Språk og kommunikasjon i organisasjoner og profesjoner (SKOP)

Språk og kommunikasjon i organisasjoner og profesjoner (SKOP)

Opptakssituasjon. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Anvendt språkvitenskap har tradisjon for praksisnær forskning på skriftlig og muntlig kommunikasjon i ulike kontekster, og ved Senter for faglig kommunikasjon (SEKOM) forsker vi på språklige og kommunikative praksiser knyttet til profesjonsutøvelse og arbeidsliv.  Forskergruppen for språk og kommunikasjon i organisasjoner og profesjoner (SKOP) samarbeider med aktører både innenfor og utenfor universitetssektoren, i både privat og offentlig sektor, og har ofte et aktivt samarbeid med profesjonsutøvere i ulike yrker. Med utgangspunkt i et sosiokulturelt perspektiv på språk og kommunikasjon er vi opptatt av å forstå kommunikative praksiser i lys av de sammenhengene de inngår i. Forskningen søker å bygge bro mellom kommunikative praksiser og de samfunnsmessige diskursene som omkranser dem og som de inngår i.

I forskningen har vi jobbet mye med helse- og velferdssektoren, men har også hatt prosjekter i industri, politi, høyere utdanning, oversettelse og tolkemediert praksis, m.m. Vi samarbeider med Open landscapes, som samler forskere innenfor sosiolingvistikk, og med forskerne som deltar i Diskursseminaret. Masterstudenter i Master i språk og kommunikasjon i profesjoner (MSKIP) inviteres til å delta på seminarer, f. eks. for å presentere sine prosjekter.