Bakgrunn og aktiviteter

Jag är professor i tegnspråk og tolking vid Institutt for språk og litteratur. Jag har en filosofie doktorsexampen (PhD) i Teckenspråk från Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet, och är dessutom utbildad teckenspråkstolk.

Jag är seksjonskoordinator för Seksjon for tegnspråk og tolking, och undervisar på vår BA i norsk tegnspråk. Där undervisar jag huvudsakligen på delkurser om språk, kommunikation, professionsetik och tolkteori.

Forskningsintressen

- Teckenspråkslingvistik, med ett särskilt intresse för teckenspråk producerat under simultantolkning.

- Korpusbaserad forskning på tecknade språk.

- Diskursstruktur och kohesion i tecknade språk.

- Teckenspråkstolkning, och samarbete och förtroendeskapande åtgärder mellan tolkar och döva.

- Andraspråksinlärning av tecknade språk (för dem som har ett talat språk som förstaspråk).

• Sedan 2014 är jag aktiv i Trondheim, och forskat dels på hur teckenspråkstolkar rör sig i rummet – och genom detta förkroppsligar konceptuella metaforer – dels på andraspråksinlärning av norskt teckenspråk av hörande tolkstuderande.

Forskningsprojekt i urval

• Just nu samarbetar jag med Dr Rachel McKee, från Auckland, Nya Zeeland, där vi tillsammans genomför parallella projekt i Norge och Nya Zeeland. Projektet heter "Tolker som agenter for språkpolitikk".

• Under 2012-2014 hade jag forskningsanslag från Vetenskapsrådet i Sverige för projektet "Teckenspråkets rumsliga dimension vid simultantolkning."

• Under 2010-2012 var jag en av de forskare som deltog i det EU-finansierade forskningsprojektet MEDISIGNS - Medical Sign Language & Interpreter Training: http://www.medisignsproject.eu/MEDISIGNS/About_MEDISIGNS.html  Projektet hade deltagare från Irland, Cypern, Polen, Sverige och Storbritannien.

Redaktionsuppdrag

Member of the editorial board of Deaf Worlds, 2003–2005.

Member of the editorial board of the International Journal of Interpreter Education from 2009–.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Haualand, Hilde; Nilsson, Anna-Lena; Raanes, Eli. (2018) Tolking - språkarbeid og profesjonsutøvelse. Gyldendal Akademisk. 2018. ISBN 978-82-05-49528-9.

Del av bok/rapport

 • Nilsson, Anna-Lena. (2018) Att tolka från ett tecknat till ett talat språk. Tolking - språkarbeid og profesjonsutøvelse.
 • Nilsson, Anna-Lena. (2018) Foreward. Sign Language interpreting- Theory and practice.
 • Raanes, Eli; Haualand, Hilde; Nilsson, Anna-Lena. (2018) Tolker og tolking - en introduksjon. Tolking - språkarbeid og profesjonsutøvelse.
 • Nilsson, Anna-Lena. (2016) Interpreting from signed language into spoken language: The skills and knowledge needed to succeed. To say or not to say – challenges of interpreting from sign language to spoken language. Proceedings of the 23rd EFSLI Conference, Warsaw, Poland, 11th–13th September 2015..

Andre

 • Nilsson, Anna-Lena. (2018) Continuing Professional Development (CPD) – continuing to develop your skills. Nordic Seminar 2018 "Theory in practice - Practice in theory: Bridgning the gap between researchers and practitioners" . Sveriges teckenspråkstolkars förening (STTF); Umeå. 2018-02-22 - 2018-02-25.
 • Nilsson, Anna-Lena. (2018) Hva gjør en professor i tegnspråk og tolking?. Tiltredelsesseminar . Institutt for språk og litteratur, NTNU; Trondheim. 2018-08-17 - 2018-08-17.
 • Nilsson, Anna-Lena; Myriam, Vermeerbergen. (2018) "Signed Language Linguistics: Taking Stock" Part 1 – Introducing the (history of the) field. International Congress of Linguists ICL20 . The Permanent International Committee of Linguists; Cape Town International Convention Centre (CTICC). 2018-07-02 - 2018-07-06.
 • Nilsson, Anna-Lena. (2016) Expressing time through space: Embodying conceptual metaphors in an L2. ISGS7 International Society for Gesture Studies Conference . International Society for Gesture Studies; Paris. 2016-07-18 - 2016-07-22.
 • Nilsson, Anna-Lena. (2016) Teaching L2-interpreters to embody conceptual metaphors: A way to future-proof signed language interpreting?. Critical Link 8 . Heriot Watt University; Edinburgh. 2016-06-29 - 2016-07-01.
 • Nilsson, Anna-Lena; Ferrara, Lindsay Nicole. (2016) Meaningful use of space: easy or hard for hearing L2 learners?. TISLR12 . La Trobe University; Melbourne. 2016-01-04 - 2016-01-07.