SKUV: Skolebasert kompetanseutvikling i vurdering

Forskning – Institutt for lærerutdanning

SKUV: Skolebasert kompetanseutvikling i vurdering

Trøndelag fylkeskommune (TRFK) og NTNU har inngått en avtale om tiltak rettet mot skolebasert kompetanseutvikling i vurdering (SKUV). Avtalen omfatter samtlige videregående skoler i fylket, og går over fire år. 


Skolebasert kompetanseutvikling – SKUV

Skolebasert kompetanseutvikling er en utviklingsprosess for skolene som deltar. Prosessen er avhengig av at skolene, med ledelse og lærere, er aktive med dette arbeidet på arbeidsplassen. Forskergruppen kartlegger skolenes behov og ståsted før aktivitetene settes i gang i tett dialog med skoleledelsen. Skoleledelsens nærvær i dette arbeidet støtter en profesjonell vurderingskultur blant lærerne, og at vurderingskompetansen utvikles i et lærende fellesskap.


Kompetansetiltak

Hensikten er at skolen som praksisfellesskap skal utvikle kunnskap og forståelse for profesjonsutvikling av vurdering. Et sentralt mål er å bidra til å utvikle vurderingskompetanse gjennom praktisk handling i de enkelte fag/fagområder. Det legges tre premiss til grunn for tiltaket:

 1. krav fra myndighetene at vurdering skal være et redskap for læring underveis i læringsprosessen
 2. omfattende støtte i skoleforskning
 3. studier av vurderingspraksiser i norsk skole viser at det er behov for fagdidaktisk kompetanse for å videreutvikle skolenes og lærernes vurderingspraksiser

SKUV og videreutdanning (kort video)

SKUV og videreutdanning (lang video)

Skoleledelsens rolle (video)


Mål

Målet med prosjektet er å utvikle modeller til drift av og forskning på skoleutvikling som bidrar til styrket vurderingskompetanse og god vurderingspraksis i videregående opplæring.

Prosjektet vil innhente ny kunnskap om hvordan vi kan styrke læreres samarbeid om vurdering i videregående opplæring, og om hvordan faglig læring, vurdering og grunnleggende ferdigheter best kan integreres. Spesielt vil forskning på yrkesfaglig studieretning være sentralt i prosjektet.


Ressurser

Under finner du en oversikt over aktuelle ressurser om vurdering for læring. Ressursene vil være aktuelle for alle skoler med ungdomstrinn og videregående opplæring, blant annet deltakerne i skolebasert kompetanseutvikling. 


Viktige datoer


Fremdrifts- og tidsplan


Erfaringskonferanse

 • Authentic assessment for life competence v/ Professor Gavin Brown, University of Auckland
 • Skoleledelse: Verdal, Selbu og Røros
 • Dekom: UH, Fylkesmann og skoleeier
 • Dybdelæring i en digital tid v/ Øystein Gilje, førsteamanuensis Universitetet i Oslo
 • Forskning i SKUV: SKUV som kompetanseutviklingsmodell i videregående skole. Hva vet vi så langt? v/ Gunnar Engvik, dosent NTNU og Lise Vikan Sandvik, førsteamanuensis NTNU
 • Vurdering av muntlige ferdigheter i fagene norsk, samfunnsfag og religion v/ Tormod Wist og Andreas Einan, Malvik videregående skole
 • Skolebasert kompetanseutvikling i vurdering v/ Ronald Lindberg, Atle Ivar Stølhaug og Ragnhild Hynne
 • Elevene skal føle mestring og forstå sammenhengen mellom fellesfag og programfag v/ Bjørnar Skjevdal, Meldal vgs
 • Vurdering av praktisk arbeid i elektrofag v/ Per-Otto Larsen og Helge Larsen, Malvik vgs
 • Effektive tilbakemeldinger i helse og oppvekst? v/ Grete Nessø, Linn-Eva Kolstad, Aina Engan Døhl, Røros vgs
 • Undersøkende undervisning i kjemi v/ Ingrid Bruvoll, Skjetlein vgs

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere-logo

SKUV - Skolebasert kompetanseutvikling i vurdering

Andre tilknyttet prosjektet

Andre tilknyttet prosjektet

Julie Leonardsen, ph.d.-stipendiat

Julie er ph.d.-stipendiat tilknyttet fagenhet for yrkesfag, skoleutvikling og skoleledelse. I doktorgradsarbeidet skal hun følge organiseringen og gjennomføringen av SKUV-prosjektet på en ren yrkesfaglig videregående skole. Hun skal undersøke hvordan yrkesfaglærere forstår og praktiserer vurdering for læring og i hvilken grad SKUV påvirker deres vurderingskompetanse.

Kristin Tønnessen, masterstudent - Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon

Denne studien undersøker hvordan lærere og elever i to klasser på engelsk yrkesfag tolker kompetansemål, læringsmål og vurderingskriterier. Har de samme forståelse for hva som skal læres, eller tolkes dette ulikt? Hun vil også innhente informasjon om hvordan skriftlige vurderinger blir tolket, samt undersøke hva i klasserommet og lærernes situasjon som kan true validitetskjeden.

Susanne Dyrstad, masterstudent - Lektorutdanningen i realfag

Denne studien har fokus på etterarbeid med skriftlige prøver og elevens læring i biologi. Hun vil blant annet undersøke hvordan elevene opplever at samtale mellom dem og lærer etter prøvesituasjon kan påvirke deres forståelse i faget.

Kine Brattland, masterstudent - Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon

Kine vil i arbeidet med masteroppgaven undersøke hva lærere gjør for å validere vurdering av muntlighet i engelsk.

Hilde Betten, masterstudent - Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon

Hensikten er å finne ut hvordan man kan bruke medelevvurdering effektivt og finne ut hva elever i engelsk på ungdomsskolen synes om denne måten å få formativ vurdering på.

Oda Aasmundstad Sommervold

Denne studien undersøker hvordan elever involveres i vurderinga av muntlige ferdigheter i engelsk i videregående skole.