Bakgrunn og aktiviteter

Min studie handler om det å være nyutdannet lærer i det norske skolesystemet. Jeg følger en gruppe studenter fra den lokale profesjonsutdanningen og lektorprogrammet fra det siste året ved lærerstudiet og ut i arbeid. I den skolepolitiske debatten får ofte læreren stor betydning. Jeg utforsker hvordan lærerrollen er en del av et større sosialt og organisatorisk system i skolen. I første omgang ser jeg på innholdet og fokuset i lærerutdanningen for å finne ut av hvordan lærerne selv forstår sin egen profesjon og hva de ser på som sitt ansvar. I andre runde snakker jeg med de samme lærerne etter deres møte med skolen for å høre om hva de var godt forberedt på og hva som har vært utfordrende. Mye skoleforskning i Norge har fokusert på at det norske skolesystemet reproduserer sosial ulikhet ettersom mange elever ender opp med samme utdanningsnivå som sine foreldre. Denne forskningen er både viktig og god, men forteller lite om hva det er som faktisk fører til at skolen ikke oppnår de politiske målene om sosial utjevning. Når det stilles slike konkrete forventninger til hva skolen skal gjøre i samfunnet, er det viktig å forske på hvordan dette systemet faktisk fungerer og virker, og ikke bare hvordan det burde fungere. Det er det jeg skal finne mer ut av gjennom min forskning.   

 

Skolen er en del av velferdssamfunnet. Vi lever i en kunnskapsnasjon hvor alle samfunnsborgerne har rett på en god utdanning. Utdanningen av befolkningen er et viktig element for å nå flere demokratiske idealer knyttet til medborgerskap, samfunnsdeltakelse, og samfunnsmedlemmenes rettigheter og plikter. Dette gjør at skolen er en hjørnestein for det norske samfunnet. Samtidig fører dette til at skolen representerer noen verdier og idéer om hvordan samfunnet skal organiseres. Skolepolitikken i Norge handler på mange måter om å sikre alle like sjanser i samfunnet gjennom like rettigheter til utdanning. Samtidig ser vi at dette er vanskelig å få til når familiebakgrunnen til elevene påvirker hvor godt de gjør det på skolen. Dette strider mot idéene om et rettferdig skolesystem. Min forskning er inspirert av disse motsigelsene. Jeg er opptatt av å stille grunnleggende spørsmål: Hva er det skolen representer? Hva definerer skolens samfunnsoppdrag? Hva er lærerens oppgave i skolen? Gjennom å utforske skolen som noe annet enn en nøytral kunnskapsprodusent, får jeg muligheten til å være kritisk til alle de forventningene som stilles til lærerne og skolen som institusjon og å utforske samspillet mellom disse.

Jeg benytter meg av flere metoder i prosjektet mitt. Jeg snakker med lærerstudenter i fokusgrupper, intervjuer undervisere ved lærernes utdanningsinstitusjoner og sammenligner deres fortellinger. Jeg leser også offentlige dokumenter og rammeverk for lærerutdanning og skolen. For tiden følger jeg en gruppe lærerstudenter og samler informasjon om deres profesjonsforståelse og arbeid i skolen.

http://www.ntnu.no/iss/ph.d.-profiler

Undervisning:

PED1005 - Innføring i vitenskapsteori og forskningsmetode

PED1006 - Pedagogisk sosiologi

PED2001 - Pedagogikk i samfunnsperspektiv

PED3513 - Lærerliv, utdanning og demokrati

PED3520 - Democracy and education

SOS3503 - Kultur- og mediesosiologi

 

Seminarvirksomhet og veiledning:

SOS1001 - Samfunnsteori

SOS1016 - Sosiologi og samfunn

SOS2900 - Bacheloroppgave i sosiologi

SOS3001 - Sosiologisk teori

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Røkkum, Nina Helen Aas; Smeplass, Eli; Tjora, Aksel. (2016) En undersøkelse av begrepet "science capital" og dets relevans for norsk kontekst. På oppdrag fra Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. 2016.
  • Røkkum, Nina Helen Aas; Smeplass, Eli; Tjora, Aksel. (2016) En vurdering av begrepet "science capital" og dets relevans i norsk kontekst. 2016.
  • Levang, Lisbeth Elvira; Skaar, Marianne; Smeplass, Eli; Torp, Thomas; Tjora, Aksel. (2014) Evaluering av Trondheim kommunes kulturfond. 2014.