PED1005 - Innføring i vitenskapsteori og forskningsmetode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en elementær innføring i vitenskapsteori, kvantitative og kvalitative forskningsmetoder og statistikk. Studentene får kjennskap til hva som kjennetegner ulike forskningsmetodiske retninger som anvendes i pedagogikk, hvordan de utøves, hvilke krav man stiller til utøvelsen i praksis, og det vitenskapsteoretiske ideal de bygger på. Studentene skal bli kjent med hvordan en planlegger og gjennomfører ulike former for undersøkelser, hvordan å analysere innsamlede data, samt hvordan en presenterer resultatene fra kvalittive og kvantitative undersøkelser. I statistikkdelen legges hovedvekten på grunnleggende begreper og symboler som brukes i deskriptiv statistikk.

Læringsutbytte

Studentene har kunnskap om:
- Grunnleggende begreper innen vitenskapsteori, kvantitative og kvalitative forskningsmetoder og statistikk.
- Ulike samfunnsfaglige forskningsmetoder og vitenskapelige og etiske krav til samfunnsfaglige undersøkelser.
- Innholdet i sentrale metodiske tilnærminger og analyseteknikker.
- Hvordan planlegge og gjennomføre en enkel forskningsoppgave.

Læringsformer og aktiviteter

3 timer undervisning pr. uke

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Til emnet er det knyttet et pensum på 500 sider.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 04.12.2017 09:00 Datasal 10349 , Storhall del 2
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.