Hva lærer jeg

Europastudier - bachelorstudium

Hva lærer du?

Om bachelorstudiet

Hva er bakgrunnen for dagens EU? Hvilke utfordringer oppstår når 27 ulike nasjoner skal komme frem til en felles politikk? Hvilke konsekvenser har det europeiske samarbeidet for Norge?

Beslutninger som tas i EU har stor betydning for det norske samfunnet. Europastudier gir deg grunnleggende innsikt i det europeiske samarbeidet og hvilken betydning dette har for Norge. Dette er ettertraktet kunnskap både i Norge og internasjonalt. Bachelorgraden i europastudier gir deg også mange muligheter til å legge opp studieløpet ditt selv. Du kan velge å fordype deg i et fremmedspråk eller i statsvitenskap. I tillegg er det satt av et helt semester til at du kan reise på utveksling.

Hva lærer du?

I løpet av graden lærer du om EU, europeiske relasjoner og den europeiske integrasjonsprosessen etter 1945. Du vil også lære om norsk politikk, internasjonale relasjoner og europeisk kulturhistorie. Samtidig vil du utvikle evnen til å analysere samfunnet rundt deg gjennom historiske og statsvitenskapelige tilnærminger til politikk og samfunnsliv både på nasjonalt og internasjonalt nivå. 

Gjennom programmets overordnede tema: "Det differensierte Europa: integrasjon, samarbeid og konflikt" får du en unik innsikt i dagens Europa. Du vil få trening i å drøfte aktuelle problemstillinger, og i å formidle kunnskap både skriftlig og muntlig.

Hvorfor studere europastudier ved NTNU?

Europastudier er et relativt lite miljø, noe som gjør at det er nær kontakt mellom forskningsmiljøet og studentene. Vi har tett kontakt med andre innen fagområdet og får ofte besøk utenfra fra aktører både i akademia og næringslivet. Om du er interessert i å ta en mastergrad, tilbyr vi også Norges eneste mastergrad i europastudier.

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet, forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Europastudier med engelsk, fransk, spansk og tysk

Bachelorkandidatene

 • har nyansert kunnskap om Europa og den europeiske integrasjonens utvikling i en internasjonal kontekst fra 2. verdenskrig og fram til i dag
 • har innsikt i statsvitenskapelige tilnærminger til politisk virksomhet i og mellom samfunn på nasjonalt og internasjonalt nivå
 • har kunnskap om det valgte fremmedspråket og dets kultur
 • har kunnskap om sentrale tema, problemstillinger, teorier og metoder innenfor programmets fagområder

Europastudier med statsvitenskap

Bachelorkandidatene

 • har nyansert kunnskap om Europa og den europeiske integrasjonens utvikling i en internasjonal kontekst fra 2. verdenskrig og fram til i dag har innsikt i statsvitenskapelige tilnærminger til politisk virksomhet i og mellom samfunn på nasjonalt og internasjonalt nivå
 • har kunnskap om ulike samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder
 • har kunnskap om sentrale tema, problemstillinger, teorier og metoder innenfor programmets fagområder

Generell kompetanse

Europastudier med engelsk, fransk, spansk og tysk

Bachelorkandidatene

 • har kunnskap om relevante faglige, yrkes- og samfunnsmessige problemstillinger
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter i tråd med faglige krav og retningslinjer
 • kan formidle faglig innsikt og føre dialog med mennesker med ulik fagbakgrunn om erfaringer og problemstillinger knyttet til fagområdet, også på det valgte fremmedspråket

Europastudier med statsvitenskap

Bachelorkandidatene

 • har kunnskap om relevante fag-, yrkes- og samfunnsmessige problemstillinger
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter i tråd med faglige krav og retningslinjer
 • kan formidle faglig innsikt og føre dialog med mennesker med ulik fagbakgrunn om erfaringer og problemstillinger knyttet til fagområdet

Ferdigheter

Europastudier med engelsk, fransk, spansk og tysk

Bachelorkandidatene

 • kan presentere og drøfte faglige problemstillinger for å gjøre seg opp og begrunne meninger og valg
 • kan holde seg oppdatert om utviklingen på sitt fagfelt og oppdatere sin språklige kompetanse
 • kan bruke statsvitenskapelige tilnærminger for å forstå hvordan våre samfunn er bygd opp og fungerer
 • kan kommunisere på det valgte fremmedspråket skriftlig og muntlig
 • kan anvende relevant fagkunnskap og metode til å løse problemer i relevante jobber og videre studier

Europastudier med statsvitenskap

Bachelorkandidatene

 • kan presentere og drøfte faglige problemstillinger for å gjøre seg opp og begrunne meninger og valg
 • har ferdigheter til å resonnere rundt bruken av samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder
 • kan holde seg oppdatert om utviklingen på sitt fagfelt
 • kan bruke statsvitenskapelige tilnærminger for å forstå hvordan våre samfunn er bygd opp og fungerer
 • kan anvende relevant fagkunnskap og metode til løsning av problemer i relevante jobber og videre studier