Forskning ved Institutt for språk og litteratur

Forskning ved Institutt for språk og litteratur

Forskningsaktiviteten på instituttet spenner over et bredt spekter av emner innenfor områdene språk, litteratur, kultur og kommunikasjon. 

Språkforskningen omfatter blant annet syntaks, morfologi, fonetikk og fonologi, semantikk og pragmatikk, sosiolingvistikk og oversettelse, dialekter, språkutvikling, andrespråksinnlæring, språkvansker og språkskader samt forskning på tegnede språk og tolking.

De ansatte innenfor litteraturstudier er spesialister på nordisk, tysk, fransk, engelsk og spanskspråklig litteratur i tillegg til allmenn litteraturvitenskap. Forskningen tar for seg en lang rekke emner fra ulike epoker, fra tidlig moderne tid til nåtid.

Innen kulturstudier fokuserer forskningen på de politiske og populære kulturene til fransk-, spansk-, tysk- og engelskspråklige land verden over, og forskere anvender perspektiver som affektteori, erindringsteori, idehistorie, postkoloniale studier, politisk historie og mediestudier.

Kommunikasjonsforskningen har en tverrfaglig, problembasert innfallsvinkel til studiet av muntlige og skriftlige kommunikative praksiser og utføres ved Senter for faglig kommunikasjon (SEKOM).


Bilde språkforskning

Språkforskning


Prosjekter

Prosjekter

Publikasjoner

Forskning Bilde nettbasert språklæring

Nettbasert språklæring


Mini calevent portlet

Det skjer ved ISL