasjonen
- å kunne skrive godt i ulike sjangrar 
- gode ferdigheiter i norsk, engelsk (og kanskje andre språk) 

Dette er nyttige ferdigheiter som ikkje alle har, og vil være ei styrke uansett kva jobb du ender opp i.

Videre studier

Når du har fullført en bachelorgrad i europastudier, er du kvalifisert til å søke opptak på flere ulike masterprogrammer.

Master i europastudier

Mange av våre studenter velger å gå videre med europastudier og tar en mastergrad i Europastudier ved NTNU. Masterprogrammet er et av NTNUs internasjonale masterprogram. Merk at internasjonale masterprogram har andre søknadsfrister enn ordinære masterprogram. For norske søkere er fristen 15. april.

Andre masterprogram

Du kan søke opptak til de tverrfaglige masterprogrammene

 

Masterprogram med spesifikke forkunnskapskrav

Fremmedspråk

Om du har valgt europastudier med 60 stp. fremmedspråk kan du gå videre med fremmedspråket ditt og ta en mastergrad i engelsk, tysk eller fransk ved NTNU.

Fra 2023/24: Blir det endret krav for opptak til master i engelsk. Endringene innebærer at studenter som har fullført en bachelorgrad i europastudier med engelsk ikke lenger vil kvalifisere for opptak til masterprogrammet i engelsk uten å ta ekstra studiepoeng i engelsk. For å kvalifisere til opptak til master i engelsk, vil de nå trenge henholdsvis:

 • 37,5 sp Engelsk. for opptak i Engelsk.

Dette er i tillegg til de 60sp som er obligatorisk i bachelorgraden i europastudier med engelsk.  

Statsvitenskap 

Hvis du har fullført en bachelor i europastudier med 60 studiepoeng innen statsvitenskap og samfunnsvitenskapelig forskningsmetode (SOS1002) kvalifiserer du også for opptak til

*Studenter med studieretning innen fremmedspråk vil kvalifisere for opptak til master i læring i arbeidsliv og samfunn ved å ta innføring i vitenskapsteori og forskningsmetode (PED1005) som valgfritt emne i graden.

Du har altså mange muligheter med en bachelor i europastudier!

Ressurspublisering

Head of Office / Kontorsjef ved UiB Brussels Office

Navn: Charlotte Eide

Utdanning: 

Arbeidssted: UiB Brussels Office

"Og hvis det er en ting jeg har lært i prosessen med å få jobben jeg har fått i dag, så er det at du ikke skal undervudere deg selv heller - ta en sjanse og søk - det verste som kan skje er at du får et nei."

Kommunikasjonsrådgiver ved Norges delegasjon til EU

Navn: Johannes Gulbrandsen

Utdanning: 

Arbeidssted: Norges delegasjon til EU

"Jeg bruker bredden av kompetansen fra studiene mine til å forstå Norges samarbeid med EU i en historisk kontekst."

Ph.d.-kandidat ved NTNU

Navn: Julie Katrine Flikke

Utdanning: 

Arbeidssted: NTNU

"Ikkje undervurder di eiga kompetanse!"

Seniorrådgiver ved NTNU

Navn: Ane Maritdatter Alterhaug

Utdanning: 

Arbeidssted:  Institutt for historiske studier på NTNU

"Vær nysgjerrig på ulike muligheter som byr seg, det er ikke sikkert at en karrierevei er "rett fram"."

Rådgiver i EUs delegasjon til Norge

Navn: Markus Sebastian Hole

Utdanning: 

Arbeidssted: EUs delegasjon til Norge

"Det kan virke skummelt å bryte opp fra den vante studiehverdagen, men man får så utrolig mye igjen for å reise ut. Liker man seg ikke, kan man alltids reise hjem uansett."

Førstekonsulent ved NTNU

Navn: Ingrid Lønset Solemdal

Utdanning: 

Arbeidssted: NTNU

"Gjør noe mer ut av studietida di enn å bare studere. Skaff deg et verv på Samfundet og ha det gøy - kanskje lærer du noe om å sitte i et styre eller organisere arrangementer også. Husk at noe erfaring er bedre enn ingen erfaring."

Vitenskapelig assistent ved NTNU

Navn: Kristine Graneng

Utdanning: 

Arbeidssted: NTNU

"Følg interessene dine! Om noe virker spennende, så fordyp deg i det. For å få en jobb man trives i, tror jeg det er helt avgjørende at man også velger å gjøre ting man liker på veien dit."

Seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå (SSB)

Navn: Anna-Lena Keute

Utdanning: 

Arbeidssted: 

"Det beste med jobben min er at arbeidsoppgavene er spennende og veldig varierte. Det er stadig nye utfordringer og gode muligheter for egen kompetanseutvikling. Jeg lærer stadig noe nytt!"

Førstekonsulent hos NAV Arbeid og Ytelser

Navn: Vibeke Mjøsund

Utdanning:

Arbeidssted: NAV Arbeid og Ytelser (Forvaltningsenheten)

" Studer det du liker og har interesse for. Ikke bekymre deg for mye, men ta rasjonelle valg basert på det du liker."

Humanistisk kompetanse og jobbmuligheter

Karrieren starter i studietiden – bruk mulighetene!

Hva ønsker du å bruke utdannelsen din til? Hvilke muligheter kan humanistisk kompetanse gi deg i arbeidslivet?

Få hjelp til å reflektere over egen kompetanse eller bli inspirert av hva tidligere studenter har erfart i overgangen til arbeidslivet. Du kan lese om:

 • Humanistisk kompetanse
 • Arbeidslivsrelevans i studiene 
 • Forskjeller i arbeidslivet med bachelor eller master
 • Tips for jobbsøking
 • Verv og frivillig arbeid i studietiden
 • Noen vanlige bransjer for humanister
 • Det å starte egen bedrift

Kompetanse og jobbmuligheter