HMPH4022 - Praktisk kunnskapsbygging og evaluering i forskning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en praktisk tilnærming til grunnleggende kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Emnet skal gjøre studentene i stand til å planlegge og gjennomføre enkle evaluerings- og forskningsprosjekt i eget fagfelt. Dette omfatter å kunne velge hensiktsmessig forskningstilnærming for å besvare en problemstilling, å ha kjennskap til hvordan man kan samle inn og analysere et datamateriale, samt framstille resultatene på en hensiktsmessig måte. Undervisningen innebærer praktisk arbeid med enkel innsamling og analyse av ulike typer data, framstilling av resultater, samt vurdering av eget og andres arbeid. Undervisningen er basert på studentaktive forelesninger samt obligatorisk arbeid både individuelt og i gruppe.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter avsluttet emne skal studenten
- ha kunnskap om hvordan grunnleggende kvantitative og kvalitative forskningstilnærminger kan anvendes i eget fagfelt.
- ha kunnskap om hvilke forskningstilnærminger som er mest hensiktsmessige for å besvare ulike typer problemstillinger.
- kjenne til de ulike stegene i gjennomføringen av forsknings- og evalueringsprosjekt.

Ferdigheter:
Etter avsluttet emne skal studenten kunne
- anvende grunnleggende kvantitative og kvalitative metoder for datainnsamling, dataanalyse og framstilling av resultater på en enkel, men selvstendig måte
- kunne vurdere og velge hensiktsmessig generelle forskningsmetoder for å kunne besvare en gitt problemstilling

Generell kompetanse:
Etter avsluttet emne skal studenten kunne
- delta i diskusjoner om planlegging og gjennomføring av evaluerings- og forskningsprosjekter i eget fagfelt.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er samlingsbasert. Forelesninger, gruppearbeid, seminar og presentasjoner. Deltagelse i gruppearbeid og seminar er nærværspliktig.

Undervisningen foregår på norsk, men pensum og gruppearbeid omfatter bøker og forskningsartikler på engelsk.

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
Både gruppearbeid og individuelt arbeid skal være innlevert og godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helsearbeid (SPMPH)

Forkunnskapskrav

HMPH4007 Innføring i forskningsmetoder eller tilsvarende innføringskurs i forskningsmetoder. Studenter med tilsvarende forkunnskaper kan tas opp på emnet etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
01.02.2018

Innlevering
08.02.2018

Vår UTS Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
19.04.2018

Innlevering
26.04.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.