HMPH402P - Psykisk helsearbeid som yrkesutøvelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100

Faglig innhold

Fokus i praksis er fagutøvelse i psykisk helsearbeid med hovedvekt på å belyse yrkesutøvelse ved hjelp av vitenskapsbasert kunnskap. Sentralt i fagutøvelsen står studentens evne til å vurdere konsekvenser av ulike tiltaksalternativer, bygge relasjoner og evne til å reflektere over egen fagutøvelse og yrkesrolle i samarbeid med brukere, pasienter, pårørende og andre faggrupper.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter avsluttet emne skal studenten
- ha inngående kunnskap om psykisk helsearbeid som arbeidsfelt
- kunne analysere faglige problemstillinger på mikro- og makronivå med utgangspunkt i organisering av og rammebetingelser for psykisk helsearbeid
- ha inngående kunnskap om pasienters/ brukers og pårørendes rettigheter

Ferdigheter
Etter avsluttet emne skal studenten kunne
- selvstendig analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet.
- arbeide selvstendig med faglige problemstillinger og oppgaver
- vurdere og anvende ulike arbeidsmetoder i samarbeid med pasient/ bruker og pårørende i en tverrfaglig kontekst
- bidra til nyskaping innen utvikling og utøvelse av psykisk helsearbeid

Generell kompetanse
Etter avsluttet emne skal studenten kunne
- kritisk reflektere over betydningen av menneskesyn, egne erfaringer og kulturell bakgrunn i fagutøvelse
- analysere relevante etiske problemstillinger i tilknytning til yrkesutøvelse
- systematisere, analysere og formidle erfaringsbasert kunnskap på en vitenskapelig anerkjent måte

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene i emnet veksler mellom veiledet yrkesutøvelse, selvstudie, og arbeidskrav.
Emnet har 8 ukers praksisperiode pluss tid til forberedelse og etterarbeid, i form av forelesninger, seminarer, veiledning og refleksjon.

Obligatoriske arbeidskrav: Deltagelse på praksisseminar og i refleksjonsgruppe

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav-Se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Individuell vurdering.

Obligatoriske arbeidskrav skal være godkjent før studenten før endelig vedtak om bestått praksisstudieemnet fattes.

Dersom studenten får karakteren ikke bestått på praksiseksamen, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt påfølgende vårsemester. Studenten har anledning til å fremstille seg for praksiseksamen to ganger. Se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved de helse- og sosialfaglige utdanningene ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helsearbeid (SPMPH)
Psykisk helsearbeid (SPVPH1)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Master/Videreutdanning i Psykisk Helsearbeid, NTNU.
Eksamen i HMPH4008 må være godkjent før studenten kan starte emne HMPH402P.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.