BULKIS: Forskningsgruppen Barn og unges livskvalitet i skole og oppvekst

Forskning – Institutt for lærerutdanning

BULKIS: Forskningsgruppen Barn og unges livskvalitet i skole og oppvekst

Barn og unge forsømmes av forskere. Forskningsgruppen BULKIS har som mål å frembringe forskningsbasert kunnskap om barn og unges livskvalitet i skole og oppvekst. Sentralt for forskningsgruppen er barn og unges egne perspektiv og pedagogiske og spesialpedagogiske spørsmål omkring barn og unges liv i skole og oppvekst.

Forskningsgruppen har to hovedfunksjoner:

1) utvikling av et sterkt forskningsmiljø på området barn og unges livskvalitet. Forskningsgruppen sikter mot å skape et miljø med rom for øvrige deltakere blant de vitenskapelige ansatte, masterstudenter, stipendiater og post doc.

2) utvikling av felles forskningsprosjekt med delprosjekter. Gruppen har et felles forskningsprosjekt knyttet til spørsmål om hva barn og unge oppfatter som livskvalitet og hvilken betydning livskvalitet har for skolegang, for læring (formelt, institusjonelt) og om forholdet mellom livet i og utenfor skolen: Hva betyr livskvalitet for skoleliv og skoleliv for livskvalitet? Det dreier seg om erfaringer av for eksempel tilhørighet, vennskap, lek og fritid, digitale og sosiale medier, vurderingspraksiser m.m. Prosjektet bygger på ulike metodiske og teoretiske tilnærminger til feltet. Prosjektet har fokus på barn og unge i både bynære skoler og skoler på bygda. Prosjektet bygger på ideen om at vi skal forske med og ikke bare på elever, barn og unge.

Prosjekt

Den flyktningekompetente lærer

Engasjement og verdsetting blant unge

person-portlet

Medlemmer av forskningsgruppe