Bakgrunn og aktiviteter

Jeg underviser i yrkesfagspedagogikk og forsker på skole og utdanningssystemer nasjonalt og internasjonalt. Særlige interessefelt er makt, skoleorganisering, sosial ulikhet, oppvekstbetingelser og politiske intervensjoner.

Skolen er en del av velferdssamfunnet. Vi lever i en kunnskapsnasjon hvor alle samfunnsborgerne har rett på en god utdanning. Utdanningen av befolkningen er et viktig element for å nå flere demokratiske idealer knyttet til medborgerskap, samfunnsdeltakelse, og samfunnsmedlemmenes rettigheter og plikter. Dette gjør at skolen er helt sentral for det norske samfunnet. Samtidig fører dette til at skolen representerer noen verdier og idéer om hvordan samfunnet skal organiseres. Skolepolitikken i Norge handler på mange måter om å sikre alle like sjanser i samfunnet gjennom like rettigheter til utdanning. Samtidig ser vi at dette er vanskelig å få til når familiebakgrunnen til elevene påvirker hvor godt de gjør det på skolen. Dette strider mot idéene om et rettferdig skolesystem. Min forskning er inspirert av disse motsigelsene. Jeg er opptatt av å stille grunnleggende spørsmål: Hva er det skolen representer? Hva definerer skolens samfunnsoppdrag? Hva er lærerens oppgave i skolen? Gjennom å utforske skolen som noe annet enn en nøytral kunnskapsprodusent, får jeg muligheten til å være kritisk til alle de forventningene som stilles til lærerne og skolen som institusjon og å utforske samspillet mellom disse.

Smeplass er leder for forskningsgruppa Inequality, Welfare and Organization

 

Pågående prosjekter

Unequal Childhood

Innhold og relevans i yrkesfaglærerutdanningen

Lærerutdanning i endring

Skole- og barnekultur

Kvalitet i veiledning og vurdering for yrkesfaglærerutdanning

 

Undervisning:

DID3201 - Yrkesdidaktisk arbeid i et organisasjons- og samfunnsperspektiv

LÆR1000 - Kunnskap, læring og danning i lærerprofesjonen

EDU3216 - Dokumentasjon av yrkesfaglig og yrkesdidaktisk arbeid, masterprogrammet i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon, studieretning yrkesfag

YFL4303 - Profesjonsfag, pedagogikk og yrkesdidaktikk: Skolen i samfunnet, Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

PED 3 - PPU4603 - Pedagogikk 3, lektorutdanningen

PEL 2 - LGU52012 - Pedagogikk og elevkunnskap 2, grunnskolelærerutdanningen MGLU (5-10)

PEL 4 - LGU53002/LGU13002 - Pedagogikk og elevkunnskap 4, grunnskolelærerutdanningen GLU

PED1005 - Innføring i vitenskapsteori og forskningsmetode

PED1006 - Pedagogisk sosiologi

PED2001 - Pedagogikk i samfunnsperspektiv

PED3513 - Lærerliv, utdanning og demokrati

PED3520 - Democracy and education

SOS3503 - Kultur- og mediesosiologi

EDU3218 - Yrkesdidaktisk arbeid og ledelse i et organisasjons- og samfunnsperspektiv

SOS1001 - Samfunnsteori

SOS1016 - Sosiologi og samfunn

SOS2900 - Bacheloroppgave i sosiologi

SOS3001 - Sosiologisk teori

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Jakobsen, Thomas Sætre; Andresen, Silje Aurora; Smeplass, Eli; Henriksen, Ida Marie; Refstie, Hilde. (2019) New University Norway og ProtestPub. Universitetskamp.

Rapport/avhandling

 • Smeplass, Eli. (2018) Konstruksjonen av den problematiske lærerutdanningen. Lærerutdanningen i et institusjonelt og politisk landskap. 2018. ISBN 978-82-326-3448-4.
 • Røkkum, Nina Helen Aas; Smeplass, Eli; Tjora, Aksel. (2016) En undersøkelse av begrepet "science capital" og dets relevans for norsk kontekst. På oppdrag fra Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. 2016.
 • Røkkum, Nina Helen Aas; Smeplass, Eli; Tjora, Aksel. (2016) En vurdering av begrepet "science capital" og dets relevans i norsk kontekst. 2016.
 • Levang, Lisbeth Elvira; Skaar, Marianne; Smeplass, Eli; Torp, Thomas; Tjora, Aksel. (2014) Evaluering av Trondheim kommunes kulturfond. 2014.
 • Smeplass, Eli. (2012) Den norske kjønnsforskningen. Forskning, politikk, diskurser og makt. 2012.

Andre

 • Smeplass, Eli. (2019) How to survive the PhD period. PhD lunch meeting . Institutt for sosiologi og statsvitenskap; 2019-05-08.
 • Smeplass, Eli. (2019) Hva er den gode lærer?. Festmøte i Trondheim Polytekniske forening . Trondheim Plytekniske forening; NTNU Kalvskinnet. 2019-11-12.
 • Smeplass, Eli. (2019) Hva er den gode lærer?. Gløshaugen Akademiske Klubb (GAK) . Hein Johnson; Gløshaugen Østre. 2019-09-19.
 • Smeplass, Eli. (2019) Hva er en god lærer?. Gemini [Internett]. 2019-05-08.
 • Smeplass, Eli. (2019) Kampen for et bedre universitet. Kritisk tenkning og "langsom forskning" i tellekantens tid . Senter for tverrfaglig kjønnsforskning; Oslo. 2019-03-21 - 2019-03-21.
 • Smeplass, Eli. (2019) Konstruksjonen av den problematiske lærerutdanningen - mellom tilpasning og motstand. Friminuttet - NTNU Universitetsbiblioteket . NTNU Universitetsbiblioteket Lysholm; Trondheim. 2019-02-21 - 2019-02-21.
 • Smeplass, Eli. (2019) ProtestPub The future university: Useless knowledge and anxiety culture?. Debattpanel . New University Norway; Lokal Bar, Trondheim. 2019-06-17 - 2019-06-17.
 • Smeplass, Eli. (2019) The Norwegian Educational System and Recent Trends. Guest lecture SOS2501 Norwegian Society . Institutt for sosiologi og statsvitenskap; Dragvoll. 2019-10-16.
 • Smeplass, Eli. (2018) Manufacturing a Teacher Crisis: the Case of the Norwegian Teacher Education. Forschungskolloquium "Soziologie" . Kultur- und Sozialweissenschaftliche Fakultät; Luzern. 2018-03-20.
 • Smeplass, Eli. (2018) Sosiologiske perspektiver på utdanningsorganisasjoner. Sosiologifestivalen 2018 . Trøndersosiologene; Dokkhuset. 2018-10-02.
 • Smeplass, Eli. (2015) Bytter pugging med flashmob. www.sosiologen.no [Fagblad]. 2015-11-24.
 • Smeplass, Eli. (2015) Lærerliv i teori og praksis - En studie av sammenheng og løse koblinger mellom lærerutdanning og skolen. Sosiologifestivalen 2015 . Trøndersosiologene; Dokkhuset, Trondheim. 2015-09-03 - 2015-09-03.