Bakgrunn og aktiviteter

Skolen er en del av velferdssamfunnet. Vi lever i en kunnskapsnasjon hvor alle samfunnsborgerne har rett på en god utdanning. Utdanningen av befolkningen er et viktig element for å nå flere demokratiske idealer knyttet til medborgerskap, samfunnsdeltakelse, og samfunnsmedlemmenes rettigheter og plikter. Dette gjør at skolen er en hjørnestein for det norske samfunnet. Samtidig fører dette til at skolen representerer noen verdier og idéer om hvordan samfunnet skal organiseres. Skolepolitikken i Norge handler på mange måter om å sikre alle like sjanser i samfunnet gjennom like rettigheter til utdanning. Samtidig ser vi at dette er vanskelig å få til når familiebakgrunnen til elevene påvirker hvor godt de gjør det på skolen. Dette strider mot idéene om et rettferdig skolesystem. Min forskning er inspirert av disse motsigelsene. Jeg er opptatt av å stille grunnleggende spørsmål: Hva er det skolen representer? Hva definerer skolens samfunnsoppdrag? Hva er lærerens oppgave i skolen? Gjennom å utforske skolen som noe annet enn en nøytral kunnskapsprodusent, får jeg muligheten til å være kritisk til alle de forventningene som stilles til lærerne og skolen som institusjon og å utforske samspillet mellom disse.

 

Prosjekter

Unequal Childhood

Prosjektet er organisert som en integrert forskningsparaply med ett delprosjekt i samarbeid med Trondheim kommune og ett nordisk delprosjekt i samarbeid med universitetet i Tammerfors.

En viktig målsetning med forskningen er å studere økonomiske, politiske og institusjonelle rammebetingelser for barn og unges oppvekst. Per i dag savnes det systematiske kartlegging og analyse av sosial ulikhet i barn og unges oppvekst og levekår etter årtusenskiftet i Trondheim. I Trondheimsdelen av prosjektet er ambisjonen å styrke samarbeidet mellom NTNU og Trondheim kommune på et område der kunnskapsgrunnlaget er ujevnt i forhold til andre norske storbyer. Her er vi både opptatt av å identifisere sosiale og institusjonelle mekanismer som bidrar til å opprettholde sosiale skiller i skolen som organisasjon, samt å utvikle nye teoretiske innganger til å beskrive sosial ulikhet og sosial eksklusjon. Trondheimprosjektet starter våren 2019 og er i første omgang planlagt å gå over tre år.

Forskningsdesignet i Trondheimsprosjektet og det nordiske prosjektet bygger på en multi-metode tilnærming som kombinerer spørreskjema, intervju, dokumentanalyser, analyser av levekårsdata og sosiodemografiske data med organisatoriske analyser. Det legges også opp til analyser basert på registerdata i Norge.

 

Undervisning:

PED 3 - PPU4603 - Pedagogikk 3

PEL 2 - LGU52012 - Pedagogikk og elevkunnskap 2 (5-10)

PEL 4 - LGU53002/LGU13002 - Pedagogikk og elevkunnskap 4

PED1005 - Innføring i vitenskapsteori og forskningsmetode

PED1006 - Pedagogisk sosiologi

PED2001 - Pedagogikk i samfunnsperspektiv

PED3513 - Lærerliv, utdanning og demokrati

PED3520 - Democracy and education

SOS3503 - Kultur- og mediesosiologi

EDU3218 - Yrkesdidaktisk arbeid og ledelse i et organisasjons- og samfunnsperspektiv

SOS1001 - Samfunnsteori

SOS1016 - Sosiologi og samfunn

SOS2900 - Bacheloroppgave i sosiologi

SOS3001 - Sosiologisk teori

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

2018

2017

2016

  • Røkkum, Nina Helen Aas; Smeplass, Eli; Tjora, Aksel. (2016) En undersøkelse av begrepet "science capital" og dets relevans for norsk kontekst. På oppdrag fra Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. 2016.
  • Røkkum, Nina Helen Aas; Smeplass, Eli; Tjora, Aksel. (2016) En vurdering av begrepet "science capital" og dets relevans i norsk kontekst. 2016.

2015

  • Smeplass, Eli. (2015) Bytter pugging med flashmob. www.sosiologen.no [Fagblad]. 2015-11-24.
  • Smeplass, Eli. (2015) Lærerliv i teori og praksis - En studie av sammenheng og løse koblinger mellom lærerutdanning og skolen. Sosiologifestivalen 2015 . Trøndersosiologene; Dokkhuset, Trondheim. 2015-09-03 - 2015-09-03.

2014

  • Levang, Lisbeth Elvira; Skaar, Marianne; Smeplass, Eli; Torp, Thomas; Tjora, Aksel. (2014) Evaluering av Trondheim kommunes kulturfond. 2014.

2012