Psykisk helsearbeid

Masterprogram 2 årig, Trondheim

Psykisk helsearbeid

Master psyk helse

Master i psykisk helsearbeid er en erfaringsbasert utdannelse på 120 studiepoeng, som skal kvalifisere studentene til å gå videre i et forskningsforløp med PhD utdannelse. 

 

Psykisk helsearbeid er et fag- og praksisområde med fokus på psykisk helse, og inkluderer tiltak til mennesker med psykiske lidelser og konsekvenser av lidelsene hos den enkelte, familie og nettverk. Mye av praksisen i psykisk helsearbeid er bygd på erfaringsbasert kunnskap. Studiet har til hensikt å gi en faglig kompetanse i psykisk helsearbeid bygd på vitenskapelig kunnskap.

 

Studiet vektlegger betydningen av den praktiske, hverdags betydning for utvikling og forskning og setter kunnskap inn i en kontekst der møtet mellom fagfolk og brukere er i fokus. Endringer i dagens samfunn skaper nye komplekse helsemessige og sosialfaglige utfordringer. Disse endringene er både kulturelle, strukturelle og kunnskapsmessige. Dette fører til at helse- og sosialtjenestene preges av spesialisering og fragmentering samt at stadig flere helse- og sosialarbeidere er aktive på nye praksisarenaer og har ansvar for ulike deler av pasientens/brukerens behov. Innenfor dagens psykisk helsearbeid har brukerens kompetanse og selvbestemmelse en sentral plass i tilrettelegging av behandling. Dette betyr at de ulike tjenester må organiseres tverrfaglig og fleksibelt, noe som vil skape behov for nye samhandlingsmodeller. Med dette som bakgrunn skal studiet gjøre studentene i stand til å kunne tilegne seg vitenskapelig og metodisk kompetanse. Samtidig skal de forholde seg kritisk og analytisk til eksisterende kunnskap i feltet psykisk helsearbeid samt eget faglig ståsted.

 

Se studiets årshjul for studieåret 2017/2018 (pdf)

Se studieplan for studieåret 2017/2018 (pdf)

Obligatoriske emner

 • HMPH4006 Perspektiver på psykisk helsearbeid og tilnærmingsmetoder
 • HMPH4007 Innføring i forskningsmetoder
 • HMPH4008 Samhandling, kommunikasjon og tverrfaglig psykisk helsearbeid
 • HMPH4020 Psykisk helsearbeid - prosjektbeskrivelse
 • HMPH4022 Praktisk kunnskapsbygging og evaluering i forskning
 • HMPH402P Psykisk helsearbeid som yrkesutøvelse
 • HMPH5004 Forskningsetikk
 • HMPH5003 Masteroppgave i psykisk helsearbeid

Valgemner:

 • HMPH4009 Kunst, kultur og aktivitet i psykisk helsearbeid
 • HMPH4010 Hverdagsaktiviteters bidrag til psykisk helsearbeid
 • HMPH4011 Rus og psykisk helse
 • HMPH4023 Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn

Studiets første år er sammenfallende med første studieår i videreutdanning i psykisk helsearbeid med unntak av emnene HMPH4020 og HMPH4022. 

 

 

18 sep 2017

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i psykisk helsearbeid

Studieprogramkode: SPMPH
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid - Samlingsbasert

Fakultet: Medisin og helsevitenskap
Institutt: Psykisk helse


Sted: Trondheim, Øya
 

Studieprogrammet vil ikke ha flere opptak.

Info om praksisemne ved psykisk helsearbeid

Info om praksisemne ved psykisk helsearbeid