HMPH4008 - Samhandling, kommunikasjon og tverrfaglig psykisk helsearbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet fokuserer på relasjons- og omsorgskompetanse som grunnlag for samhandling og samarbeid med pasienter/brukere/pårørende og andre samarbeidspartnere. Dette omfatter kunnskap om sammenheng mellom personlig og faglig kompetanse, og de etiske problemstillinger som kan oppstå i praktisk samhandling mellom fagpersoner og brukere.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter avsluttet emne skal studenten ha
- inngående kunnskap om sentrale teorier om kommunikasjon og samhandlingsprosesser
- ha inngående kunnskap om menneskesyn og etikk og deres betydning i psykisk helsearbeid
- inngående kunnskap om betydningen av dannelse og egen væremåte i utvikling av yrkeskompetanse og yrkesutøvelse
- inngående kunnskap om tverrfaglig samhandling

Ferdigheter
Etter avsluttet emne skal studenten kunne
- anvende relevante tilnærminger i kommunikasjon og samhandling
- ha et integrert brukerperspektiv som forankring for eget arbeid
- delta i samhandling med brukere/pasienter, pårørende og andre medarbeidere
- reflektere over egne erfaringer i lys av eksisterende teorier og aktuelle problemstillinger

Generell kompetanse
Etter avsluttet emne skal studenten kunne
- formidle faglige problemstillinger til pasienter/brukere, fagfeller og allmennheten
- arbeide selvstendig med relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i klinisk psykisk helsearbeid
- bidra i innovasjonsprosesser

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er samlingsbasert. Det vil bli gitt introduksjonsforelesninger i de ulike tema. Mellom samlingene arbeider studentene individuelt og i grupper med litteraturstudier og skriftlige arbeid. Studentene deltar i grupper med veileder der fokus er bevisstgjøring av egen rolle og utvikling av relasjonskompetanse. Studentenes opplevelse og etisk refleksjon knyttet til samhandling og fagutøvelse står sentralt.

Obligatoriske arbeidskrav. Obligatorisk deltagelse i refleksjonsgrupper og i ferdighetstrening.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse i refleksjonsgrupper
  • Ferdighetstrening

Mer om vurdering

Obligatoriske forkrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

 

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helsearbeid (SPMPH)
Psykisk helsearbeid (SPVPH1)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Master og videreutdanning i Psykisk Helsearbeid ved NTNU.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

                                                                          
 

 

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
19.10.2017

Innlevering
16.11.2017

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen** 100/100
Vår UTS Praktisk eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Ferdighetseksamen gjennomføres 13.12. og 14.12.17. Sted ØH-U1(2. etg. på Øya Helsehus) Se informasjon på Blackboard
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.