course-details-portlet

PED1005 - Innføring i vitenskapsteori og forskningsmetode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i vitenskapsteori, kvantitative og kvalitative forskningsmetoder og statistikk. Sentralt i emnet står de ulike forskningsmetodiske tilnærminger som anvendes i pedagogikk, rådgivningsvitenskap og voksnes læring og de vitenskapsteoretiske grunnlaget de bygger på. Emnet tar for seg planlegging og gjennomføring ulike former for undersøkelser, analyse av innsamlede og foreliggende data, samt presentasjon og rapportering av resultater ved kvalitative og kvantitative undersøkelser. I statistikkdelen legges hovedvekten på grunnleggende begreper og symboler som brukes i deskriptiv statistikk.

Læringsutbytte

Studenten
- skal ha grunnleggende kunnskaper i ulike vitenskapsteoretiske tradisjoner og deres føringer på forskningsmetodikk.
- skal ha grunnleggende kunnskaper om sentrale kvantitative og kvalitative forskningsmetoder som brukes innenfor fagområdene pedagogikk, voksnes læring og rådgivningsvitenskap.
- skal også ha grunnleggende kjennskap til kvalitetskriterier ved forskning og forskningsetikk ved samfunnsvitenskapelig metode
- skal kunne vurdere hvilke implikasjoner valg av metode har for utvalg, datainnsamlingsmetoder og analyser
- skal kunne forstå og kritisk vurdere og tolke andres og egen forskning, samt rapportere forskningsfunn.
-skal kunne planlegge og gjennomføre en enkel vitenskapelig undersøkelse.

Læringsformer og aktiviteter

3 timer undervisning pr. uke

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Til emnet er det knyttet et pensum på 500 sider.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 1

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 15.12.2020

Innlevering 15.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100 A

Utlevering 10.06.2021

Innlevering 10.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU