HMPH4011 - Rus og psykisk helse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emne fokuserer på sentrale sider ved psykisk helse hos mennesker med rusproblemer. Det tar opp forståelsesmodeller, organisering og utviklingstrekk på rusfeltet. Videre omfatter emnet ulike behandlingstilnærminger, forebyggende arbeid og brukermedvirkning.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter avsluttet emne skal studenten
- ha kunnskap om rusfeltets historikk og samfunnets ruspolitikk i Norge
- ha inngående kunnskap om sentrale tilnærminger til mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser, herunder behandling, utredning og kartlegging.

Ferdigheter
Etter avsluttet emne skal studenten kunne
- reflektere kritisk over samfunnsmessige, eksistensielle og etiske sider ved arbeid med rus og psykisk helsearbeid
- reflektere kritisk over tilgjengelige metoder i arbeid med rusmiddelproblematikk og i psykisk helsearbeid ved behandling av mennesker som har rus- og psykiske lidelser

Generell kompetanse
Etter avsluttet emne skal studenten kunne
- reflektere over egne holdninger i møtet med mennesker med rus- og psykiske lidelser
- analysere relevante kunnskapsmessige og etiske problemstillinger knyttet til å hjelpe mennesker med rusavhengighet og psykiske plager/lidelser

Læringsformer og aktiviteter

Det vil bli gitt introduksjonsforelesninger i de ulike temaene. Studentene arbeider individuelt og i arbeidsgrupper med litteraturstudier og drøfting av problemstillinger.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helsearbeid (SPMPH)
Psykisk helsearbeid (SPVPH1)
Videreutdanningsemne (SPVEMNE)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad i sykepleie, vernepleie, fysioterapi, ergoterapi, sosionom, barnevernspedagogikk eller tilsvarende bachelorutdanning innenfor helse- og sosialfag. 2 års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning tilsvarende 100 % stilling ved studiestart. Emnet er adgangsbegrenset.Det blir satt en grense på min.12 og max 35 studenter på kurset. Studenter fra instituttet vil bli prioritert.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MDV6404 7.5 01.09.2018

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
23.11.2017

Innlevering
30.11.2017

Vår UTS Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
25.01.2018

Innlevering
01.02.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.