HMPH4007 - Innføring i forskningsmetoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet gir en generell innføring i de viktigste elementene i bruk av forskning i kunnskapsbasert praksis og fagutvikling. Emnet skal sette studentene i stand til å bruke forskningsartikler for å svare på spørsmål innenfor eget fagfelt. Kurset omfatter derfor tema som spenner fra grunnleggende vitenskapsteori via søking etter forskningslitteratur til overordnet innføring i ulike forskningsmetoder. Det legges også vekt på å klargjøre forskjeller og likheter mellom fagutvikling gjennomført som evaluering og som forskning. Undervisningen er basert på studentaktive forelesninger samt obligatorisk arbeid både individuelt og i gruppe.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter avsluttet emne skal studenten
- ha kunnskap om argumentene for forskningsbasert praksis innen eget fagfelt
- ha grunnleggende kunnskap om sentrale forskningsmetoder relevant for eget fagfelt
- kjenne til de viktigste forskjellene mellom evaluering og forskning
- kunne vise til særtrekk ved og forskjeller mellom kvalitative og kvantitative metoder
- ha grunnleggende kunnskap om etiske vurderinger i evaluering og forskning

Ferdigheter:
Etter avsluttet emne skal studenten kunne
- gjennomføre enkle litteratursøk samt gjøre rede for søkeprosess og vurdering/valg av kilder
- innhente, lese og drøfte forskningsbasert kunnskap knyttet til eget fagområde
- formidle forskningsbasert kunnskap i eget fagområde

Generell kompetanse:
Etter avsluttet emne skal studenten kunne
- innhente, drøfte og formidle forskningsbasert kunnskap i eget fagområde

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er samlingsbasert. Forelesninger, gruppearbeid, seminar og presentasjoner. Deltagelse i gruppearbeid og seminar er nærværspliktig.

Undervisningen gjennomføres på norsk, men pensum og gruppearbeid omfatter forskningslitteratur på engelsk

Mer om vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helsearbeid (SPMPH)
Psykisk helsearbeid (SPVPH1)
Videreutdanningsemne (SPVEMNE)

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HVUT8067 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
12.10.2017

Innlevering
19.10.2017

Vår UTS Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
04.01.2018

Innlevering
11.01.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.